Δεν θέλει Δωδεκανήσιους αλιείς η Αυστραλία

ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΙΣ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΝ 

ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΟΥΣ ΑΛΙΕΙΣ Η ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ ΦΟΒΗΘΕΙΣΑ ΜΗΠΩΣ ΥΠΟΣΚΕΛΙΣΟΥΝ ΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΚΕΡΔΗ

ΤΖΕΡΑΛΤΟΝ, Δ. Αυστραλία (Ιδ. ανταπόκρισις). Εφημερίς του Τζέραλτον εδημοσίευσε άρθρον αφιερωμένο εις την πρόοδον και εξέλιξιν των Ελλήνων αδελφών Γιαμάνη οι οποίοι είναι εξαγωγείς εις ΗΠΑ αλιευτικών και ειδικά οστρακοειδών και αστακοουρών.

Οι αδελφοί Γιαμάνη έχουν και το πλεονέκτημα ότι απασχολούν στις δουλειές τους και στα εργοστάσιά τους Έλληνας νεοφερμένους και ακόμη ζήτησαν να φέρουν 50 αλιείς Δωδεκανησίους δια τα αλιευτικά του Τζέραλτον. 

Όμως δυστυχώς η άνθησίς τους προέκρουσεν εις ανυπέρβλητα εμπόδια των Αρχών μεταναστεύσεως. Οι αδελφοί Γιαμάνη εδήλωσαν εις τας μεταναστευτικάς Αρχάς, ότι με 50 Δωδεκανησίους ψαράδες ειδικευομένους σε Γρι-γρι, ανεμότρατες, ασέτες κτλ. θα εκτοπίσουν από την Δυτικήν Αυστραλίαν την εισαγωγήν ψαριών από την Αγγλίαν.  Ίσως να είναι και αυτός  ο λόγος που βρήκαν τόσα εμπόδια.
Β.Κ.Γ.
 

ΤΟ Ε.Β.Ε.Δ. ΗΥΧΑΡΙΣΤΗΣΕ ΧΘΕΣ ΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΝ κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΝ
Χθες απεστάλη προς τον Πρωθυπουργόν κ. Καραμανλήν τηλεγράφημα της Διοικούσας Επιτροπής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Δωδεκανήσου, δια του οποίου εκφράζονται αι ευχαριστίαι του εμπορικού και βιομηχανικού κόσμου προς την Κυβέρνησιν, δια τα υπέρ του Ροδιακού τουρισμού μέτρα της.
 

ΣΧΟΛΗ ΞΕΝΑΓΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Κατόπιν εγγράφου του ΕΟΤ, θα λειτουργήση εις Ρόδον Σχολή Ξεναγών κατά τον προσεχή χειμώνα. Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να απευθύνωνται εις το ενταύθα Γραφείον Τουρισμού.  Αιτήσεις γίνονται δεκταί μέχρι της 15ης Οκτωβρίου.
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Την πρωίαν χθες ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του Δημάρχου Κω κ. Μπαλαλή του Δημάρχου Μεγάλου Χωρίου Τήλου κ. Κάτρη και του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καλύμνου επί διαφόρων ζητημάτων της αρμοδιότητός των. Επίσης ο κ. Νομάρχης συνειργάσθη μετά του αφιχθέντος Διευθυντού του Υπουργείου Εμπορίου κ. Παπανδρέου και μετά του Δημάρχου Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδη.

ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΣΟΒΑΡΩΣ ΛΟΓΩ ΠΤΩΣΕΩΣ
Κατ’ αναφοράν του Σταθμού Χωρ/κής Αρχαγγέλου προχθές η Φλεβάρη Δέσποινα ετών 64, οικοκυρά εκ Μαλώνας, ασχολουμένη με συλλογήν καρυδίων εκ δένδρου ευρισκομένου έξωθι της Μαλώνας, ολισθήσασα κατέπεσε και ετραυματίσθη σοβαρώς. Η τραυματισθείσα μετεφέρθη εις το Κρατικόν Νοσοκομείον Ρόδου.

ΜΕΓΑΛΗ ΚΟΣΜΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ ΕΙΣ ΤΟ “ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ”
Την 9ην εσπερινήν της Κυριακής εις την πλαζ “ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ” θα γίνη μετάλη κοσμική συγκέντρωσις εις την οποίαν θα παραστούν και γνωσταί ξέναι προσωπικότητες, θα επακολουθήση δε χορευτική βραδυά.

Ως ανεκοινώθη, δια την εξυπηρέτησιν του κοινού θα διατεθή μέσον συγκοινωνίας από της 8ης βραδυνής το οποίον θα σταθμεύη εις το τουριστικόν γραφείον “ΑΠΟΛΛΩΝ”. Ένδυμα βραδυνόν.

ΦΘΑΝΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΑΝΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΚΟΥ
Ως ανεκοινώθη σήμερον δια του ατμοπλοίου “Μεντιτερράνεαν” θα κομισθή εις Ρόδον ο Ανδριάς του ήρωος Αλεξάνδρου Διάκου.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

Την 28ην του μηνός Σεπτεμβρίου 1958 ημέραν Κυριακήν και ώραν 12ην μεσημβρινήν θα δοθή υπό του διαπρεπούς Δωδεκανησίου επιστήμονος και Διευθυντού των Γενικών Αρχείων του κράτους κ. Εμμανουήλ Πρωτοψάλτη εις την αίθουσαν διαλέξεων της Ροδαικής Λέσχης διάλεξις με θέμα “Δωδεκανήσιοι αγωνισταί του 1821”.

Η είσοδος θα είναι ελευθέρα.

Εκ της Ροδιακής Λέσχης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ
Ιωάννης Εμμανουήλ, πολιτικός μηχανικός υιός του Νομαρχιακού Συμβουλίου κ. Μιχαήλ Εμμανουήλ και Αναστασία Νικ. Καραγιάννη ετέλεσαν τους γάμους των.  Θερμά συγχαρητήρια.