Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 31 Αυγούστου 1958
Αριθ. Φύλλου 2216

 

 

 

 

ΕΛΥΘΗ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ ΔΙΑ ΔΥΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Κατά πληροφορίας εκ Λέρου, η γεώτρησις Παντελιού ετελείωσε με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Εις την δοκιμαστικήν άντλησιν που εγένετο απεδόθησαν περίπου 10 τόννοι ύδατος ωριαίως. Δείγμα ύδατος απεστάλη εις το Χημείον του Κράτους δι’ ανάλυσιν, θεωρείται όμως βέβαιον ότι το νερό θα είναι καλό. Ούτω, διά των γεωτρήσεων εις Αγκουμούλη και εις Παντέλι, ελύθη το πρόβλημα του νερού διά την Λέρον.

ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΕΥΝΟΪΚΩΣ ΤΟ ΘΕΜΑ
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΕΩΣ ΣΙΤΗΡΩΝ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ

Ο Δήμος Λέρου ενήργησε εις το Υπουργείον Γεωργίας-Συντονισμού και Οικονομικών διά να εναποθηκευθούν σιτηρά εις τας μεγάλας αποθήκας της νήσου. Ήδη ελήφθη απάντησις γνωστοποιούσα ότι μελετάται από την Κυβέρνησιν ευνοϊκώς το θέμα.

2.000 ΞΕΝΟΙ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Συμφώνως προς στατιστικάς της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, χθες ευρίσκοντο εις Ρόδον 2.000 ξένοι και εκ Παλαιάς Ελλάδος παραθερισταί. Ο αριθμός αυτός, είναι κατά 25% μικρότερος, της τουριστικής κινήσεως των μέσων Αυγούστου.

ΕΧΑΙΡΕΤΙΣΑΝ ΤΟΝ κ. ΝΟΜΑΡΧΗΝ
Επεσκέφθησαν χθες την πρωίαν και εχαιρέτισαν τον κ. Νομάρχην ο Πρόεδρος της Λιμενικής Επιτροπής Δωδεκανήσου κ. Ζουρούδης και ο τέως Γενικός Διοικητής Δωδεκανήσου κ. Μαυρής. Επίσης επεσκέφθησαν τον κ. Νομάρχην ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων και ο πρώην Μητροπολίτης Ηλείας.

ΖΩΗΡΑ ΚΙΝΗΣΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΧΘΕΣ
Ζωηρά κίνησις παρετηρήθη χθες εις την Ρόδον, λόγω του κατάπλου των σκαφών του Βσιλικού Ναυτικού, και της εξόδου των πληρωμάτων αυτών εις την πόλιν.
Η κίνησις εις τα καταστήματα ιδίως, όπου οι ναύται ηγόραζον διάφορα είδη υπερεδιπλασιάσθη.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΝ
Κατέπλευσε χθες, εις τα ροδιακά ύδατα το Γαλλικόν τουριστικόν υπερωκεάνειον «Ζενεράλ Μανζέν» με 400 Γάλλους περιηγητάς, οι οποίοι επεσκέφθησαν τα αξιοθέατα της πόλεως και της υπαίθρου. Το Γαλλικόν υπερωκεάνειον απέπλευσε εκ Ρόδου χθες.

ΥΠΕΣΤΗ ΔΙΑΣΕΙΣΙΝ ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΓΥΝΗ
Προχθές αυτοκίνητον με οδηγόν τον Α. Σιγανόν, συνεκρούσθη με αυτοκίνητον οδηγούμενον υπό του Αμερικανού Ουίλλιαμ Χίλμαν, με αποτέλεσμα να υποστή διάσεισιν η επιβάτις του δευτέρου, αγνώστων στοιχείων, διότι ευρίσκεται εν αφασία.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΛΑΒΕ ΧΘΕΣ ΤΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΗΣ ΕΝΩΣΕΩΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

Έληξε χθες η συνεδρίασις του Συμβουλίου της ΕΓΣΔ. Το Συμβούλιον έλαβε τας εξής αποφάσεις:

1ον Ενέκρινε την εκ μέρους της Ενώσεως ανάληψιν ευθύνης έναντι της ΚΥΔΕΠ ότι θα παραληφθή οπωσδήποτε ο παραγγελθείς πατατόσπορος 1959 με αντίστοιχον όμως υποχρέωσιν της ΚΥΔΕΠ ότι θα προμηθεύση και θα προωθήση εγκαίρως ολόκληρον την παραγγελθείσαν ποσότητα.

2ον Κατεκύρωσε την προμήθειαν 200 αντλητικών συγκροτημάτων εις την Α.Ε. Αθηνών ΚΑΤΩΠΩΛΗΣ-ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ διά συγκροτήματα πλήρη. Υπολογίζεται ότι η τιμή διαθέσεως εις τους παραγωγούς των συγκροτημάτων τούτων από τας αποθήκας της Ενώσεως δεν θα υπερβή τας 5.000 δρχ. κατά πλήρες συγκρότημα μετά των σωληνώσεων.

3ον Απεφασίσθη η πρόσληψις κλητήρος επί ετησία συμβάσει, ως και 6 εκτάκτων υπαλλήλων επί τριμήνω συμβάσει διά την αντιμετώπισιν επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών.

4ον Καθωρίσθη οριστικώς το αποδοθησόμενον εις τους σταφυλοπαραγωγούς υπόλοιπον διά μεν το 1956 εις 0,039 δρχ. κατά κιλόν διά δε το 1957 εις 0,028 δρχ.

5ον Ενεκρίθη η υπό του Διευθυντού της Ενώσεως χορήγησις 50 τόννων πυρηνοξύλου εις το Εργοστάσιον Αγιακάτσικα προς λειτουργίαν του παγοποιείου προς παραγωγήν πάγου. Διεφώνησεν ο Σύμβουλος κ. Φύλλης τονίσας ότι έπρεπε να καλέση ο κ. Διευθυντής εκτάκτως την ολομέλειαν του Συμβουλίου και όχι να αρκεσθή εις την γνώμην μόνον του κ. Επιθεωρητού, του Προέδρου της Ενώσεως  και του Συμβούλου κ. Παντελίδη. Διευκρίνισε πάντως ο κ. Φύλλης ότι «ΤΑ ΠΑΗΛΛΑ ΠΑΠΟΥΤΣΙΑ» που γράφει η ΠΡΟΟΔΟΣ τα αποδοκιμάζει και τα αρνείται με αγανάκτησιν.

6ον Ανεσυνεστήθη η Επιτροπή παρακολουθήσεως και ελέγχου του Εργοστασίου ΡΟΔΙΑ και ωρίσθησαν ως μέλη ο Πρόεδρος Ενώσεως κ. Μπάρδος, ο Σύμβουλος κ. Φύλλης, ο Διευθυντής της Ενώσεως κ. Κυριακίδης συμπαραστατούμενοι και βοηθούμενοι υπό του Επιθεωρητού κ. Κανελλοπούλου.

7ον Απεφασίσθη όπως το Διοικητικόν Συμβούλιον μετά του Διευθυντού και Επιθεωρητού επισκεφθούν όλους τους Συνεταιρισμούς διαδοχικώς διά να συζητήσουν επί τόπου μετά των Συμβουλίων και των παραγωγών  τα απασχολούντα την περιφέρειά των γεωργικά ζητήματα.