Στεγαστικά δάνεια σε σεισμοπαθείς της Ρόδου

ΕΝΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΔΙΑ ΣΕΙΣΜΟΠΑΘΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΠΟΙΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ
Υπό της Νομαρχιακής Επιτροπής Λαϊκής Στέγης ενεκρίθη η χορήγησις στεγαστικών δανείων εις σεισμοπαθείς διαφόρων κοινοτήτων της νήσου Ρόδου.  Συμφώνως προς την ληφθείσαν κατ’ αυτάς σχετικήν απόφασιν, θα λάβουν στεγαστικά δάνεια οι εξής: Μιχαήλ Οικονομόπουλος εκ Τριαντών 5000 δραχμάς, Γεώργιος Διακογιάννης εξ Απολλακιάς 4000, Ιωάννης Καλόψυχος εκ Κρεμαστής 8000, εις δύο δόσεις, Μιχαήλ Λαουδίκος εξ Αφάντου 5.600, Μιχαήλ Νικολής εξ Αφάντου 2000, Φίλιππος Παπαφιλήμων εκ Σαλάκου 6000, Εμμανουήλ Κοντός εκ Λάρδου 10.000 εις δύο δόσεις, Νικόλαος Παπαδημητρίου εκ Λάρδου 1000, Σάββας Βουκής 2000, Δημήτριος Πόλος 3000, Εμμανουήλ Ψέλλας 4.300, Κωνσταντίνος Βουκής 10.000 εςι δύο δόσεις και Σταύρος Γαριδάκης 10.000 εις τρεις δόσεις, άπαντες εξ Ιστρίου.
Επίσης εδικαιώθησαν στεγαστικών δανείων οι εξ Αρχαγγέλου Ιωάννης Τσακίρης 16.800 εις τρεις δόσεις, Ζωγραφίνη Πολυχρόνη 4000 και Μαρία Κουρούνα 2500 δραχμάς.

88.167 ΔΡΧ. ΣΥΝΕΛΛΕΓΗΣΑΝ ΜΕΧΡΙ ΤΟΥΔΕ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Ε.Ε.Σ.
Ως ανεκοινώθη αρμοδίως, το συλλεγέν μέχρι τούδε υπέρ του Ε.Ε.Σ. ποσόν, κατά τον διεξαχθέντα εις Δωδεκάνησον Έρανον ανέρχεται εις 88.167 δρχ.
Αι νεώτεραι εισφοραί είναι οι εξής:
Διαφορά επί πλέον τομέων Ρόδου, 54,
Αστυπάλαια 1.491, Κάσος 2.839, Τήλος 765, Νίσυρον 2.450, Πάτμος 2.616, Λέρος 10.341, Κοινότης Αρχαγγέλου 1.362, Κρητηνίας 975, Κρεμαστής 1.746, Μάσσαρι 540, Έμπωνας 1.585, Ψίνθου 690, Πυλώνας 200, Θολού 350, Λάρδου 600, Καλαβάρδα 340, 7ον Δημοτικόν σχολείον Ρόδου 225, 9ον δημ. σχολείον Ρόδου 95, Κοινότης Ασκληπιού 880.
Ελλείπουν και άλλα αποτελέσματα.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΑΠΡΟΘΥΜΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΕΙΤΑΙ ΔΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΝ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ ΕΞΕΔΗΛΩΣΑΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

Ως πληροφορούμεθα, πρωτοφανής απροθυμία παρατηρείται εκ μέρους των εμπόρων και των βιομηχάνων Ρόδου, εν σχέσει προς την ανέγερσιν ειδικού Δωδεκανησιακού περιπτέρου εις την Διεθνή Έκθεσιν Θεσσαλονίκης.
Ως γνωστόν εκλήθησαν προ ημερών οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχήν, εκ της οποίας θα εξαρτηθή το μέγεθος και η εμφάνισις του Δωδεκανησιακού περιπτέρου.

ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΙΣ ΤΗΣ Λ.Ε.Δ. ΕΠΙ ΤΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟΥ κ. ΖΟΥΡΟΥΔΗ
Σήμερον την 1ην μεταμεσημβρινήν εις την αίθουσαν του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, θα συνέλθη εις έκτακτον συνεδρίασιν η Λιμενική Επιτροπή Δωδεκανήσου.  Η συνεδρίασις πραγματοποιείται επί τη αποχωρήσει εξ αυτής του επί σειράν ετών και μέχρι τούδε Προέδρου αυτής κ. Αριστ. Ζουρούδη.

ΣΗΜΕΡΟΝ Η ΔΙΚΗ ΤΟΥ “ΦΡΟΥΡΟΥ” ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΗΝΥΣΕΩΣ ΤΟΥ κ. ΧΑΡΙΤΟΥ
Σήμερον θα εκδικασθή εις τα δικαστήρια της πόλεώς μας η απόθεσεις της εφημερίδος “Φρουρός Ι”, η οποία εμηνύθη από του βουλευτού κ. Γαβριήλ Χαρίτου δια διάφορα δημοσιεύματά της, εν σχέσει προς τον ΟΔΑΠΔΔ.  Η εν λόγω δίκη παρουσιάζει αξιόλογον ενδιαφέρον.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ
Χθς την πρωίαν ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου εδέχθη εις συνεργασίαν τον Δήμαρχον Ρόδου κ. Μιχαήλ Πετρίδην όστις επανήλθεν χθες εξ Αθηνών.

ΔΩΡΕΑ ΒΙΒΛΙΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΝ
Υπό του Υπουργείου Παιδείας απεστάλησαν προς την Δημοσίαν Βιβλιοθήκην Ρόδου 60 διάφοροι τόμοι βιβλίων.

ΑΦΙΚΟΝΤΟ 200 ΤΟΥΡΙΣΤΑΙ
Χθες την πρωίαν δια του ατμοπλοίου της γραμμής, αφίκοντο εις Ρόδον 200 τουρίσται, οι οποίοι θα παραμείνουν εις Ρόδον περί τινάς ημέρας.

22 ΙΕΡΕΙΣ ΕΙΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ήρχισαν χθες τα μαθήματα εις το εκκλησιαστικόν Φροντιστήριον Ρόδου.
Ως εγνώσθη τα εν λόγω μαθήματα παρακολουθούν 22 περίπου ιερείς.

Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Την προσεχή Δευτέραν εις την Λέσχην Προσκόπων θα λάβη χώραν εορταστική συγκέντρωσις βαθμοφόρων  επί τη εορτή της Παγκοσμίου Ημέρας του Παιδιού.