Οι εργασίες για ανέγερση 200 μπάγκαλοου στο Μίρα - Μάρε

Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΛΗΦΘΗ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΑΦΥΛΩΝ

ΣΥΝΕΙΡΓΑΣΘΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ κ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ

ΑΘΗΝΑΙ, 2 (Ιδ. αντ.). Χθες ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του υπουργού Συντονισμού κ. Πρωτοπαπαδάκη. Κατά την εν λόγω συνεργασίαν εξητάσθη το θέμα του προστατευτικού συστήματος σταφυλών εις Δωδεκάνησον. Εξ άλλου, ο κ. Κωτιάδης συνειργάσθη μετά του Γενικού Γραμματέως του ΕΟΤ κ. Φωκά, επί τουριστικών ζητημάτων της Δωδεκανήσου.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗ ΠΡΟΧΘΕΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΑΤΑ ΕΚ ΣΑΜΟΥ ΑΛΙΕΥΟΥΣΑ ΠΑΡΑΝΟΜΩΣ
Υπό του περιπολικού Β. Π. Χατζηκωνσταντής κατελήφθη, τας νυκτερινάς ώρας προχθές η μηχανότρατα “ΜΑΡΙΟΥΔΙΩ” Νηολογίου Σάμου 191 αλιεύουσα παρανόμως εις απόστασιν μικροτέραν του ενός μιλλίου από τας ακτάς της Ρόδου. Ο κυβερνήτης ταύτης εκλήθη υπό του Κεντρικού Λιμενάρχου Ρόδου εις απολογίαν.

ΚΑΘΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΟΡΙΑ ΠΩΛΗΣΕΩΣ ΙΧΘΥΩΝ ΕΙΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΝ
Δι’ αγορανομικής διατάξεως του κ. Νομάρχου, καθωρίσθησαν τα ανώτατα όρια των τιμών λιανικής πωλήσεως των ιχθύων κατά κατηγορίας, εις την πόλιν της Ρόδου.

Ούτω η τιμή των ιχθύων Α’ κατηγορίας ωρίσθη εις 32 δραχμάς κατά κιλόν, Β’ κατηγορίας εις 16 μέχρι 18.50 κατά κιλόν, Γ’ κατηγορίας εις 13 μέχρι 14.50 κατά κιλόν, Δ’ κατηγορίας εις 12 δραχμάς κατά κιλόν, 5ης κατηγορίας εις 10.50 κατά κιλόν και 6ης κατηγορίας εις 7 δραχμάς κατά κιλόν. Αι τιμαί χονδρικής πωλήσεως των ιχθύων γενικώς ορίζονται αι εκάστοτε καθοριζόμενοι διά την λιανικήν πώλησιν μειωμένοι κατά ποσοστόν 15%. Αι τιμαί λιανικής πωλήσεως εις κοινότητας, δύνανται να προαυξάνωνται κατά 0,50 λεπτά της δραχμής κατά κιλόν οσάκις μεταφέρονται προς πώλησιν εις αυτάς εκ της πόλεως Ρόδου, διά την κάλυψιν των εξόδων μεταφοράς.

Εξ άλλου αι τιμαί των ιχθύων εις τας λοιπάς νήσους της Δωδεκανήσου θα καθορίζωνται υπό των οικείων Αγορανομικών Επιτροπών, εξουσιοδοτηθεισών προς τούτο. Πάντως δεν δύνανται να είναι ανώτεραι των καθορισθεισών διά την πόλιν της Ρόδου. Οι παραβάται καθ’ άπασαν την Δωδεκάνησον, θα διώκωνται κατά τας διατάξεις του Αγορανομικού Κώδικος.

ΑΡΧΙΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΔΙ’ ΑΝΕΓΕΡΣΙΝ ΤΩΝ 200 ΜΠΑΓΚΑΛΟΟΥ ΕΙΣ ΜΙΡΑ-ΜΑΡΕ
Αι εργασίαι επεκτάσεως του Τουριστικού Χωριού Μίρα-Μάρε ήρχισαν από τινών ημερών.
Ήδη εγένετο η διάνοιξις των θεμελίων διά την ανέγερσιν 200 εισέτι μπάγκαλοου εις την περιοχήν, δεξιά και αριστερά του Μίρα-Μάρε, τα οποία θ’ ανεγερθούν εις οικοδομικά συγκροτήματα, πλαισιωμένα από συντριβάνια, δρόμους, προβλήτας, τεχνητάς λίμνας, πάρκα κ.λπ.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΜΕΤΕΒΗ ΕΙΣ ΣΥΜΗΝ
Χθες την πρωίαν ανεχώρησεν εις Σύμην ο Νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου συνεχίζων την εις τας διαφόρους νήσους του συμπλέγματος περιοδείαν του.
Ο κ. Νομάρχης επανήλθεν εκ Σύμης την νύκτα.

Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Μεθαύριον Κυριακήν εις την Ροδιακήν Λέσχην επ’ ευκαιρία του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού θα δοθή την 12ην μεσημβρινήν διάλεξις με σχετικόν θέμα υπό του καθηγητού του Βενετοκλείου Γυμνασίου Αρρένων Ρόδου κ. Διονυσίου Ρένεση. Η εν λόγω διάλεξις την οποίαν θα κληθούν να παρακολουθήσουν πρόσκοποι των αρχών, οργανούται υπό της Νομαρχίας Δωδεκανήσου.

Η ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Χθες την πρωίαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, συνεχίζων την ανά τας κοινότητας της νήσου περιοδείαν του, επεσκέφθη την κοινότητα Αρχιπόλεως. Σήμερον ο Μητροπολίτης θα επισκεφθεί τα Πλατάνια, αύριον την Σάλακον και την Κυριακήν την Έμπωνα. Κατά την προσεχή εβδομάδαν ο Μητροπολίτης θα επισκεφθεί κατά σειράν τας κοινότητας Μονολίθου, Απολακκιάς, Αρνίθας, Προφύλιας, Ιστρίου, Βατίου και Γενναδίου.

Η ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΙΤΟΥ
Ειδοποιήθησαν όσοι παραγωγοί καθυστέρησαν να παραδώσουν σίτον εις την συγκέντρωσιν, να προσκομίσουν τον σίτον των εις τας αποθήκας Κολονιάλε την Δευτέραν 6ην Οκτωβρίου και Τρίτην 7ην Οκτωβρίου, οπότε λήγει οριστικώς η συγκέντρωσις.