Μεγαλώνει η διάσταση των Φιλελευθέρων Ρόδου - Ο ένας δεν θέλει να δει τον άλλο

ΠΡΟΕΚΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 

ΕΝΕΤΑΘΗ Η ΔΙΑΣΤΑΣΙΣ ΤΩΝ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΡΟΔΟΥ Ο ΕΝΑΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΙΔΗ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ
Ενετάθη κατ’ αυτάς η διάσασις μεταξύ των εις Ρόδον παραγόντων του Κόμματος των Φιλελευθέρων η οποία κατά προέκτασιν έφθασε και μέχρι των βουλευτών κ. Ζίγδης μέλους της ομάδος Μητσοτάκη και κ. Ζαννή.

Έγκυροι κύκλοι της Ρόδου ετόνιζον σχετικώς ότι τελευταίως παρατηρείται ατομική προσπάθεια προβολής ενός εκάστου, ενώ το τοπικόν όργανον του Κόμματος των Φιλελελυθέρων “Φρουρός” απασχολείται αποκλειστικώς με την προβολήν των ερωτήσεων του κ. Ζίγδη. Εκφράζεται επίσης έκπληξις, διότι το έργον του “Φρουρού” έχει αναλάβει ήδη η “Πρόοδος” όσον αφορά την προβολήν του κ. Ζαννή, παρά τας εις το παρελθόν επιθέσεις των κατά του εν λόγω βουλευτού.

Εξ άλλου, αναφέρεται ως χαρακτηριστικόν της μεταξύ των δύο βουλευτών διαστάσεως, η παρουσία του κ. Ζαννή εις το γεύμα της Τοπικής Ενώσεως Δήμων και Κοινοτήτων και η απουσία του κ. Ζίγδη.

ΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΙΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΕΙΣ ΤΡΙΑΝΤΑ
Εντός των ημερών αρχίζει η υπό της Ηλεκτρικής Εταιρείας Ρόδου τοποθέτησις νέας γραμμής αξίας 100.000 δραχμών δια την ηλεκτροκίνησιν των μηχανημάτων και αξιοποίησιν της γεωτρήσεως εις ταβάζι Τριαντών.
Ο πρόεδρος της κοινότητος Τριαντών κ. Χατζηαντωνίου ανεκοίνωσε σχετικώς ότι δια της εν λόγω γεωτρήσεως θα αρδευθή έκτασις καλληεργειών.

Η ΣΧΟΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ
Ως ανεκοινώθη την 6.30 μ.μ. της προσεχούς Πέμπτης θα αρχίσουν κανονικώς τα μαθήματα Βυζαντινής Μουσικής, περιόδου 1958-59.
Τα μαθήματα θα διεξάγωνται εις την Αμαράντειον Σχολήν μέχρι δε της προσεχούς Τετάρτης θα συνεχίζωνται αι εγγραφαί αι οποίαι γίνονται δεκταί εις τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου.

ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΙΣ ΑΦΑΝΤΟΥ
Μετεφέρθη χθες εις το Νοσοκομείον ο Θεόδωρος Ανθούλλας εξ Αφάντου εργάτης, υποστάς τραύματα του δεξιού ποδός.
Ούτως ετραυματίσθη το απόγευμα.

120 ΜΑΘΗΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΟΝ
Χθες την εσπέραν ήρχισαν αι διδασκαλίαι της σχολικής περιόδου 1958-59 εις το Νυκτερινόν Γυμνάσιον Ρόδου.
Εις το εν λόγω Γυμνάσιον ενεγράφησαν 120 μαθηταί.

ΔΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣ ΕΙΣ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ
Κατά την τρέχουσαν εβδομάδα ανεχώρησαν εις Ευρώπην δια ανωτέρας σπουδάς οι απόφοιτοι του Βενετοκλείου Γυμνασίου. Οι 6 τούτων μετέβησαν εις Ιταλίαν οι υπόλοιποι δε εις Γερμανίαν.
ΠΕΡΙΗΓΗΤΑΙ
Χθες δια του ατμοπλοίου “Μεντιτεράνεαν” αφίκοντο εις Ρόδον 65 ξένοι περιηγηταί.

ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΡΟΔΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ Δ.Ε.Θ. ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΛΟΓΟΝ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
Υπό της Επιτροπής Δωδεκανησιακού περιπτέρους εις την Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλονίκης εκλήθησαν άπαντες οι ενδιαφερόμενοι επιχειρηματίαι, όπως δηλώσουν τούτο εις το Εμπορικόν και Βιομηχανικόν Επιμελητήριον, εντός προθεσμίας ενός μηνός. Βάσει των δηλώσεων αυτών θα καταρτισθή πίναξ των ενδιαφερομένων και θα προχωρήση η Επιτροπή εις την εκμίσθωσιν καταλλήλου εκτάσεως και εις την ανέγερσιν του περιπτέρου της Δωδεκανήσου.

ΘΑ ΥΠΕΡΒΗ ΤΑΣ 80.000 ΔΡΧ. ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΕΙΣ ΔΩΔ/ΣΟΝ ΥΠΕΡ ΤΟ Ε.Ε.Σ.
Πιστεύεται ότι το προϊόν του Εράνου υπέρ του ΕΕΣ εις Δωδεκάνησον θα υπερβή τας 80.000 δραχμάς.
Ως ανεκοινώθη μέχρι τούδε συνελλέγησαν υπέρ του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού 58.143 δραχμαί κατά τον διεξαχθέντα Έρανον ελλείπουν όμως αι εισφοραί πολλών εισέτι νήσων και κοινοτήτων. Το συλλεγέν ποσόν προέρχεται εκ της πόλεως Ρόδου, Σύμης, Καστελλορίζου και Λειψών, εκ των κοινοτήτων Απόλλωνα, Λίνδος, Αφάντου, Σάλακος, Διμηλιά, Σιάννα, Δαματριά, Αρχίπολις, Πλατάνια, Πυλώνα και Μεσαναγρός και εξ ιδιωτικών εισφορών.

ΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΓΡΑΦΗΤΩΝ
Ως ανεκοινώθη αι εξετάσεις δι’ εισαγωγήν εις την Σχολήν ραδιοτηλεγραφητών του “Νιρέως” θα λάβουν χώραν την 29ην τρέχοντος.

ΤΟ ΠΥΓΜΑΧΙΚΟΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ
Ως ανεκοινώθη υπό του Πυγμαχικού Ομίλου Δωδεκανήσου από της προσεχούς Κυριακής θα αρχίση διεξαγόμενον το πρωτάθλημα Δωδεκανήσου Πυγμαχίας.

Το εν λόγω πρωτάθλημα θα συνεχισθή την 4ην, 25ην, 26ην και 28ην Οκτωβρίου. Άπαντες οι αγώνες θα λάβουν χώραν εις το γήπεδον αθλοπαίδων του Πεισιρόδου εξ άλλου την 4ην Οκτωβρίου θα λάβουν χώραν ο πυγμαχικός αγών μεταξύ Λυκοπάντη, Σπανουδάκη όστις θα είναι 5 γύροι των 2 λεπτών.