Απεβίωσε υπεραιωνόβιος Καλύμνιος ηλικίας 110 ετών

ΠΕΡΙΘΑΛΨΙΣ ΔΙΑ ΜΑΘΗΤΑΣ
Δι’ αποφάσεως του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Βενετοκλείου Γυμνασίου κατά την τρέχουσαν περίοδον οι άποροι μαθηταί θα τυγχάνουν ιατροφαρμακευτικής περιθάλψεως δωρεάν.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΟΡΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΕΠ’ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΕΨΕΩΣ

Προχθές το εσπέρας ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου εδέχθη εις συνεργασίαν τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδην, η οποία παρετάθη επί μακρόν. Κατ’ αυτήν ο κ. Δήμαρχος ενημέρωσε τον κ. Νομάρχην επί του προγράμματος υποδοχής των Συνέδρων του Διεθνούς Συνεδρίου Ελευθερίας της Σκέψεως το οποίον, ως γνωστόν, συνέρχεται εις Ρόδον την 5ην Οκτωβρίου.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, ο Δήμος Ρόδου, επ’ ευκαιρία του Συνεδρίου οργανώνει Φεστιβάλ περιλαμβάνον μουσικάς εκδηλώσεις, εμφάνισιν των μπαλλέτων της Κυρίας Έλλης Ζουρούδη και εμφάνισιν δωδεκανησιακών μπαλλέτων.

ΑΠΕΒΙΩΣΕΝ ΥΠΕΡΑΙΩΝΟΒΙΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΟΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 110 ΕΤΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
ΗΞΑΙΡΕ ΤΟ ΚΡΑΣΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΑΜΟΝ ΤΟΥ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ, 16. (Του ανταποκριτού μας). Η Καλυμνιακή κοινή γνώμη σχολιάζει σήμερον τον θάνατον του συμπατριώτου μας Ιωάννου Χαλκίτου όστις απεβίωσεν εις ηλικίαν 110 ετών. Ο αποβιώσας συμπατριώτης μας κατά την νεανικήν του ηλικίαν μετέβη εις Ηνωμένας Πολιτείας όπου και ειργάσθη σκληρώς.

Δέον να σημειωθεί ότι καθ’ όλον τον βίον του εις ουδεμίαν κατάχρησιν προέβη, δεν ήτο μέθυσος αλλά τουναντίον υπήρξε φιλήσυχος και εις εκ των εντίμων Καλυμνίων. Άνθρωποι δε οι οποίοι συνεδέοντο μετά του μεταστάντος, λέγουν ότι ο Χαλκίτης εγνώριζε μόνον την γεύσιν του κρασιού εκ του γάμου αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε οσάκις μετελάμβανε των Αχράντων Μυστηρίων.

Σ.Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ


ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΔΑΝΕΙΑ ΥΠΟ ΤΗΣ Α.Τ.Ε. ΔΙΑ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΟΥΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ
Το Υπουργείον Γεωργίας προέβη εις την προμήθειαν μηχανοκινήτων ψεκαστήρων, προς τον σκοπόν όπως διατεθούν ούτοι εις ελαιοπαραγωγούς ή και οργανώσεις αυτών, ίνα χρησιμοποιηθούν διά την καταπολέμησιν του δάκου και άλλων ασθενειών. Τους εν λόγω ψεκαστήρας, προώθησε ήδη το Υπουργείον Γεωργίας διά την διάθεσιν των τοις μετρητοίς, εις την τιμήν των 8.220 δραχμών έκαστον.

Εν τω μεταξύ, η Αγροτική Τράπεζα θα ενισχύση διά μεσοπροθέσμων δανείων τους παραγωγούς, εις τρόπον ώστε να διευκολυνθή η διάθεσις των εν λόγω ψεκαστήρων δι’ έγκαιρον χρησιμοποίησίν των. Σχετικώς η Επιτροπή Πιστώσεων της ΑΤΕ ενέκρινε πίστωσιν διά το υποκατάστημα Ρόδου. Τα δάνεια θα είναι διαρκείας 3-5 ετών.

Ο ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΔΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Ανεχώρησεν ο Ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής κ. Παναγιωτακόπουλος διά περιοδείαν εις τας νήσους Κάρπαθον και Κάσον. Ο κ. Ανώτερος Διοικητής θα επανέλθη εις Ρόδον την προσεχή εβδομάδα. Κατά σχετικάς πληροφορίας,  η περιοδεία αποδίδεται εις λόγους δημοσίας ασφαλείας.

ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΑ
Δι’ εγκυκλίου του Κεντρικού της Αγροτικής Τραπέζης κοινοποιηθείσης ενταύθα, γνωστοποιείται ότι ενεκρίθη η χορήγησις δανείων προς τους ιδιοκτήτας ιδιωτικών ελαιουργείων, διά την αντιμετώπισιν των δαπανών μικροεπισκευών και λοιπών συναφών με την κίνησιν και λειτουργίαν των ελαιουργείων των. Ανώτατον όριον ενισχύσεως καθορίζεται το ποσόν των 20.000 δραχμών κατά κατεχόμενον υδραυλικόν πιεστήριον.