Ομογενής από την Αμερική προσέφερε 25.000 δολλάρια για τον Κολοσσό της Ρόδου

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΕΞ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

Προσέφερε 750.000 δρχ. διά να ξανατοποθετηθή ο Κολοσσός της Ρόδου
Ως πληροφορούμεθα εγκύρως εκ Νέας Υόρκης, υπό Δωδεκανησίου μεγαλοεπιχειρηματίου των Ηνωμένων Πολιτειών προσεφέρθησαν 25.000 δολλάρια (750.000 δραχμαί) διά την αγοράν της απαιτουμένης ποσότητας Χαλκού, διά την κατασκευήν του Κολοσσού της Ρόδου.

Κατά τας πληροφορίας, οι κινούμενοι διά την επανατοποθέτησιν του Κολοσσού, απετάνθησαν εις τα χυτήρια της Ιταλίας, τα οποία θεωρούνται ως εργαζόμενα με ευθυνοτέρας τιμάς, διά την κατάθεσιν προσφορών.


Ο “Διαγόρας” επεβλήθη του “Φοίβου”
Χθες εις το Εθνικόν Στάδιον Ρόδου διεξήχθη ποδοσφαιρικός αγών μεταξύ των ομάδων Διαγόρα και Φοίβου.
Μετά θεαματικάς φάσεις ο αγών έληξε με 4-0 υπέρ του Διαγόρα. Τα τέρματα εσημείωσαν οι Σβήνος 2, Αντώνογλου και Πανάγος.

Α! Β! ομάδες των ιδίων, έφεραν αποτελέσματα 3-1.

Απαλλοτριώσεις εις Παραδείσι
Δι’ αποφάσεως του κ. Νομάρχου, απηλλοτριώθησαν αγροτικαί εκτάσεις εις την περιοχήν της κοινότητος Παραδεισίου, διά την διάνοιξιν αγροτικής οδού. Η απόφασις αποστέλλεται εις Αθήνας προς δημοσίευσιν εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΙΧΘΥΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας). Παρά το γεγονός ότι η αλιεία ιχθύων εις Κάλυμνον είναι σημαντική οι κάτοικοι της νήσου τελούν εν εκνευρισμό λόγω του ότι στερούνται και των ευθηνοτέρων ιχθύων.
Το γεγονός οφείλεται εις το ότι οι ιχθείς εξάγονται εις διαφόρους άλλας αγοράς όπου πιθανώς τα κέρδη είναι μεγαλύτερα. Εντούτοις ως λύσις υποδεικνύεται υπό Καλυμνίων παραγόντων επιβολή παρακρατήματος διά την εξυπηρέτησιν της αγοράς μας.
Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ “ΟΙΚΟΥ ΝΑΥΤΟΥ” ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας). Συμφώνος προς στατιστικάς του Παραρτήματος του “Οίκου του Ναύτου” Καλύμνου, κατά το από 1ης Ιανουαρίου μέχρι 30 Ιουνίου 1958 διάστημα, εγένοντο εξετάσεις 4312 ναυτικών και μελών οικογενειών του, 3472 εξετάσεις εις οικίας εν ενεργεία ναυτικών και 505 συνταξιούχων, 4588 ενέσεις και 335 αλλαγαί τραυμάτων κ.λπ.

Οι νοσηλευθέντες ήσαν 15,  με ημέρας νοσηλείας 120 και με δαπάνην 8.400 δραχμών, ως και 7 συνταξιούχοι με 59 ημέρας νοσηλείας και δαπάνην 4129 δραχμών.

ΕΚΥΚΛΟΦΟΡΗΣΕ ΒΙΒΛΙΟΝ ΤΟΥ κ. ΒΡΟΝΤΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΙΑΝΤΑ ΤΟΥ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ
Υπό του Συλλόγου Δημοδιδασκάλων Α’ Περιφερείας Ρόδου “ο Κλεόβουλος”, εξεδόθη και εκυκλοφόρησεν βιβλίον του κ. Αναστασίου Βρόντη, υπό τον τίτλον “Κλεόβουλος ο Λίνδιος” εις την Ελληνικήν.

Το βιβλίον εκυκλοφόρησεν εις 10.000 αντίτυπα, τα εκ της πωλήσεως δε αυτού έσοδα θα χρησιμοποιηθούν διά την φιλοτέχνησιν ανδριάντος του Λινδίου σοφού Κλεοβούλου, ο οποίος θα στηθή εις την πλατείαν Λίνδου.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Χθες απέπλευσεν εκ Ρόδου δι’ ανοικτήν θάλασσαν ή από ημερών παραμείνασα εις τα ροδιακά ύδατα αμερικανική μοίρα εκ δύο αντιτορπιλλικών, ενός πετρελαιοφόρου και ενός βοηθητικού σκάφους.

Την 18ην τρέχοντος, εξ άλλου, αναμένονται να καταπλεύσουν 2 αντιτορπιλλικά, ενώ ως γνωστόν την 15ην τρέχοντος θα καταπλεύσουν το αεροπλανοφόρον “Ράντολφ”, το καταδρομικόν “Νιούπορτ Νιούς” και 6 αμερικανικά αντιτορπιλλικά.