Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 29 Αυγούστου 1958
Αριθ. Φύλλου 2214

 

 

Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΠΡΟΗΔΡΕΥΣΕ ΣΥΣΚΕΨΕΩΣ ΔΙΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ
Το απόγευμα χθες ο κ. Νομάρχης προήδρευσε συσκέψεως της οποίας μετέσχον ο Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας της Νομαρχίας κ. Παρασκευάς και ο Νομομηχανικός Ρόδου κ. Γλύκας. Κατά την εν λόγω σύσκεψιν, εξητάσθησαν γενικά θέματα της Δωδεκανήσου τεχνικής φύσεως.

ΑΥΡΙΟΝ Ο Ο.Δ.Α.Π.Δ.Δ. ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Αύριον συνέρχεται εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, προκειμένου να συζητήση διάφορα θέματα της αρμοδιότητός του. Μεταξύ άλλων θα συζητηθή το θέμα της ανεγέρσεως λαϊκών κατοικιών εις Ρόδον και Κω.

ΕΙΣ 8-10 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΔΡΑΧΜΩΝ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ Η ΖΗΜΙΑ ΕΚ ΤΟΥ ΠΥΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ ΔΑΣΟΣ ΤΟΥ ΑΚΡΑΜΙΤΗ
Εις 8-10 εκατομμύρια δραχμάς υπολογίζεται η αξία της αποτεφρωθείσης ξυλείας, συνεπεία της πυρκαϊάς εις Ακραμίτην συμφώνως προς εκτίμησιν της αρμοδίας δασικής αρχής.
Εν τω μεταξύ, επί τόπου παραμένει μοίραρχος χωροφυλακής, κατόπιν διαταγής του Διοικητού κ. Βενιζέλου προς επίβλεψιν, διά τυχόν νέαν πυρκαϊάν εκ των υπολειμμάτων των εστιών πυρός.
Την μεσημβρίαν ελήφθη εις την Διοίκησιν Χωροφυλακής αναφορά, γνωστοποιούσα ότι όλαι αι εστίαι κατεσβέσθησαν εντελώς.

ΕΧΑΙΡΕΤΙΣΑΝ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Χθες την πρωΐαν επεσκέφθησαν τον Νομάρχην κ. Παπακωνσταντίνου και τον εχαιρέτισαν ο έφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Κοντής, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής κοινότητος κ. Σοριάνο, η εκκλησιαστική επιτροπή Αρχαγγέλου και ο πρόεδρος της κοινότητος Καρδαμένης Κω.
Επίσης ο κ. Νομάρχης είχε μακράν συνεργασίαν μετά του βουλευτού Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδη.
Την μεσημβρίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου μετέβη εις το κτίριον της Μουφτείας Ρόδου όπου ανταπέδωσε επίσκεψιν προς τον σοφολογιώτατον Μουφτήν Ρόδου.

ΣΥΓΚΡΟΥΣΙΣ ΜΕ ΜΟΤΟΣΑΚΟ
Υπό του Α. Αστυνομικού τμήματος Ρόδου υπεβλήθη μήνυσις κατά των Σπάρταλη Γεωργίου ετών 32 Φοιτητού και Καρέττα Ελευθερίου ετών 26 εργάτου, διότι ο μεν πρώτος οδηγών το υπ’ αριθ. Ι.Χ. 82940 επιβατικόν αυτοκίνητον και βαίνων επί της οδού Εθνάρχου Κύπρου Μακαρίου, ο δε δεύτερος οδηγών το υπ’ αριθ. 6673 μοτοσακόν και βαίνων από την οδόν Αλεξάνδρου Παπάγου προς την Εθνάρχου Μακαρίου, λόγω μη τηρήσεως των κανόνων πορείας συνεκρούσθησαν εις την διασταύρωσιν των οδών με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν εις αμφότερα τα συγκρουσθέντα οχήματα υλικαί ζημίαι.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ
Το Πρωτοδικείον “Ρόδου” διά της υπ’ αριθ. 434/1958 αποφάσεώς του, ανεγνώρισε το σωματείον υπό την επωνυμίαν “Προοδευτική Ένωσις Νέων Πυλών - Καρπάθου “Ο ΑΠΟΛΛΩΝ” ούτινος σκοπός είναι η εξύψωσις του πνευματικού επιπέδου της Νεολαίας Πυλών και η ανάπτυξις διατήρησις των εντοπίων λαϊκών χορών, τραγουδιών και παραδόσεων, η δημιουργία μορφωτικής βιβλιοθήκης, η προστασία του πρασίνου, ο εξωραϊσμός και η δενδροφύτευσις των κεντρικών οδών της Κοινότητος Πυλών και η αναδάσωσις κατάλληλων περιοχών: Έδρα του σωματείου έσεται η Κοινότης Πυλών, διοικείται δε υπό 7μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΙΩΑΝ. Φ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

ΘΑ ΕΛΕΓΧΩΝΤΑΙ ΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΑΙ
Ο κ. Υπουργός Εμπορίου διά διαταγής του παραγγέλλει εις τας κατά τόπους Υπηρεσίας εμπορίου όπως ασκούν συνεχή έλεγχον δι’ επιθεωρήσεων των εργοστασίων και βιοτεχνών αι οποίαι παράγουν είδη βιοτικών αναγκών ήτοι κυλινδρομύλων, αρτοποιείων, ψυγείων, παγοποιείων κ.λπ, προβαίνουσα εις διενέργειαν δειγματοληψιών και έλεγχον των ταμιών των υπ’ αυτών παραγομένων προϊόντων.