Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Αντώνη Ν. Βενέτη


Η πρώτη «είδηση» του 1841 αναφέρεται, λίαν επαινετικά, στον Ταγματάρχη Ιωάννη Κλίμακος, ο οποίος, κατά τον γνωστό Θεσπρωτό λόγιο και ιστοριοδίφη Ν.Α. Μήνη, εγκατεστημένος στη Θήβα, ήταν Ηπειρώτης διατελέσας και βουλευτής Θηβών.

Οι ειδήσεις του 1882 αναφέρονται στην εθνικιστική εξέγερση του Αιγύπτιου Συνταγματάρχη Αχμέντ Ουράμπι ή Ουράμπι Πασά, κατά του Χεδίφη (αντιβασιλέως) της Αιγύπτου και της Ευρωπαϊκής κυριαρχίας, η οποία εξετράπη σε εκτεταμένες σφαγές Ευρωπαίων, μεταξύ των οποίων και Ελλήνων.

Γι’ αυτό η Ελλάδα παρασημοφορεί Αιγυπτίους ή αλλοδαπούς οι οποίοι επροστάτευσαν Έλληνες. Ο αποβιώσας τον ίδιο χρόνο Γάλλος διπλωμάτης Αρθούρος ντε Γκομπινό, διετέλεσε πρέσβης στην Αθήνα (1864-1868). Ακολουθούν «ειδήσεις» αναφερόμενες στην κυριαρχία της ελληνικής παιδείας στη Μακεδονία και βορειότερα ακόμα. Ξενίζει ένας ομαδικός λιθοβολισμός σε χωριό της Τρίπολης. Τέλος οι δύο τελευταίες «ειδήσεις» αναφέρονται στην μεγάλη και ένδοξη οικογένεια των Υψηλάντηδων.

Αθηνά, 19.3.1841 - Έχομεν αφορμήν να ομιλήσωμεν περί του ατρομήτου και γενναίου Ταγματάρχου Κλίμακος· η διαγωγή του στρατιωτικού τούτου αξιωματικού τιμά την Κυβέρνησιν, της οποίας την εκλογήν ανταμείβει επαξίως του ανδρείου Ταγματάρχου η εξαίρετος διαγωγή και η ακριβής και δραστήριος των χρεών του εκπλήρωσης. Η οριοφυλακή σεμνύνεται εις τον αξιωματικόν τούτον και μόνοι τινές χαιρεκακούντες, ανάξιοι να προσκτήσωσι του ανδρός τούτου τα φυσικά και επίκτητα πλεονεκτήματα δεν δύνανται ν’ ακούσωσιν αυτόν ανυψούμενον και επαινούμενον.

Οι ειδήσεις
ΑΙΩΝ, 5.6.1882 – Αλεξάνδρεια 2/14 Ιουνίου 1882, βάφων την γραφίδα μου εν τω αχνίζοντι αίματι τοσούτων Ευρωπαίων σφαγέντων εν τοις οδοίς της Αλεξανδρείας υπό της Χωροφυλακής και των αστυνομικών οργάνων... επιχειρώ να αφηγηθώ εν συνόψει το αναμενόμενον μεν, αλλά βαρβαρώτατον γεγονός, όπερ ουδέποτε θα εξαλειφθή από της μνήμης των Ευρωπαίων και ιδία των πολυπαθών Ελλήνων [...].

Η διαρπαγή των Ευρωπαϊκών καταστημάτων και η σφαγή πολιτών διήρκησε επί 3 ώρας... τα δε γενόμενα κακουργήματα είναι τόσο φρικτά και θηριώδη, ώστε θλίβεται και δεν αντέχει πλέον η καρδία μου να εκθέσω αυτά... τα καταστήματα ηνοίγοντο διά ροπάλων, θραυομένων των θυρών και των παραθύρων, τα δε πράγματα διηρπάζοντο και μέρος μεν μετεκομίζοντο εις τσαμία, μέρος δε εις ιδιωτικάς οικίας υπό παίδων, κορασίων, γυναικών, διαφόρων ηλικιών και άλλων.

Τα καταστραφέντα και διά αγέντα καταστήματα, ων τα πλείστα και πλουσιότερα ελληνικά, ανέρχονται εις 230 περίπου [...]. Μεταξύ των τραυματισθέντων είναι και οι πρόξενοι των Δυνάμεων Αγγλίας, Ελλάδος, Ιταλίας και Ρωσσίας, αλλά πάντως ελαφρώς, πλην του της Αγγλίας...

Ο κ. Ραγκαβής... ο μανιακός όχλος επετέθη κατ’ αυτού εν τη αμάξη διά ροπάλων, και τίνες μεν έτυπτον ανηλεώς τον γραμματέα, άλλοι τον αρχικλητήρα, άνδρα πελώριον και γενναίον, άλλοι τον αμαξηλάτην, ον και εθανάτωσαν, ει και ήτο ιθαγενής [...]. Είδον ευρωπαϊκήν οικογένειαν ολόκληρον, σφαγείσαν... και πλείστους άλλους, ων γνωστότεροι εκ των ομογενών δύο νέοι, ο Ανδρέας Νικηφοράκης εκ Κρήτης και ο Νέστωρ Πιζάνης εκ Λέρου [...].
Μ.Κ.Μ.

ΑΙΩΝ, 10.7.1882 – Ο κ. Θεοχάρης Χριστοδούλου Γερογιάννης εκ Λιαριγκόβης της Χαλκιδικής, ο κατά τας διδακτορικάς αυτού εξετάσεις αριστεύσας, δους κατ’ αυτάς και αύθις επιτυχώς και τας πρακτικάς αυτού εξετάσεις έλαβε την άδειαν του μετέρχεσθαι τον ιατρόν. Η Χαλκιδική το πρώτον ήδη αξιούται επιστήμονος εντοπίου ιατρού.

ΑΙΩΝ, 10.7.1882 – Αφίκετο εκ Βιτωλίων ο γυμνασιάρχης κ. Κωνσταντίνος Τσούλκας και οι καθηγηταί του εν τη πόλει εκείνη Ελληνικού γυμνασίου κ.κ. Ρηγάδης και Τσάλης.

ΑΙΩΝ, 11.9.1882 - ...Εν τη ΤΡΙΠΟΛΕΙ, αναγινώσκομεν, ότι την παρελθούσαν Πέμπτην, εν τω χωρίω Τσελεπάκου του δήμου Φαλάνθου, εις ποιμήν εκ του αυτού χωρίου υπέστη τον διά λιθοβολίας μαρτυρικόν θάνατον εκ μέρους απάντων των συγχωρίων του, μηδ’ αυτών των γυναικών και παιδίων εξαιρουμένων.

ΑΙΩΝ, 5.10.1882 – Εις τον άραβα Αχμέτ βέη Μινοιάουϊ, τον κατά τας εν Αιγύπτω σφαγάς διακριθέντα επί τη υπερασπίσει των χριστιανών ιδίως δε των Ελλήνων... η Κυβέρνησις απένειμε τον χρυσούν σταυρόν των Ιπποτών του Τάγματος του Σωτήρος, εις ένδειξιν τιμής και επί τη ευγένει αυτού αυταπαρνήσει προς σωτηρίαν κινδυνευόντων Ελλήνων, κατά τας τελευταίας εν Τάντα ταραχάς.

ΑΙΩΝ, 13.10.1882 – Εν Γαλλία απεβίωσε τη παρελθούση εβδομάδι ο κόμης Γκομπινώ, διατελέσας επί τινα έτη πρεσβευτής της Γαλλίας, μετά την Οκτωβριανήν Επανάστασιν [...]

ΑΙΩΝ, 27.9.1883 – Αφίκετο χθες εκ των εν Γερμανία λουτρών ο εν Ρουμανία εγκατεστημένος σεβαστός κ. Ν. Μανταλόπουλος, ούτινος πολλάκις ο ΑΙΩΝ ανεκοίνωσεν ευγενεστάτας και φιλοτίμους χορηγίας υπέρ διαφόρων σχολείων αρρένων και θηλέων εν Ηπείρω. Ασμένως δε μανθάνομεν ότι ο σεβαστός και φιλόπατρις ούτος Ηπειρώτης διανοείται να εγκατασταθή ενταύθα διά παντός [...]

ΑΙΩΝ, 4.10.1883 – Θεσσαλονίκη, 22 Σεπτεμβρίου 1883
...Εν τη προξενική περιφερεία Βιτωλίων, υπάρχουσι 270 ελληνικά σχολεία, εν οις φοιτώσιν 14.500 μαθηταί [...]

ΑΙΩΝ, 18.11.1883 – Απενεμήθη o χρυσούς σταυρός των Ιπποτών του Τάγματος του Σωτήρος εις τον Αχμέτ Σακήβ βέην και Αλέξανδρον Σουτζάραν, πρόξενον της Αυστρίας εν Αλεξανδρεία, ο δε αργυρούς σταυρός εις τον Μουσταφά Ελ-Εμπέμπε, Σιμπάϊ Μασρ, Αβδέλ-Γκάση Σομέτι Γκαβέλε, Αιμίλιον Σαβαρύ διευθυντήν της σουεζικής διώρυγος, Θεόδωρον Ιβανώφ, πράκτορα της ρωσσικής ατμοπλοϊκής εταιρείας εν Αιγύπω, διά την φιλάνθρωπον συνδρομήν ην παρέσχον εις τους Έλληνας υπηκόους κατά την εποχήν της εν Αιγύπτω αναρχίας.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 14.11.1888 – Χθες επρόκειτο να τελεσθώσιν εν Βιέννη οι γάμοι της πριγκιπίσσης Ιφιγενείας Υψηλάντου θυγ. του μακαρίτου πρίγκιπος Γρηγορίου Υψηλάντου, πρεσβευτού παρά τη αυλή της Βιέννης μετά του κόμητος Παππεμχάϊμ, υιού του μεγάλου τελετάρχου της Βαυαρικής αυλής. Διά του γάμου τούτου και της νεωτέρας των θυγατέρων του πρίγκιπος Υψηλάντου, το όνομα του περικλεούς οίκου των Υψηλαντών εντελώς εκλείπει. Η πρεσβυτέρα των θυγατέρων του Υψηλάντου Χαρίκλεια, ως γνωστόν, ενυμφεύθη πρότινων ετών τον πρίγκηπα Χοενλόε.

ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15.11.1888 – Το εν Βιέννη επιστελέν ότε διά του γάμου και της νεωτέρας των θυγατέρων του Υψηλάντου, «το όνομα του περικλεούς και ιστορικού οίκου των Υψηλαντών εκλείπει», δεν είναι ακριβές διότι ο Γρηγόριος Υψηλάντης πλην των δύο θυγατέρων, Χαρικλείας και Ιφιγενείας κατέλιπε και δύο υιούς τον Εμμανουήλ Υψηλάντην, άγοντα ήδη το 12ον έτος της ηλικίας και τον Θεόδωρον Υψηλάντην, άγοντα το 6ον έτος».