ΦΛΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Εν Ρόδω
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2220

 


ΑΥΡΙΟΝ Ο ΧΟΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΣΤ. ΡΟΥΧΩΤΑ

Αύριον την 9.20 μ.μ. εις το κέντρον “Θέρμαι” θα δοθή ο χορός της Τιμητικής Βραδυάς της Ορχήστρας Ρουχωτά.  Κατά την διάρκειαν του Χορού θα παρουσιασθούν διάφοραι εκπλήξεις, μεταξύ άλλων δε ο Μπάμπης Μαρκαντωνάκης θα τραγουδήση ένα νέο τραγούδι του Σταύρου Ρουχωτά με τίτλο: «Στη Ρόδο μαζύ».

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Εις τον εορτάζοντα σήμερον Ζαχαρία Αναγνωστάκη του εύχομαι Χρόνια Πολλά.
ΘΕΟΔ. ΑΝΔΡΟΥΛΛΑΚΗΣ

Ο κ. ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΝΩΜΙΛΗΣΕ
ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΙΛΒΩΤΗΝ

Χθες την 2αν μεταμεσημβρινήν, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής, διερχόμενος εν της Πύλης Ελευθερίας, εστάθη και εχαιρέτισε τον στιλβωτήν Νικόλαον Μαγριπλήν, ο οποίος είναι γνώρισμός του από προηγούμενην επίσκεψίν του εις Ρόδον.  Ο κ. Πρωθυπουργός ενδιεφέρθη δια τα ζητήματα του Ν. Μαγριπλή, ως και δια γενικότερα ζητήματα, ζητήσας σχετικάς πληροφορίας, παρέμεινε δε συνομιλών επί 15 λεπτά.

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
ΠΕΡΙΗΛΘΕ ΧΘΕΣ ΤΗΝ ΠΟΛΙΝ
ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ ΤΗΝ ΚΑΪΡ ΚΑΙ ΤΟΝ “ΝΙΡΕΑ”

Χθες την 6.20 μ.μ. ο κ. Πρωθυπουργός συνοδευόμενος υπό του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου και του Βουλευτού κ. Κωτιάδη, περιόδευσε την πόλιν και επεσκέφθη το εργοστάσιον της ΚΑΪΡ και τας Τεχνικάς Σχολάς.
Εις την ΚΑΪΡ υπεδέχθεισαν τον κ. Πρωθυπουργόν οι εκεί εργαζόμενοι με ενθουσιώδεις εκδηλώσεις.
Εις σύντομον προσφώνησίν του ο πρόεδρος της ΕΓΣΔ κ. Μπάρδος, ηυχαρίστησεν εκ μέρους του αγροτικού κόσμου της Δωδεκανήσου τον κ. Πρωθυπουργόν δια την εκδηλωθείσαν στοργήν και το ενδιαφέρον του υπέρ των αγροτικών ζητημάτων.
Τόσον εις τας Τεχνικάς Σχολάς, όσον και εις την ΚΑΪΡ ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως εξέφρασε την ικανοποίησίν του δια τας προόδους που εσημειώθησαν.  Ενωρίτερον ο κ. Πρωθυπουργός διήλθε πεζή εκ Μανδρακίου όπου του επεφυλάχθησαν ζωηραί εκδηλώσεις.

ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ
ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΝ ΤΥΦΛΩΝ

Ως ανεκοινώθη εντός των ημερών αναμένονται εις το Κέντρον Προνοίας Ρόδου διάφορα υλικά, προκειμένου να επαναλειτουργήση το Εργαστήριον Τυφλών.

ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη, κατά τον παρελθόντα μήνα Αύγουστον προσέφεραν αίμα εις την εν Ρόδω Τράπεζαν αίματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι εξής εθελονταί αιμοδόται:
Ειρήνη Μαλιαράκη, Σωτήριος Αντωνιάδης, Νικόλαος Μαγριπλής, Χαριτίνη Στεργενάκη, Νέστωρ Οικονόμου, Παναγιώτης Παπαντωνίου, Αναστάσιος Μοίρας, Βασίλειος Θέμελης, Κωνσταντίνος Χατζηκωνσταντής, Εμμανουήλ Λέκκας, Στέφανος Λουκάς, Μαρία Μαριά, Γεώργιος Λενιού, Σάββας Ζαχάρης, Γεώργιος Θεουλάκης, Νικόλαος Μαρουλάκης, Ιωάννης Μπιτσάκης και Κυριαζής Μπάκης.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
Χθες προσεκομίσθησαν εις την ΚΑΪΡ 150 τόννοι σταφυλών.  Η μέχρι τούδε συγκεντρωθείσα ποσότης ανέρχεται σε 2508 τόννους.

ΠΛΕΙΟΔΟΤΗΣ ΔΙΑ ΤΟ “ΕΘΝΙΚΟΝ”
Κατά τον διεξαχθέντα χθες διαγωνισμόν προς μίσθωσιν του Εθνικού Θεάτρου, πλειοδότης ανεδείχθη ο κ. Πέτρος Βαρδαούλης, προσενεγκών 48% επί των εισπράξεων.

ΕΜΕΙΩΘΗ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΤΑΦΥΛΩΝ
ΕΙΣ ΕΜΠΩΝΑ

Κατά πληροφορίας εξ Έμπωνος η παραγωγή σταφυλών εφέτος είναι κατά 20% μικροτέρα της περυσινής εις την εν λόγω κοινότητα λόγω του καύσωνος.  Πέρυσι η κοινότης είχε παραγωγήν 700 τόννων σταφυλών.

ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ
Προχθές απέπλευσαν εκ Ρόδου τα τουριστικά ατμόπλοια “Αιγαίον” και “Σεμίραμις”.

ΑΠΟΠΛΕΟΥΝ ΣΗΜΕΡΟΝ ΤΑ ΙΣΡΑΗΛΙΤΙΚΑ
Σήμερον αποπλέουν δι’ ανοικτήν θάλασσαν οι ναυλοχούσαι από προθχές ενταύθα τρεις Ισραηλιναί τορπιλλάκατοι.  Αύται κατέπλευσαν εις Ρόδον επ’ ευκαιρία των εγκαινίων της εκθέσεως δια τας προόδους του Ισραήλ.

Η ΕΓΣΔ ΘΑ ΦΡΟΝΤΙΣΗ ΔΙ’ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ
ΠΙΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΒΑΜΒΑΚΟΠΗΤΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Ως ανεκοινώθη, προκειμένου η Ένωσις Γεωργικών Συνεταιρισμών να φροντίση δια την εισαγωγήν πιτύρων, και βαμβακόπητας εκ του Εξωτερικού, απηύθυνε χθες εγκύκλιον προς άπαντας τους Συνεταιρισμούς,  δια της οποίας ζητεί όπως δηλώσουν το ταχύτερον ποίαν ποσότητα πιτύρων και βαμβακόπητας θέλουν να προμηθευτούν δια τους χειμερινούς μήνας.