Τεχνική συνάντηση στη Ρόδο για την επεξεργασία λυμάτων

Τεχνική συνάντηση μεταξύ στελεχών της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, της τεχνικής γραμματείας λυμάτων του υπουργείου Περιβάλλοντος, της ΔΕΥΑΡ,  της ΕΥΔ Νοτίου Αιγαίου και της διεύθυνσης περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Δωδεκανήσου, πραγματοποιήθηκε χτες στη Ρόδο.

Την τεχνική γραμματεία  εκπροσώπησε ο Δρ Δημήτρης Ζαδέλλης ως επικεφαλής του κλιμακίου και παρόντες ήταν μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φλεβάρης, ο προϊστάμενος της διεύθυνσης περιβάλλοντος Πάνος Βενέρης, ο ειδικός σύμβουλος του περιφερειάρχη για τεχνικά θέματα Σάκης Στάγκας, ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΡ Αλέξανδρος Μανωλάκης και ο εκτελεστικός γραμματέας της περιφέρειας Μιχάλης Τσουβαλάς. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν τα ζητήματα που αφορούν την επεξεργασία των λυμάτων στο νησί της Ρόδου για τα οποία θα υπάρξει διαβούλευση με την κοινωνία και τους φορείς, ώστε να τεθούν σε εφαρμογή σε βάθος χρόνου, στο πλαίσιο ενός επιχειρησιακού σχεδίου.

Το πρόγραμμα για τα λύματα 
Προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί έγκαιρα στις διεθνείς υποχρεώσεις της για τη διαχείριση των αστικών λυμάτων που προκύπτουν από την Οδηγία 91/271/ΕΟΚ, τα αρμόδια Υπουργεία - Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Οικονομίας & Ανάπτυξης (ΥΠΟΙΑΝ) και Εσωτερικών (ΥΠΕΣ)- σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG REGIO)  προχώρησαν στο σχεδιασμό ενός ενιαίου «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» για τους οικισμούς Γ’ προτεραιότητας (με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατ.) σε όλη τη χώρα, το οποίο αναπτύσσεται σε 13 Περιφερειακά Σχέδια.

Στόχος του επιχειρησιακού σχεδίου είναι η βελτίωση του προγραμματισμού και της παρακολούθησης της εφαρμογής των ενεργειών κατασκευής και λειτουργίας των αναγκαίων έργων με βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων από το ΕΣΠΑ 2014-2020 και συμπληρωματικά από εθνικούς πόρους.
 


Για την εφαρμογή του «Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Υποδομών Λυμάτων» έχει υπογραφεί Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση, με την οποία κατοχυρώνεται η Εταιρική σχέση των εμπλεκόμενων φορέων (ΥΠΕΝ – ΥΠΟΙΑΝ –ΥΠΕΣ – Ένωση Περιφερειών Ελλάδος (ΕΝΠΕ) – Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) – Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης - Αποχέτευσης  (ΕΔΕΥΑ)), και συγκροτείται το Σύστημα Διακυβέρνησης του Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου, που αποτελείται στο πολιτικό επίπεδο από ένα ενιαίο διυπουργικό κέντρο συντονισμού και καθοδήγησης (την Επιτροπή Καθοδήγησης), με Πρόεδρο τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και στο επιχειρησιακό επίπεδο από την Τεχνική Γραμματεία Λυμάτων.

To ΥΠΕΝ και η DG REGIO ζήτησαν τη συνδρομή της Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων  για τη σύσταση του επιτελικού επιχειρησιακού οργάνου (της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων), η οποία εγκαταστάθηκε στην Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ και λειτουργεί με 5 στελέχη από τη ΜΟΔ και 4 στελέχη από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ), Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Υπουργείου Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Αστικής Ανάπτυξης (ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ) και την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού της Εφαρμογής (ΕΥΣΕ).

Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιούνται την τρέχουσα περίοδο 13 περιφερειακές συναντήσεις με σκοπό τη διαβούλευση των επιμέρους Περιφερειακών Επιχειρησιακών Σχεδίων, τα οποία θα συνθέσουν το Εθνικό Σχέδιο και τη δημιουργία αποτελεσματικού διαύλου επικοινωνίας και συνεργασίας της Τεχνικής Γραμματείας Λυμάτων με τους αρμόδιους φορείς των έργων.

Στις συναντήσεις συμμετέχουν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ και της ΕΓΥ, στελέχη της DG REGIO, μέλη της Επιτροπής Καθοδήγησης, η ΕΥΔ ΥΜΕΠΕΡΑΑ, η οικεία ΕΥΔ της κάθε Περιφέρειας, η Τεχνική Γραμματεία, και εκπρόσωποι των συναρμόδιων υπηρεσιών καθώς και των Δήμων/ΔΕΥΑ  που έχουν την αρμοδιότητα για τη διαχείριση των λυμάτων των οικισμών Γ’ προτεραιότητας.

Με την ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα εγκριθούν από την Επιτροπή Καθοδήγησης τα 13 Περιφερειακά Σχέδια και θα τεθούν σε εφαρμογή, προκειμένου η χώρα μέχρι το τέλος του 2023 να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις της για την προστασία του περιβάλλοντος από τα αστικά λύματα.