ΦΛΑΣ στο παρελθόν

Εν Ρόδω Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2220

ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΧΘΕΣ ΕΚ ΡΟΔΟΥ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ
Την πρωΐαν χθες ανεχώρησεν εκ Ρόδου επιστρέφων είς Αθήνας ο Πρωθυπουργός κ. Καραμανλής, μετ’ ολιγοήμερον παραμονήν προς ανάπαυσιν ενταύθα.
Τον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως προέπεμψαν είς το αεροδρόμιον ο Νομάρχης κ. Παπακωνστανίνου, ο βουλευτής κ. Κωτιάδης, ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος και οι προϊστάμενοι διαφόρων υπηρεσιών.


Ο κ. ΛΑΜΠΡΙΑΝΟΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΩΣ ΤΑΣ ΦΗΜΑΣ ΔΙΑ ΤΑ «ΣΟΒΙΕΤΙΚΑ ΝΕΑ»
Διά μακροσκελούς επιστολής του, 20 πλασίας είς έκτασιν εν συγκρίσει πρός χθεσινόν δημοσίευμά μας, εν σχέσει πρός φήμας διά την διανομήν των «Σοβιετικών Νέων», ο Πρόεδρος του ΕΚΔ κ. Λαμπριανός, διαψεύδει κατηγορηματικώς τάς φήμας τονίζων ότι το ΕΔΚ λαμβάνει εν νόμον περιοδικόν «Σοβιετικά Νέα», ως και πολλά άλλα έντυπα της Αμερικανικής, Αγγλικής κ.λπ., πρεσβειών. Περαιτέρω τονίζει ότι τα «Σοβιετικά Νέα» αποστέλλοντα είς Δήμους, οργανισμούς και σωματεία ταχυδρομικώς.
Κατόπιν της κατηγορηματικής αυτής διαψεύσεως, ουδείς λόγος υφίστατια διά να πιστεύσω μεν τα διαδιδόμενα.
1.986.054 κιλά σίτου παρεδόθησαν
μέχρι χθες είς την συγκέντρωσιν
Χθες προσεκομίσθησαν είς την συγκέντρωσιν 25.378 κιλά σίτου, ούτω δέ συνολικώς έχουν συγκεντρωθή μέχρι τούδε 1.986.054 κιλά σίτου.
Η συγκέντρωσις σίτου διακόπτεται σήμερον το εσπέρας θα ανακοινωθή δε βραδύτερον η ημέρα καθ’ ήν θα προσκομίσουν σίτον οι μή προσκομίσαντες.


ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ Η ΑΠΟΙΚΙΑ ΛΕΡΟΥ
Την πρωΐαν χθες συνήλθεν είς συνεδρίασιν το Νομαρχιακόν Συμβούλιον Υγείας και Ασφαλίσεως Αγροτών Δωδεκανήσου, το οποίον εξήτασε διάφορα ζητήματα τρεχούσης φύσεως. Μεταξύ άλλων συνεζητήθη η έγκρισις πιστώσεως 50.000 δραχμών διά την κατασκευήν κτιριακών εγκαταστάσεων είς την Αποικίαν Ψυχοπαθών Λέρου.


ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙ’ ΟΛΑ ΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΕΖΗΤΗΣΕΝ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ

Ως πληροφορούμεθα προ της αναχωρήσεώς του ο Πρωθυπουργός, κ. Καραμανλής εζήτησεν όπως του υποβλήθη το συντομώτερον, εκτενές υπόμνημα, εφ΄ όλων των εκκρεμών Δωδεκανησιακών ζητημάτων.
Κατά τάς αυτάς πληροφορίας το εν λόγω υπόμνημα θα υποβληθή το ταχύτερον.


ΚΑΤΗΡΤΙΣΘΗΣΑΝ ΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΩΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
Χθες την μεσημβρίαν υπό την προεδρίαν του Διευθυντού της Νομαρχίας κ. Βόνδα, συνήλθεν είς συνεδρίασιν η Επιτροπή διά την διενέργειαν της απογραφής των βιομηχανικών και των εμπορικών καταστημάτων. Κατά την πρώτην αυτήν συνεδρίασιν η Επιτροπή εξήτασε τον σκοπόν και τον τρόπον της απογραφής των εμπορικών και βιομηχανικών καταστημάτων του νομού Δωδεκανήσου.
Κατά σχετικάς πληροφορίας κατηρτίσθησαν χθες οι οριστικοί κατάλογοι των απογραφέων οι οποίοι θα σταλούν είς την Εθνικήν Στατιστικήν Υπηρεσίαν προς έγγρισιν.


Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟΝ
Αύριον την πρωΐαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα μεταβή είς την κοινότητα Απολλώνων όπου θα τελέση την θεία λειτουργία και θα εγκαινιάση το παρεκκλήσιον της Αγίας Παρασκευής. Εν συνεχεία το απόγευμα ο Μητροπολίτης θα μεταβή είς την Ιεράν μονήν της Παναγίας είς Τσαμπίκαν Αρχαγγέλου όπου θα τελέση Πανηγυρικόν εσπερινόν την πρωΐαν της Δευτέρας θα τελέση την θείαν λειτουργίαν είς τον ιερόν ναόν της Ψίνθου επί τη εορτή της Γεννήσεως της Θεοτόκου.