Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2217

ΑΠΕΝΕΜΗΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ ΕΙΣ ΝΕΟΥΣ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΑΣ

Χθες εις την αίθουσαν της Σχολής «Ο ΝΙΡΕΥΣ» εγένετο η τελετή απονομής των απολυτηρίων εις του σπουδαστάς της σχολής Ασυρματιστών.
Παρέστησαν ο Μητροπολίτης Ρόδου, ο Δήμαρχος, ο Ανώτερος Διοικητής, ο Λιμενάρχης, ο Διοικητής Χωροφυλακής, ο Κυβερνήτης του ΚΟΥΡΙΕΡ και άλλοι.
Ωμίλησαν ο κ. Λιμενάρχης, ο διευθυντής Σπουδαστών κ. Βασ. Κώττης, ο κ. Δήμαρχος και ο Μητροπολίτης, όστις ηυχήθη προς τους αποφοιτούντας.
Ακολούθως διενεμήθησαν απολυτήρια, κατά σειράν επιτυχίας στους εξής:
Ιωάν. Μακρυδάκης, Μιχ. Πατσάκας, Εμ. Ιακωβίδης, Ιωάν. Βεργίνης, Θεμ. Ξενάκης, Ιωάνν. Διακομιχάλης, Βασ. Τουκαλάς, Στυλ. Μουκάζης, Σταυρ. Νούμερος, Χριστίνα Σφαέλλου, Νικ. Παπανικολάου, Όλγα Μαλεφάκη, Ειρήνη Λούκερη, Μιχ. Σύκαλος, Γεώργ. Ανδρεάκης, Γεώργ. Κρητικός, Αικατερ. Στρατηγού, Ευαγγ. Βουγελέκας, Μαρία Τριανταφύλλου, Ειρήνη Λαμπαδαρίου, Αναστ. Λίβανος, Ξανθίπη Τρικοίλη, Σταύρος Χατζησάββας, Ιωαν. Μανασσής, Κωνσταντίνα Τζανεττή, Μάγδα Μάνη, Αθηνά Σεβαστιανού, Ανδ. Κοκκώνης, Κωνστ. Τρουλλάλης, Μαρία Ζαχαράκη και Γεώργ. Κοκκινάκης.
Είς τους τρείς πρώτους σπουδαστάς και τάς τρεις πρώτας απενεμίθησαν βιβλία υπό του Δημάρχου και εις τον 1ον και 2ον και 1ην και 2αν ανά 500 και ανά 250 δρχ. εκ μέρους του Κυβερνήτου του «Κούριερ».

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΕΞΗΤΑΣΕ ΧΘΕΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
Χθες την πρωΐαν ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής κατήλθεν εκ του Προφήτου Ηλία εις Ρόδον και μετέβη εις την Νομαρχίαν όπου συνεργάσθη μετά του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου.
Η συνεργασία του κ. Πρωθυπουργού μετά του κ. Νομάρχου διήρκεσεν επι μακρόν.
Ακολούθως ο κ. Πρωθυπουργός έλαβε θαλάσσιον λουτρόν εις την πλάζ του ξενοδοχείου των Ρόδων.
Κατά σχετικάς πληροφορίας ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως θα αναχωρήση επιστρέφων εις Αθήνας την Πέμπτην.

ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΟ ΚΑΖΙΝΟ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Χθες ο κ. Καραμανλής επεσκέφθη επίσης τον Δήμαρχον διά να τιμήση ούτω την πόλιν της Ρόδου. Ο κ. Πρωθυπουργός υπεσχέθη να προωθήση τα διάφορα τουριστικά ζητήματα της Ρόδου, όπως η ίδρυσις καζίνου κ.λπ.
Την μεσημβρίαν ο κ. Καραμανλής εγευμάτισε εις το κέντρον Ντελούκας.
Χθες η Κα Καραμανλή ανεχώρησεν εις Αθήνας.


Σήμερον η Πανελλήνιος διαμαρτυρία διά την Κύπρον
Σήμερον την πρωΐαν θα λάβη χώραν η Πανελλήνιος διαμαρτυρία ως εκδήλωσις όλων των Ελλήνων της αλληλεγγύης πρός τους αγωνιζομένους αδελφούς Κυπρίους. Το σύνθημα ενάρξεως της διαμαρτυρίας την 11ην πρωϊνήν και λήξεως αυτής την 11.30 προμεσημβρινήν, θα δοθή διά κωδωνοκρουσιών. Κατά το ημίωρον της διαμαρτυρίας θα κλείσουν τα δημόσια γραφεία και τα καταστήματα, τα οχήματα θα ακινητοποιηθούν και δεν θα κυκλοφορούν πολίται εις τάς οδούς.

Ο κ. ΠΙΖΑΝΙΑΣ ΕΜΗΝΥΣΕ ΤΟΝ κ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ
Ο ΔΕ ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΝ ΣΠΟΓ/ΠΟΡΩΝ

Κάλυμνος 29 (του ανταποκριτού μας). Η Καλυμνιακή κοινή γνώμη αναμένεται μετ’ ενδιαφέροντος τάς δικαστικάς αποφάσεις των μηνύσεων αί οποίαι υπεβλήθησαν η μεν πρώτη του κ. Ν. Κουντούρη τέως υποψηφίου βουλευτού της Φιλ/ρων κατά του κ. Αντ. Μάγκλη σπογγεμπόρου ή δευτέρα υπό του κ. Νικ. Πιζάνια τέως υποψηφίου της ΕΡΕ κατά του κ. Νικ. Κουντούρη του υποψηφίου του Κ. Φ. Εν τω μεταξύ περατωθεισών ήδη των σχετικών προανακρίσεων απεστάλησαν αί σχετικαί δικογραφίαι πρός τον κ. Εισαγγελέα Κω διά τα περαιτέρω.
Σ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΣΚΑΦΩΝ ΤΟΥ ΕΚΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Προχθές απέπλευσαν εκ Ρόδου το αμερικανικόν οπλιταγωγόν και τα δύο ναρκαλιευτικά τα οποία παρέμειναν είς Ρόδον επ’ ολιγοήμερον. Εν τω μεταξύ κατέπλευσαν εις τα Ροδιακά ύδατα το αμερικανικό αντιτορπιλλικόν «Στρίμλικ» το οποίον θα παραμείνη ενταύθα μέχρι της 4ης τρέχοντος. Επίσης την 4ην τρέχοντος θα καταπλεύσουν εις Ρόδον δύο αμερικανικά ναρκαλιευτικά τα οποία θα παραμείνουν μέχρι της 11ης τρέχοντος.