ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2217

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΑΠΕΦΑΣΙΣΕ
ΝΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΘΗ Η ΣΑΪΦΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΓΣΔ
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΝ ΕΙΣ ΚΩ ΕΚ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΙΣ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ ΚΩ

Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Κ. Καραμανλής, εδέχθη χθες είς συνεργασίαν τον βουλευτήν κ. Σ. Κωτιάδην, όστις τω εισηγήθη όπως ικανοποιηθή το αίτημα των παραγωγών της Δωδεκανήσου διά την παραχώρησιν του εργοστασιακού συγκροτήματος της ΣΑΪΦΕ είς την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών, αντί μειωμένου τιμήματος.

Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως aναγνωρίσας το δίκαιον αίτημα του αγροτικού κόσμου της Δωδεκανήσου, και προς ενισχυσιν τούτου ίνα μή καθυστερήση η παραχώρησις μέχρι ψηφίσεως ειδικού νόμου, απεφάσισεν όπως αυτή γίνη το ταχύτερον διά πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου κυρωθησομένης διά νόμου.

Δια της ανωτέρω πράξεως θα επιτραπή είς τον ΟΔΑΠΔΔ όπως κατά παρέκκλισιν εκποιήση άνευ δημοπρασίας είς την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου τα οικόπεδα και κτίσματα του εργοστασιακού συγκροτήματος ΣΑΪΦΕ αντί μειωμένου τιμήματος.
Ο κ. Καραμανλής έδωσεν εντολήν όπως επισπευθή η πράξις του Υπουργικού Συμβουλίου ίνα επακολουθήση αμέσως η παραχώρησις.

ΑΛΛΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ
Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως παρά το γεγονός ότι αφίκετο είς την νήσον μας προς ανάπαυσιν εύρε την ευκαιρίαν διά να απασχοληθή με τα Δωδεκανησιακά ζητήματα και να εκδηλώση εκ νέου την αγάπην και την στοργήν του προς τον Δωδεκανησιακόν λαόν. Ούτω κατά την διάρκειαν της ενταύθα παραμονής του είχεν συνεργασίαν μετά του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου του βουλευτού κ. Κωτιάδη, χθες δε επεκοινώνησε τηλεφωνικώς και μετά του κ. Παρθενιάδη οίτινες τον ενημέρωσαν επί των διαφόρων αιτημάτων του Δωδεκανησιακού λαού.

Ο κ. Καραμανλής ταχύς όπως πάντοτε είς την λήψιν αποφάσεων ανεκοίνωσεν ότι διά την τουριστικήν αξιοποίησιν της Κω, έδωσεν εντολήν όπως είς τον προϋπολογισμόν επενδύσεων προβλεφθή αναλόγος πίστωσις διά την ανέγερσιν τουριστικού ξενοδοχείου είς την πόλιν Κω. Προς τούτο διέταξεν όπως το ταχύτερον μεταβούν επί τόπου τεχνικοί προς εξεύρεσιν του καταλλήλου οικοπέδου.

Προς αποπεράτωσιν του λιμενοβραχίονος Καρπάθου το έργο του οποίου πλησιάζει είς το τέρμα εξ τουλάχιστον μήνας προ της ορισθείσης διά την παράδοσιν τούτου προθεσμίας ο κ. Καραμανλής διά την συμπλήρωσιν του αρκομωλίου και των απαραιτήτων έργων περατώσεως, εισηγήσεων του βουλευτού κ. Κωτιάδη έδωσεν εντολήν όπως χορηγηθή συμπληρωματική πίστωσις ετέρων 300.000 δρχ. εκτός των διατεθεισών προσφάτως παρά του Λιμενικού Ταμείου Δωδεκανήσου 200.000 δρχ. Ούτω το σύνολον των πιστώσεων διά τον λιμενοβραχίονα Καρπάθου υπερβαίνει τα τέσσερα εκατομμύρια δρχ.

Ο κ. Καραμανλής λαβών γνώσιν ότι καθωρίσθη τιμή εξαγοράς της ντομάτας Κω προς 0,70 δρχ. κατ’ οκάν με παράδοσιν είς το εργοστάσιον έδωσεν εντολήν είς τον Υπουργόν Γεωργίας όπως επανεξετάση το θέμα και κατά το δυνατόν αυξήση την τιμήν.

1350 ΑΔΕΙΑΙ ΘΗΡΑΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΗ
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως κατά την τρέχουσαν κυνεγητικήν περίοδον και μέχρι σήμερον εξεδόθησαν 1350 άδειαι τοπικής χρήσεως 2 γενικαί 7 Αλλοδαπών. Αί τοπικαί ισχύουν καθ’ άπασαν την Δωδεκάνησον, ενώ αί γενικαί ισχύουν είς ολόκληρον την Επικράτειαν.

Θ’ ΑΝΕΓΕΡΘΟΥΝ ΑΙ ΣΙΤΑΠΟΘΗΚΑΙ
Αφίχθη ενταύθα ο μηχανικός της ΚΥΔΕΠ κ. Δρόσος Γιαρμάνης, προκειμένου να εγκατασταθή με τον εργολάβον κ. Καφετζιδάκη, είς τον χώρον ανεγέρσεως των σιταποθηκών Ρόδου, παρά την θέσιν Ροδίνι.

Σήμερον την πρωΐαν ο μηχανικός μετά του Προέδρου και Διευθυντού της ΕΓΣΔ, του Επιθ/τού Συν/σμών και του Τεχν. Επ/τού της ΑΤΕ, μετέβησαν επί τόπου και καθώρισαν την θέσιν των ανεγερθησόμενων αποθηκών.

ΤΟ Ν. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ «ΑΝΤΑΓΟΡΑ»
Κατά πληροφορίας εκ Κω, το νεοεκλεγέν Συμβούλιον του Συλλόγου «Ανταγόρας» συνεκροτήθη ως εξής: Πρόεδρος Ιωάννης Μπαλαλής, αντιπρόεδρος Εμμανουήλ Σκουμπουρδής, γενικός γραμματεύς Νικόλαος Σταματάκης, ταμίας Γεώργιος Φραζάκης, σύμβουλοι Σεβαστός Καλαϊζής, Ιωάννης Φωτόπουλος, Ελευθέριος Μαθουδάκης και Νικόλαος Χρηστίδης.