ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Σάββατο 30 Αυγούστου 1958
Αριθ. Φύλλου 2215

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΗ ΠΡΟΣ ΑΝΑΠΑΥΣΗ
Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΩΝΣΤ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΤΟ ΑΠΟΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ

Αφίκετο χθες την 7ην εσπερινήν αεροπορικώς εις Ρόδον, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής συνοδευόμενος υπό της συζύγου του.
Τον κ. Πρωθυπουργόν υπεδέχθησαν εις το αεροδρόμιον ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης και οι προϊστάμενοι των λοιπών τοπικών αρχών.
Ο κ. Καραμανλής, συνοδευόμενος υπό της συζύγου του κατηυθύνθη εις Προφήτην Ηλίαν, όπου κατέλυσεν εις τα εκεί ξενοδοχεία.
Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως θα παραμείνη ενταύθα μέχρι της Τρίτης ή Τετάρτης προς ανάπαυσιν.

ΕΠΣΤΡΕΨΕΝ Ο ΠΡΩΤΟΣΥΓΚΕΛΛΟΣ
Προχθές την εσπέραν δια του ατμοπλοίου της γραμμής επέστρεψεν εκ Πανορμίτου ο Πανοσιολογιώτατος Πρωτοσύγκελλος κ. Αλέξανδρος.

ΚΑΤΑΠΛΕΟΥΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ
Κατέπλευσε χθες εις Ρόδον εν αμερικανικόν αντιτορπιλλικόν, το οποίον θα παραμείνη ενταύθα επ’ ολιγοήμερον. Επίσης σήμερον αναμένονται να καταπλεύσουν εις Ρόδον και άλλα αμερικανικά σκάφη.

ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΜΗΝΥΣΙΣ
Ως πληροφορούμεθα υπό του Μιχ. Μπόνη υπεβλήθη μήνυσις κατά αγνώστων χωρικών του Μάσσαρη, οίτινες του επετέθησαν και τον εκτύπησαν την παρελθούσαν Πέμπτην, ότε διήρχετο εκ του χωρίου δια μοτοσυκλέττας η οποία προεκάλεσε αφηνιασμόν ενός όνου.

ΤΟ ΚΟΝΤΣΕΡΤΟ Γ. ΘΕΜΕΛΗ
Ο Καλλιτεχνικός Οργανισμός του Δήμου Ρόδου παρουσίασε χθες την 10ην νυκτερινήν εις το Εθνικόν Θέατρον, τον διάσημον Δωδεκανήσιον σολίστ του πιάνου κ. Γεώργιον Θέμελην, εις κοντσέρτο, περιλαμβάνον έργα Μπετόβεν και Σοπέν.
Το κοντσέρτο, το οποίον ενεθουσίασε το ακροατήριον ετέλει υπό την προστασίαν του Δημάρχου Ρόδου κ. Πετρίδη.

ΕΙΧΑΝ ΠΑΡΕΙ ΔΙΠΛΑΣΙΟΥΣ ΕΠΙΒΑΤΑΣ
Υπεβλήθη μήνυσις, κατά των Κλαδογένη Γεωργίου και Χαλκιά Ευγενίου εισπράκτορος, διότι την 27-8-58 ο μεν πρώτος οδηγός τυγχάνων του αυτοκινήτου, ο δε δεύτερος εισπράκτωρ τούτου, είχον επιτρέψει την επιβίβασιν υπεραρίθμων επιβατών (43) αντί των εν τη αδεία κυκλοφορίας αναγραφομένων 26 μετά του οδηγού και εισπράκτορος.

ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧ. ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Συνήλθε χθες εις συνεδρίασιν υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου το Συμβούλιον του Νομαρχιακού Ταμείου Δωδεκανήσου, το οποίον εξήτασε διάφορα θέματα της αρμοδιότητός του. Μεταξύ άλλων εξητάσθη η τροποποίησις του προγράμματος εκτελέσεως έργων κατά το τρέχον έτος, και ενεκρίθη η τροποποίησις των Προϋπολογισμών του Δήμου Πάτμου και του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου.

Η ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΩΝ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ ΛΑΟΝ ΝΑ ΜΕΤΑΣΧΗ ΣΤΗΝ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΝ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ
Υπό της εθνικής ενώσεως Δωδεκανησίων εξεδόθη προκήρυξις δια της οποίας καλούνται όλοι οι Δωδεκανήσιοι όπως συμμορφωθούν προς την απόφασιν της πανελληνίου επιτροπής Αυτοδιαθέσεως Κύπρου και απόσχουν από πάσης κινήσεως και εργασίας την προσεχή Τρίτην από της 11ης μέχρι της 11.30 προμεσημβρινής.
Η εκδήλωσις αύτη, τονίζει εθνική ένωσις θα αποτελέση την απάρχων της αντιδράσεως του Ελληνικού λαού κατά της Αγγλοτουρκικής συμπαιγνίας εις την Κύπρον ακ θα υποδηλώση εις τον Κυπριανόν λαόν, ότι εις τον αγώνα οτυ προς απόκτησιν της ελευθερίας έχει την συμπαράστασιν όλου του Έθνους.

ΘΑ ΕΙΣΑΧΘΟΥΝ ΕΙΣ ΤΗΝ Π.Α. ΡΟΔΟΥ 20 ΑΡΡΕΝΕΣ ΚΑΙ 10 ΘΗΛΕΙΣ ΕΦΕΤΟΣ
Ως πληροφορούμεθα υπό του Υπουργείου Παιδείας ωρίσθη ο αριθμός των εισακτέων εις την Παιδαγωγικήν Ακαδημία Ρόδου δια το νέον έτος.
Ούτως εισακτέοι εις την Π.Α.Ρ. θα είναι εφέτος 20 άρρενες και 10 θήλεις.