Προκήρυξη για δύο θέσεις εργασίας στον δήμο Κάσου

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων προχωρά ο δήμος Κάσου.

Προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ, απόφοιτοι Λυκείου-ΙΕΚ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς τις αιτήσεις τους, στην διεύθυνση του δήμου.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

ΔΕ Διοικητικού 2 θέσεις

Προσόντα 

Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή απολυτήριο Λυκείου
Γνώση χειρισμού Η/Υ
Ηλικία 18 – 65
Γνώση ξένων γλωσσών
Χρόνος ανεργίας
Εμπειρία
Αριθμός ανηλίκων τέκνων
Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)

Δικαιολογητικά 

Φωτοτυπία ταυτότητας
Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
Αντίγραφο τίτλου σπουδών
Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
Βεβαίωση εμπειρίας

Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί: €50

2 παιδιά: €70

3 παιδιά: €120

Πηγή: workenter.gr