Παραχωρείται το συγκρότημα της ΣΑΪΦΕ κατόπιν ενεργειών του Στέλιου Κωτιάδη

ΚΑΤΟΠΙΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΒΟΥΛΕΥΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΥΠΕΓΡΑΦΗ ΥΠΟ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ΠΡΑΞΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ “ΣΑΪΦΕ”

ΗΔΗ ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΘΗΝΑΙ, 18.  Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Υφυπουργού Οικονομικών κ. Αλιπράντη, δια την επίσπευσιν της εκδόσεως πράξεως του Υπουργικού Συμβουλίου, προς παραχώρησιν του Εργοστασιακού συγκροτήματος της “Σάϊφε” εις την Ένωσιν Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου.

Η εν λόγω πράξις υπεγράφη εν συνεχεία υπό του κ. Αλιπράντη, ήδη δε επισπεύδεται η υπογραφή της υπό των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, προκειμένου ακολούθως ν’ αποσταλή εις την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως προς δημοσίευσιν και εκτέλεσιν.

Επίσης ο βουλευτής κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Υπουργού Συντονισμού κ. Πρωτοπαπαδάκη επί του προστατευτικού συστήματος σταφυλών και, εν συνεχεία, μετά του Υπουργού Δημοσίων Έργων κ. Γκίκα επί της επανδρώσεως των Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

ΑΘΗΝΑΙ 18.  Ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Καραμανλής υπέγραψε απόψε πράξιν του Υπουργικού Συμβουλίου δι’ ως εγκρίνεται όπως ΟΔΑΠΔΔ εκποιήση άνευ δημοπρασίας εις την ΕΓΣΔ το εργοστασιακόν συγκρότημα της ΣΑΪΦΕ, αντί μειωμένου τιμήματος.

Η παραχώρησις αύτη ικανοποιεί το σπουδαιότερον αίτημα των παραγωγών και αποδεικνύει το στοργικόν ενδιαφέρον του κ. Πρωθυπουργού δια την Δωδεκάνησον.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
Σήμερον δια του ατμοπλοίου “Μεντιτερράνεαν” αφικνείται εις Ρόδον ο γλύπτης κ. Κώστας Βαλσάμης, συνοδεύων τον ανδριάντα του Δωδεκανησίου ήρωος Αλεξάνδρου Διάκου, τον οποίον ο ίδιος εφιλοτέχνησεν εις Παρισίους και Ιταλίαν. Εν τω μεταξύ, κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της Επιτροπής Ανεγέρσεως του ανδριάντα απεφασίσθη όπως επισπευσθή η κατασκευή του βάθρου, προκειμένου να γίνουν ταχέως τα αποκαλυπτήρια, τα σχετικά δε σχέδια προωθήθησαν ήδη προς την Πολεοδομικήν Επιτροπήν προς έγκρισιν.

ΠΙΣΤΩΣΙΣ 500.000 ΔΡΧ. ΔΙΕΤΕΘΗ ΔΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΝ ΕΝ ΡΟΔΩ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Ως πληροφορούμεθα εκ των Δημοσίων Επενδύσεων κατόπιν ενδιαφέροντος του Πρωθυπουργού κ. Καραμανλή διατίθεται πίστωσις εκ 500.000 δραχμών προς ενίσχυσιν της Τεχνικής Εκπαιδεύσεως εις Ρόδον και εις τας Δημ. Τεχνικάς Σχολάς “Νιρεύς”.

ΕΝΤΟΝΟΣ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΗΕ ΥΠΕΒΛΗΘΗ ΥΠΟ ΤΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κατά πληροφορίας εξ Αθηνών, η Δωδεκανησιακή Λαογραφική Εταιρεία και αι λοιπαί Δωδεκανησιακαί οργανώσεις των Αθηνών και του Πειραιώς δι’ αποσταλέντος από και του τηλεγραφήματός των προς τον ΟΗΕ, το ΝΑΤΟ την Βρεττανικήν Κυβέρνησιν και τον Αραβικόν Σύνδεσμον, στιγματίζουν τας προσφάτους βιαιοπραγίας των Αγγλικών δυνάμεων κατοχής εις βάρος του Κυπριακού λαού και ζητούν την επέμβασιν του ΟΗΕ δια την επίλυσιν του Κυπριακού ζητήματος, προς αποφυγήν αναταραχής εις την Μέσην Ανατολήν και δυσαρέστων συνεπειών.
 


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΔΕΝ ΕΟΡΤΑΖΟΥΝ

Ο Διευθυντής της Νομαρχίας κ. Ευστάθιος Βόνδας δεν εορτάζει ούτε δέχεται επισκέψεις επί τη ονομαστική του.

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟΝ
Εις τον πλειοδοτήσαντα του Δημοτικού διαγωνισμού δια την εκμίσθωσιν του Κινηματοθεάτρου “ΕΘΝΙΚΟΝ” κ. Πέτρον Βαρδαούλην
Συγχαίρω θερμώς
Σόλων Κομίδης
Διευθυντής του κινηματογράφου “ΤΟ ΡΟΔΟΝ”

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΠΟΡΟΣ ΒΙΚΟΥ
Κατ’ ανακοίνωσιν της Αγροτικής Τραπέζης προς κάλυψιν των αναγκών της φθινοπωρινής σποράς, η Τράπεζα προέβη εις συγκέντρωσιν σπόρου βίκου και εις την προμήθειαν τοιούτων εκ του εξωτερικού.  Η μέση τιμή διαθέσεως σπόρου βίκου, ανεξαρτήτως προελεύσεως, καθωρίσθη εις 5,25 δραχμάς κατ’ οκάν.  Τονίζεται σχετικώς, ότι ενδεχομένως ο σπόρος βίκου θα επιδοτηθή, εφ’ όσον δε πραγματοποιηθή τούτο, η διαφορά ήτις θα προκύψη θα επιστραφή.