Στη Ρόδο ο αρχηγός του ΝΑΤΟ Σμύρνης

ΘΑ ΕΝΤΑΧΘΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΝ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Ως πληροφορούμεθα εξ εγκύρου πηγής, εντός του τρέχοντος έτους θα λυθή και θα τακτοποιηθή το πρόβλλημα των εντάξεων, των υπαλλήλων του Κρατικού Νοσοκομείου Ρόδου. Ως γνωστόν, το αίτημα τούτο υφίσταται από μακρού χρόνου.

ΜΟΝΟΕΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΕΧΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΣΙΝ ΝΕΟΥΣ
Ως ανεκοινώθη εκ του Λιμεναρχείου, από του παρελθόντος έτους λειτουργεί εις Αθήνας Κέντρον Τουριστικής Εκπαιδεύσεως, το οποίον εφέτος θα δεχθή και ενδιαφερομένους των επάρχων προς μόρφωσιν στελεχών Τουριστικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων της χώρας, ως και ειδίκευσιν επιστημόνων περί τα τουριστικά προβλήματα. Η φοίτησις εις το Κέντρον Τουριστικής Εκπαιδεύσεως είναι μονοετής, δύνανται δε να εγγραφούν και κάτοχοι απολυτηρίου Σχολείων Μέσης Εκπαιδεύσεως.  Περισσότεραι πληροφορίαι σχετικώς, παρέχονται παρά της Γραμματείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου.

ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΜΙΑΝΤΟΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΔΙΑ ΕΡΓΑ
Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών προς την Νομαρχίαν παρέχονται οδηγίαι δια την μη παροχήν εγκρίσεων προς διενέργειαν διαγωνισμών δια την προμήθειαν αμιαντοσιμεντοσωλήνων.  Δια της αύτης εγκυκλίου γνωστοποιείται ότι συντόμως θα προβή το Υπουργείον Εμπορίου εις εισαγωγήν σωλήνων του είδους αυτού δια την αντιμετώπισιν των αναγκών των Δήμων και Κοινοτήτων.

ΜΕΘΑΥΡΙΟΝ ΣΥΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΤΑ ΔΥΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Δ.
Μεθαύριον Δευτέραν θα συνέλθουν εις κοινήν συνεδρίασιν το Εποπτικόν και το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθή η υποβολή υπομνήματος προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν, δια την παραχώρησιν του εργοστασιακού συγκροτήματος της “Σάϊφε”, την οποίαν ως γνωστόν ο κ. Καραμανλής υπεσχέσθη.

ΖΩΗΡΟΤΑΤΗ Η ΚΙΝΗΣΙΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου κατά τον παρελθόντα μήνα κατέπλευσαν εις τον λιμένα μας 53 Ελληνικά ατμόπλοια και απέπλευσαν 52. Επίσης κατέπλευσαν 16 ξένα και απέπλευσαν ισάριθμα. Εξ’ άλλου κατέπλευσαν 137 Ελληνικά ιστιοφόρα και απέπλευσαν 135 και κατέπλευσαν 23 ξένα και απέπλευσαν 22.

ΑΦΙΚΕΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ Ν.Α.Τ.Ο. ΣΜΥΡΝΗΣ
Χθες την 10ην πρωινήν δι’ ειδικού αεροπλάνου αφίκετο εις Ρόδον ο κ. Χάρκινς, αντιστράτηγος Διοικητής των χερσέων Συμμαχικών Δυνάμεων Ευρώπης και Αρχηγός του κλιμακίου του ΝΑΤΟ Σμύρνης, συνοδευόμενος υπό της συζύγου του και υπό του Ταξιάρχου κ. Χόστερ, όστις αφίκετο μετά της συζύγου του.

Τον κ. Χάσκινς υπεδέχθη εις το αεροδρόμιον, ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Παναγιωτακόπουλος τμήμα δε της Ε.Β. Χωροφυλακής απέδωσε τας νενομισμένας τιμάς.

Ως ανεκοινώθη ο κ. Χάρκινς θα αναχωρήση εκ Ρόδου αύριον την πρωίαν η άφιξίς του δε έχει καθαρώς ιδιωτικόν χαρακτήρα.  Ούτοι κατέλυσαν εις το Ξενοδοχείον των “Ρόδων” σήμερον δε θα περιηγηθούν τα αξιοθέατα της Ρόδου και το απόγευμα θα εξέλθουν δια κυνήγιον.

ΑΦΙΞΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ
Αφίκετο εις Ρόδον εκ Σουηδίας ο καθηγητής Σωματικής Αγωγής κ. Φ. Τραυλός.
Ο κ. Τραυλός ετοποθετήθη εις το Βενετόκλειον Γυμνάσιον κατά την διάρκειαν δε της διετούς παραμονής του εις Σουηδίαν έλαβεν ιδιαίτερα μαθήματα προπονητού εις άπαντα τα σπορ κ.λπ.

ΕΝΕΚΡΙΘΗ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙ’ ΕΙΣΑΓΩΓΗΝ 4 ΝΕΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ ΑΞΙΑΣ 1.352.000 ΔΡΑΧΜΩΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, δια την προμήθειαν 4 νέων λεωφορείων πούλμαν, αγγλικής προελεύσεως τύπου “Μπέτφορ Μούλνερ”. Έκαστον των εν λόγω λεωφορείων στοιχίζει παραδοτέον εις Ρόδον 338.000 δραχμάς.  Τα λεωφορεία ταύτα είναι υπερμοντέρνα και διαθέτουν 37 θέσεις καθημένων.Ζ