Τι ισχύει για το Bιβλίο Eντυπώσεων και την ακύρωση κράτησης

Κατόπιν ερωτημάτων της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Τουριστικών Καταλυμάτων προς το Υπουργείο Τουρισμού για την υποχρέωση ή μη τήρησης Βιβλίου Εντυπώσεων και την ακυρωτική πολιτική τουριστικών καταλυμάτων, η Ομοσπονδία έλαβε τις παρακάτω απαντήσεις:

1. H υποχρέωση τήρησης «Βιβλίου Εντυπώσεων» από τα καταλύματα όπως αποτυπώνεται στην υπ αριθ. 523994/08.05.2005 εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα ΕΟΤ, δεν προβλέπεται στην ισχύουσα τουριστική νομοθεσία και συνεπώς άποψη της υπηρεσίας μας είναι ότι δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο ελέγχου από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές.

2. Αναφορικά με την πολιτική ακύρωσης κράτησης σε ξενοδοχείο: Η πραγματοποίηση κράτησης μετά από απ’ ευθείας συμφωνία και συνεννόηση με επιχείρηση ξενοδοχείου, για μεμονωμένους πελάτες αλλά και για τουρίστες που διακινούνται σε ομάδες με οργανωμένα τουριστικά προγράμματα (πακέτα) κατά την έννοια του πδ 7/2018 (Α΄12), διέπεται από τη σχετική νομοθεσία και συγκεκριμένα, όσον αφορά στην προκαταβολή και στη διαδικασία ακύρωσης, από τα άρθρα 2, 3 και 8 του ν. 1652/1986 (Α’ 167), και από τα άρθρα 9,10, και 11 του πδ 7/2018 (Α’ 12), θεμελιώνοντας σε αυτή και μόνο την περίπτωση την υποχρέωση των Π.Υ.Τ. να παρεμβαίνουν για την επίλυση των μεταξύ τους διαφορών.

Αντίθετα, όταν η κράτηση σε ξενοδοχείο πραγματοποιείται σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις όπως τίθενται σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες κράτησης (π.χ. www.booking.com, www.hotels.com, www.kayak.com) μέσω της πρόσβασης, της πλοήγησης και της χρήσης του ιστότοπου ή οποιωνδήποτε άλλων ηλεκτρονικών εφαρμογών, ο πελάτης αποδέχεται και βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με το περιεχόμενο αυτών (όρων και προϋποθέσεων).

Με την πραγματοποίηση της κράτησης όπως περιγράφηκε παραπάνω, δημιουργείται αυτόματα μία σχέση συμβολαίου (νομικά δεσμευτική) με τον πάροχο του τουριστικού καταλύματος στον οποίο έχει γίνει η κράτηση. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο πελάτης αποδεχτεί τους όρους, αποδέχεται και συμφωνεί και με οποιουσδήποτε επιπλέον όρους και προϋποθέσεις θέτει το ξενοδοχείο.

Εξάλλου, επισημαίνεται ότι σε σχετικές ιστοσελίδες για κράτηση δωματίου σε ξενοδοχείο οι όροι ακύρωσης είναι συχνά ευνοϊκότεροι της ισχύουσας νομοθεσίας για τον πελάτη, με χρονικό διάστημα δικαιώματος ακύρωσης χωρίς επιβάρυνση μικρότερο των είκοσι μία ημερών.

Επιπλέον, σε περίπτωση προσφορών συχνά δεν υφίσταται η δυνατότητα επιστροφής της προκαταβολής, κάτι το οποίο ο πελάτης γνωρίζει και αποδέχεται προτού ολοκληρώσει την κράτηση.

Συνεπώς, βάσει των ανωτέρω - και στο βαθμό που δεν τίθεται ζήτημα πρόσκρουσης σε διατάξεις δημοσίου συμφέροντος - σε περίπτωση πραγματοποίησης κράτησης σε ξενοδοχείο μέσω διαδικτύου, δεν προκύπτει ζήτημα μη τήρησης των διατάξεων του Κανονισμού Σχέσεων Ξενοδόχων Πελατών (Άρθρο 8 του ν. 1652/1986), εφόσον η κράτηση στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των ως άνω διατάξεων.

Οι επιχειρηματίες τουριστικών καταλυμάτων δύνανται ελεύθερα να προβαίνουν στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών μέσω σχετικής διαδικτυακής πλατφόρμας για τη μίσθωση δωματίων.