Ακαδημία Μεσογειακών σπουδών πρόκειται να ιδρυθεί στη Ρόδο;

ΔΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΚΙΝΗΣΙΝ

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΙΔΡΥΘΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ;
ΕΝΔΙΕΦΕΡΘΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ κ. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ


Ακαδημία Μεσογειακών Σπουδών καταβάλλεται προσπάθεια να ιδρυθή είς Ρόδον, ως εδήλωσεν ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης. Ούτω η Ρόδος θα καταστή πνευματικόν κέντρον μεγάλης σημασίας.

Συνεχίζων ο κ. Δήμαρχος είπε τα εξής:
«Κατά την τελευταίαν μου επίσκεψιν είς Αθήνας και μετά πολλά συσκέψεις μετά του Υπουργού Παιδείας κ. Βογιατζή και του Γ. Γραμματέως κ. Καρμίρη, από τούδε κατελήξαμεν είς την ευχάριστον απόφασιν ότι πρέπει να καταβληθή αμφοτέρωθεν προσπάθεια, όπως από του προσεχούς έτους λειτουργεί ενταύθα κατ’ έτος «Ακαδημία» Μεσογειακών Σπουδών. Η Ακαδημία αυτή, πολλά κενά θα πληρώση ιδία  είς ότι αφορά τον σοφόν Κλεόβουλον, τάς Σχολάς Ρόδου και το Ναυτικόν Δίκαιον Ρόδου, αλλά και είς γενικά ζητήματα.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΕΚΛΕΚΤΟΙ ΓΑΜΟΙ

Προς τους φίλους μας Σταματίου Σπανακαράν και Φιλοθέην Διακολουκά τελούντας σήμερον την 12ην μεσημβρινήν τους γάμους των είς τον Ι. ναόν του Ευαγγελισμού ευχόμεθα μακροημέρευσιν και κάθε ευτυχίαν.
Γ. Μ.

14 ΑΠΟΡΑ ΤΗΣ ΛΕΡΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΠΡΕΒΑΝΤΟΡΙΟΝ
Ως ανεκοινώθη διά του χθεσινού ατμοπλοίου της γραμμής αφίκοντος είς Ρόδον 14 άπορα παιδιά εκ της νήσου Λέρου τα οποία θα εισαχθούν είς το Πρεβεντόριον Ρόδου.

ΑΦΙΞΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΟΥ ΟΗΕ ΔΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΑΣ
Ως ανεκοινώθη την προσεχή Πέμπτη θα αφιχθή είς Ρόδον αεροπορικώς ο Αμερικανός κ. Γκουντγιάρ αντιπρόσωπος  της αρμοδίας υπηρεσίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προς εξέτασιν διαφόρων ζητημάτων του φιλανθρωπικού ιδρύματος «Κολυμπίων».

ΕΙΣ ΣΥΣΚΕΨΙΝ ΕΞΗΤΑΣΘΗ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΣ ΣΥΚΩΝ ΡΟΔΟΥ
Χθες την πρωΐαν, υπό την προεδρίαν του κ. Νομάρχου επραγματοποιηθή σύσκεψις των προϊσταμένων των αρμοδίων υπηρεσιών, κατά την διάρκειαν της οποίας, εξητάσθη εκτενώς και εν πάση λεπτομερία, το θέμα διαθέσεως των σύκων της Ροδιακής παραγωγής. Εξ’ άλλου, χθες εζητήθη παρά της ΕΓΕΔ η διάθεσις καταλλήλου αποθηκευτικού χώρου είς την «Σάϊφε», διά την συγκέντρωσιν των σύκων.

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Εξαιρετικού ενδιαφέροντος ήσαν αί χθεσιναί ανακοινώσεις του Γενικού Γραμματέως του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού κ. Φωκά, τόσον διά την χώραν, όσον και ειδικώτερον διά την Ρόδον. Ο κ. Φωκάς εδήλωσεν ότι ο αριθμός Ξένων περιηγητών είς την χώραν μας είναι σημαντικώς ηυξημένος και ότι εάν συνεχισθή η κίνησις κατά τον ίδιον ρυθμόν ως προβλέπεται άλλωστε ασφαλώς η Ελλάς θα έλθη πρώτη είς την διεθνή τουριστικήν κίνησιν. Εξ’ άλλου η Ιταλία και η Γαλλία, αί οποίαι ως γνωστόν κατείχαν τα σκήπτρα της τουριστικής κινήσεως, παρουσιάζουν εφέτος αριθμόν περιηγητών μειωμένον κατά 20%.

1.000 ΞΕΝΟΙ ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΝΤΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Συμφώνως προς ανακοίνωσιν της Τουριστικής Αστυνομίας Ρόδου, σήμερον ευρίσκονται είς Ρόδον 1.000 ξένοι περιηγηταί, οι οποίοι θα παραμείνουν ενταύθα επί περισσοτέρας των τριών ημερών.

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΑΛΕΞΙΣ

Σήμεραν την 12ην μεσημβρινήν είς την Ροδιακήν Λέσχην θα δοθή διάλεξις του καθηγητού κ. Ρένεση επί της εορτής της «Ημέρας του παιδιού», Η εν λόγω εκδήλωσις, οργανώθη της Νομαρχίας.