42.678 δρχ. συγκεντρώθηκαν στη Ρόδο υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού

42.678 ΔΡΧ. ΣΥΝΕΛΛΕΓΗΣΑΝ ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΕΡΑΝΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ. ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Ανεκοινώθησαν χθες τα τελικά αποτελέσματα του διεξαχθέντος εις την πόλιν της Ρόδου εράνου υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, συμφώνως προς τα οποία επί 17 τμημάτων συνολικώς συνελλέγησαν 42.678 δραχμαί.

Υπολείπονται εισέτι αι προσφοραί του Δήμου Ρόδου, των Οργανισμών, των Σχολείων και των Σωματείων.

Εξ άλλου ως γνωστόν ο έρανος υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού εις τας κοινότητας και τας μικράς νήσους θα διεξαχθή αύριον Κυριακήν.

1ος) τομεύς. Εργοστάσια δρχ. 6.475, 2ος) Παλαιά Αγορά-Απελλού 3.149, 3ος Παλαιά αγορά-Ερμού 2.263, 4ος (Νέα αγορά 8.713, 5ο) Τράπεζαι και Υπηρεσίαι 3.090, 6ος) Νεοχώριον Α’ 2.436, 7ος) Νεοχώριον Β’ 1.864, 8ος Παπαλουκά και Μόντε Σμιθ 969, 9ος Άγιοι Ανάργυροι, 1.375, 10ος) Άγιος Ιωάννης 903, 11ος) Αγία Αναστασία 1.349, 12ος) Μητρόπολις, 1.255, 13ος) Άνω Άγιος Γεώργιος 1.194, 14ος) Άγιος Νικόλαος 1.239, 15ος) Άγιος Παντελεήμων 2.290, 16ος) Άγιος Φανούριος 1.822, 17ος) Κρητικά 392 δραχμαί.

ΤΟ ΕΠΟΠΤΙΚΟΝ ΤΗΣ Ε.Γ.Σ.Δ.
Κατά την τελευταίαν Συνεδρίαν του Εποπτικού Συμβουλίου της Ενώσεως εγένετο ανακατανοή αξιωμάτων. 1) Δια την εκλογήν προϊσταμένου Εποπτικού Συμβουλίου.

Εψήφισαν 5 εποπτικοί Σύμβουλοι και έλαβον ο μεν ανιτπρόσωπος Γ.Π.Σ. Μονολίθου κ. Ηρωνίας ψήφους 4 ο δε αντιπρόσωπος Γ.Π.Σ. Καταβιάς 1 ψήφον. Συνεπώς προϊστάμενους του Εποπτικού Συμβουλίου επενεξελέγη ο κ. Ν. Ηρωνάις. 2) Δια την εκλογήν αναπληρωματικού προϊσταμένου εψήφισαν 5 και έλαβον: Αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Κρεμαστής κ. Ν. Τσιμέττας ψήφους 4 και ο αντιπρόσωπος Συνεταιρισμού Κατταβιάς κ. Χρ. Πιννής 1 ψήφον. Συνεπώς εξελέγη αναπληρωματικός Προϊστάμενος ο κ. Ν. Τσιμέττας.

1) Δια την εκλογήν εντεταλμένου Συμβούλου
Εψήφισαν 5 και εξελέγη παμψηφεί ο αντιπρόσωπος Γ.Π.Σ. Ψίνθου κ. Κ. Καρίκης. Εν συνεχεία εξελέγη ομοφώνως ο εποπτικός Σύμβουλος ο αντιπρόσωπος Γ.Π.Σ. Τριαντών κ. Σάββας Χ. Αντωνίου εις αντικατάστασιν του αποχωρήσαντος κ. Αν. Γιμούκη.

Άφιξις αθλητού διεθνούς φήμης
Προχθές δια του ατμοπλοίου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο παγκοσμίου φήμης ποδοσφαιριστής ελβετός Ζυνσλί.
Ο Ζυνσλί αγωνίζεται εις την ομάδα Ζανκφέλοου (Νέοι άνθρωποι) ως μέσα δεξιά γωνίσθη δε πολλάκις και εις την Εθνικήν Ελβετάις. Ο Ζυνσλί θα αναχωρήση την προσεχή Τετάρτην.

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΩ ΔΙΑ ΤΕΚΝΑ ΑΓΡΟΤΩΝ
Δι’ εγκυκλίου της Νομαρχίας προς τους Δημάρχους και τους προέδρους κοινοτήτων του Νομού, γνωστοποιείται ότι το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα προήλθεν εις την απόφασιν της ιδρύσεως και λειτουργίας Σχολών Γεωργικής Τέχνης.

Η διάρκεια φοιτήσεως εις τας Σχολάς θα είναι ενδεκάμηνος και θα φοιτούν εις αυτάς τέκνα γεωργών, προοριζόμενα να παραμείνουν εις την πατρικήν γεωργικήν περιουσίαν, την οποίαν με τας γνώσεις τας οποίας θα αποκτήσουν θα αναπτύξουν επ’ ωφελεία των και υπέρ της τοπικής οικονομίας.

Η πρώτη Σχολή αυτού του είδους, θα λειτουργήση το πρώτον εις την νήσον Κω, εις τας εκεί εγκαταστάσεις του Βασιλικού Ιδρύματος, η δε εκπαίδευσις των μαθητών θα γίνεται επί των αρδευομένων και μη εκτάσεων των Σχολών.

Το Βασιλικόν Εθνικόν Ίδρυμα θα επιδιώξη να παράσχη εις μαθητάς κατά την διάρκειαν της φοιτήσεώς των, την δυνατότητα όχι μόνον της επιστημονικής καλλιεργείας των αγρών των, αλλά και της αντιμετωπίσεως των αναγκών. Συγκεκριμένως οι μαθηταί θα παρακολουθήσουν την μηχανικήν καλλιέργειαν, την λειτουργίαν γεωργικών και αντλητικών μηχανημάτων, οικοδομικήν και ξυλουργικήν.

Τα απαιτούμενα δια την εισαγωγήν εις την εν λόγω Σχολήν είναι τα εξής: 1) Ηλικία 15-19 ετών, 2) Να είναι ο ενδιαφερόμενος υιός του αγρότου και να έχη κτηματικήν περιουσίαν και 3) να είναι υγιής.


Τα έξοδα διατροφής και εκπαιδεύσεως θεωρητικής και πρακτικής θα βαρύνουν εξ ολοκλήρου το Εθνικόν Ίδρυμα, οι ενδιαφερόμενοι δε θα δύνανται να ζητήσουν την εισαγωγήν των εις την Σχολήν δι’ αιτήσεως μέσω της Νομαρχίας.