Ειδήσεις από το Παρελθόν

Tου Αντώνη Βενέτη

 

Ποικίλες οι δημοσιευόμενες «ειδήσεις», τις οποίες έχω αλιεύσει από την αθηναϊκή εφημερίδα «ΑΙΩΝ», η οποία ευρίσκεται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.

Παρελαύνουν ένας ανθρωπέμπορος στην Κρήτη. Στα Χανιά ένας Ισραηλίτης, για λόγους ερωτικής απόρριψης εγκαταλείπει την πατρική του θρησκεία. Στην Τρίπολη, ένας Μαυροβούνιος, ληστεύεται από… Αστυνομικούς.

Ένας Αυστραλός καθηγητής επισκέπτεται την Αθήνα. Ένας Γάλλος ναύαρχος, ένθερμος φιλέλληνας. Στην Οθωμανική αυτοκρατορία, μετά το Χάτ-ι Χουμαγιούν (1856), οι Έλληνες προωθούνται στις υψηλότερες διοικητικές θέσεις της αυτοκρατορίας. Μια δίκη ληστών στην Κέρκυρα στην οποία ένας Γορτύνιος κατηγορούμενος, απαλάσσεται λόγω βλακείας…

Η «είδηση» της 2-12-1886 μου θυμίζει το τραγούδι του Δ. Σαββόπουλου «των Ελλήνων οι κοινότητες…». Ακόμα, ένας ανεψιός των μεγάλων ευεργετών αδελφών Ζωσιμάδων και μια «αυτοκτονία» στη Σύρο η οποία, ως φαίνεται, απεδείχθη φόνος εκ προμελέτης και ο δήμαρχος Οδησσού και μεγάλος ευεργέτης της Ελλάδος Γρηγ. Μαρασλής.

Οι ειδήσεις
ΑΙΩΝ 2-12-1886. Άπειρα συγχαρητήρια τηλεγραφήματα απευθύνθησαν προς τον διάδοχον και τους Βασιλείς. Πλην των συλλόγων… απηύθυνον συγκινητικά και ενθουσιώδη συγχαρητήρια επί τη ενηλικιώσει του Διαδόχου… Και αι (ελληνικές) Κοινότητες Τούλζης, Τεκούτσι, Σιστόα, Βαρδιάνσκας, Νικολάιεφ, Τούρνου, Μαγουρελίου, Μονάχου, Τάντα, Μαγγεστρίας, Χαλεπίου, Σαμψούντος, Ζίφεας, Βούδα Πέστης, Ρόδου, Προύσης, Πετρουπόλεως, Μασσαλίας, Παρισίων, Ολτενίτσης, Βράιλας, Βελιγραδίου, Βάρνης, Βουκουρεστίου, Καβάλλας, Νικομηδείας, Αλεξανδρέττας, Σουέζ, Βρυξελλών, Βιέννης, Ασουάν, Ισμαηλίας, Αλεξανδρείας (ιδιαιτέρως δε πολλαί κοινότητες Κρητών, Ροδίων, Κυπρίων, κλπ.), Πορτ Σαΐτ, Μινίας, Βερολίνου, Βενετίας, Τεργέστης, Σμύρνης, Σερρών και πέριξ, Αδριανουπόλεως Ζαγαζικίου, Βούρλα, Καφρ, Ζαϊάτ, Σεβαστουπόλεως, Γενούης, Δαρδανελίων, Λήμνου, Οδησσού, Κυδωνίων, Καΐρου, Ξάνθης, Ρεδαιστού, Αγκώνης, Λιβόρνου, Κατεριναδόρ, Καλλιπόλεως, Κωνσταντινουπόλεως, Γαλατά, Πέρα, Θεσσαλονίκης, Σκάλα, Νουόβα, Ηρακλείου, Χίου, Τενέδου, Βιτωλίων εις τινας των ανωτέρω μερών εψάλη και δοξολογία πάνδημος και επιβλητική, οίον εν Θεσσαλονίκη, Πορτ Σάιτ, Βιέννη, Τεργέστη, Σμύρνη, Λιβόρνω, Βενετία, Πετρουπόλει, Μαγγεστρία, Βαρδιάσκα, Ζίφτα, Ρόδω, Μασσαλία, Παρισίοις, Βράιλα, Βελιγραδίω, Βουκουρεστίω, Καβάλλα και Βιτωλίοις.

ΑΙΩΝ, 8-12-1886. Ο Δήμαρχος Οδησσού κ. Μαραζλής απέστειλεν εις την Βασίλισσαν Όλγαν 24.000 φράγκα, όπως διατεθώσιν υπέρ της ανεγέρσεως ναού εν τω υπό την προστασίαν της Βασιλίσσης τελούντι νοσοκομείω «Ευαγγελισμώ». Η Βασίλισσα τηλεγραφικώς εξέφρασε τας ευχαριστίας αυτής τω φιλογενή δωρητή.

ΑΙΩΝ, 12-12-1886. Εκ των κομισθεισών εφημερίδων «Κωνσταντινουπόλεως», «Νεολόγου» και «Βυζαντίδος», ερανιζόμεθα τα επόμενα… Ο Αλέξανδρος Μαυρογένης, τέως σύμβουλος της εν Μαδρίτη Οθωμανικής Πρεσβείας, υιός του αρχιάτρου του Σουλτάνου κ. Σ. Μαυρογένους διωρίσθη πρεσβευτής της Υψηλής Πύλης εν Ουσιγκτώνι. Διωρίσθη εν Μαδρίτη πρεσβευτής της Υψηλής Πύλης ο διοικητής Όρφας Τουρχάν βέης, πρώην πρεσβευτής εν Ρώμη, αλβανός την καταγωγήν, άριστα ομιλών και γράφων την ελληνικήν γλώσσαν.

ΑΙΩΝ, 16-12-1886. Ικανής σπουδαιότητος δίκη εξεδικάσθη εν τω κακουργοδικείω της Κερκύρας… εδικάζοντο 15 εν όλω κατηγορούμενοι, ων οι μεν 11 ενεκαλούντο επί τω ότι κατά τας αρχάς του μηνός Αυγούστου 1884 ενωθέντες υπό την αρχηγίαν των αρχιληστών Αποστολάκη Κωστάκη και Ευαγγέλου Τάκη μετέβησαν εις Ήπειρον και εξετέλεσαν πολλάς ληστρικάς πράξεις… Οι ένορκοι διά της ετυμηγορίας αυτών ανεκήρυξαν ενόχους τους 6 των κατηγορουμένων, το δε δικαστήριον των Συνέδρων κατεδίκασε τους μεν 4 ήγουν Ε. Στρατήν, τον Δ. Ραντζοδήμον, τον Γ. Τζούβαλην και τον Ν. Τζαμπάν εις πρόσκαιρα δεσμά 20 ετών, τον πέμπτον Ι. Πανετάκην εις 17 ετών, τον δε έκτον Σ. Γρηγορίου εκ Γορτυνίας απέλυσαν, γενομένου παραδεκτού, ότι ενήργησε τας εις αυτόν αποδιδομένας πράξεις εν αναιτίω συγχήσει φρενών ένεκα βλακείας. […]

ΑΙΩΝ, 17-12-1886. Οι κ.κ. Κ. Τζούρος και αδελφοί Πατούνα, αγοράσαντες από του Υπουργείου των Δημοσίων Έργων εν Αιγύπτω 3 ατμόπλοια και μετονομάσαντες ταύτα «Ελλάδα», «Βυζάντιον» και «Διάδοχον» ώρισαν διά τους πλους του Νείλου. […]

ΑΙΩΝ, 17-12-1886. Σωματέμπορός τις εκόμισεν εις Ηράκλειον Κρήτης, εκ Βεγγάζης εξ αιθιοπίδας, όπως μεταφέρη εις Κωνσταντινούπολιν προς πώλησιν. Ειδοποιηθείσα εγκαίρως η Αστυνομία μετέβη εις το οίκημα εις ό εφυλάττοντο αι δούλαι και παρέλαβον αυτάς. Ο πωλών αυτάς ανθρωπέμπορος εδραπέτευσε, συνελήφθησαν δε δύο άλλοι, αποδειχθέντες συνένοχοι εις την επιχείρησιν ταύτην.

ΑΙΩΝ, 24-12-1886. Ο εν Χανίοις της Κρήτης ισραηλίτης εικοσαετής ονόματι Σεββατίν Δεπάτ, λεμβούχος, εγένετο οικεία θελήσει Χριστιανός του Καθολικού δόγματος, βαπτισθείς… ονομασθείς σε Βαλεντίνος. Λέγεται, ότι αφορμή της αλλαξοπιστίας ταύτης υπήρξεν η άρνησις όπως δοθή αυτώ προς γάμον κόρη ισραηλίτης, ής ήρα.

ΑΙΩΝ, 29-12-1886. Εν τω χωρίω Ρίφι της επαρχίας Πάλλης εν Κεφαλληνία έλαβε χώρα αιματηρά και λυσσώδης σκηνή μεταξύ των μελών της οικογενείας Βικαίων καθ’ ήν ετραυματίσθησαν 3 εξ αυτών. Καθ’ ας έχομεν θετικάς πληροφορίας –γράφει ο «Πολίτης» της Κεφαλληνίας- δύο εκ των τραυματισθέντων πνέουσι τα λοίσθια.

ΑΙΩΝ, 7-1-1886. Επιστέλλουσιν ημίν εκ ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ «Την δείλην του παρελθόντος Σαββάτου, ο εκ Μαυροβουνίου Ιωάννης Αλεξίου, εργαζόμενος εν δημοσία οδώ με τους υπ’ αυτόν εργάτας Μαυροβουνίους, ήρχετο μόνος εις Τρίπολιν. Καθ’ οδόν συνελήφθη και εληστεύθη, ριφθείς χαμαί, παρά την θέσιν Κλεισούραν υπό των αστυνομικών οργάνων Κώτσιου Κανέλλου και Νικολάου Κατσούλη. Χρήματα επ’ αυτού δεν ευρέθησαν ηρπάγη δε μόνον το ωρολόγιόν του. Αλλ’ ο πείσμων Μαυροβούνιος κατήγγειλε την πράξιν και απηύθυνεν αναφορά εις τον Πρωθυπουργόν, ζητών δικαιοσύνην. […] …αλλ’ ο Μαυροβούνιος ανεκάλεσεν, ως λέγεται, αυτήν (μήνυσιν), ενδούς εις την πίεσιν και μη βλέπων ουδαμόθεν βοήθειαν».

ΑΙΩΝ, 7-1-1888. Αύριον αναχωρεί διά Κωνσταντινουπόλεως εις Αυστραλίαν ο επί τινας ημέρας διατρίψας ενταύθα διακεκριμένος καθηγητής του εν Αδελαΐδη Πανεπιστημίου κ. Αρχιβάλδος Watson. Ο λόγιος ούτος φιλέλλην εχρησιμοποίησε την εν Αθήναις διαμονήν του όχι μόνον όπως ίδη και θαυμάση και εκ του σύνεγγυς τας Αρχαιότητας των Αθηνών… αλλά και όπως εκμάθη την προφοράν της νέας Ελληνικής γλώσσης. […]

ΑΙΩΝ, 15-1-1888. Ο ναύαρχος Ζουριέν δε λα Γραβιέρ, ου τον θάνατον αγγέλει… το πρακτορείον Χαβάς, ην λίαν ευπαίδευτος αξιωματικός του Γαλλικού ναυτικού,… Το όνομα αυτού είναι γνωστόν και λίαν προσφιλές εις τους Έλληνας. Αυτόπτης υπάρξας των κατά θάλασσαν ηρωϊκών άθλων των Ελλήνων κατά τον μέγαν αγώνα του 1821, ότε και της εν Ναυαρίνω ναυμαχίας μετέσχεν, αποθαύμασε και εξύμνησε τα κατορθώματα των κυματοχαρών τέκνων της Ύδρας, των Σπετσών και των Ψαρών, περιγράψας αυτά μετ’ ενθουσασμού… μετά δικαιοσύνης και ευθύτητος. […]

ΑΙΩΝ, 26-1-1888. Εις το χωρίον Βελόοιτα του δήμου Αγρινίου εγένετο απαγωγή χωρικής. Ενώ δε βία ήθελον στέψωσι την απαχθείσαν, παραστάσα η μήτηρ ηγουμένη χωρικών απήλλαξε το κοράσιον και παρέλαβεν μεθ’ εαυτής, εν ώ ο δορίγαμβρος επωφελούμενος την τύρβην ώχετο απιών.

ΑΙΩΝ, 26-1-1888. Ελάβομεν την ακόλουθον επιστολήν κύριε Συντάκτα του «Αιώνος» εν τω υπ’ αριθ. 12 ε.ε. φύλλω της «Εφημερίδος» ανέγνων ότι τα υπό των αοιδίμων θείων μου Ζωσιμαδών τω έθνει δωρηθέντα κειμήλια απεστάλησαν εις Αγγλίαν όπως εκτιμηθώσιν. Εξωδίκως δ’ έμαθον, ότι τα κειμήλια ταύτα, ων τινά εισίν ανεκτίμητα, πιθανόν να λάβωσι την τύχην των πωληθέντων πυροβόλων, χάριν του τρικουπικού ισοζυγίου, διότι άλλως τίνα σκοπόν έχει η εκτίμησις; Εν τοιαύτη περιπτώσει οφείλει η κυβέρνησις να ζητήση την συγκατάθεσιν της Βουλής, καθότι τα κειμήλια αυτά οι δωρηταί εδωρήσαντο τω Έθνει. […]
Εν Νικαία, τη 18/30 Ιανουαρίου 1888
Α. ΛΑΜΠΑΔΑΡΗΣ
Δικηγόρος

ΑΙΩΝ, 13-2-1888. Εν Σύρω υπηρέτριά τις εξ Άνδρου, Βιόλα, ονόματι, εικοσαετής, κατηγγέλθη επί κλοπή χρημάτων. Πριν ή όμως αχθή εις την ανάκρισιν ησθένησε και απέθανε αιφνιδίως. Η γενομένη νεκροψία απέδειξε θάνατον εκ δηλητηριάσεως. Κρατεί γνώμη ότι η νεάνις κατ’ ακολουθίαν της καταγγελίας πιθανόν να αυτοκτόνησεν.

ΑΙΩΝ, 16-2-1888. Νεώτεραι πληροφορίαι περί του θανάτου της κόρης Βιόλας Λάβδα, εξ Άνδρου,… αποδίδουσι το τέλος αυτής ουχί εις αυτοκτονίαν αλλ’ εις έγκλημα. Ευελπιστούμεν ότι η Αρχή θα πράξη το δέον.