Ρυθμίζεται το θέμα ύδρευσης της Πυλώνας - Οι κάτοικοι υπέστησαν τυφοειδή;

ΡΥΘΜΙΖΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΥΛΩΝΑΣ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΝΟΜΑΡΧΟΥ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΥΠΕΣΤΗΣΑΝ ΤΥΦΟΕΙΔΗ;

Κατόπιν εντολής του κ. Νομάρχου απεστάλη χθες εις την κοινότητα Πυλώνας συνεργείον γεωτρήσεων, προκειμένου να πραγματοποιήση το ταχύτερον γεώτρησιν εις την περιφέρειαν της κοινότητος πρός ανεύρεσιν ύδατος.

Διά της αξιοποιήσεως της γεωτρήσεως, θα επιτευχθή η ανελιπής υδροδότησις των κατοίκων της κοινότητος, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατά τους θερινούς μήνας προβλήματα υδρεύσεως.

Σημειωτέον ότι μερικοί εκ των κατοίκων υπέστησαν πυρετούς εκ της πόσεως ακαταλλήλου ύδατος.

ΔΙΕΚΟΠΗΣΑΝ ΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ
Κατά πληροφορίας εκ Καρπάθου, αί εργασίαι κατασκευής του λιμενοβραχίονος διεκόπησαν διά να συνεχισθούν τον προσεχή Μάϊον. Ως πληροφορούμεθα έχει κατασκευασθή μώλος μήκους 104 μ. εξωτερικός παραμένοντας καθαρού εσωτερικού με την γωνίαν προσπελάσεως 71,30 μ.

Η ΕΓΣΔ ΘΑ ΕΝΕΡΓΗ ΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΘΕΣΙΝ ΤΩΝ ΠΡΩΪΜΩΝ
Η ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΩΪΜΑ


Προχθές εις τα Γραφεία του υποκαταστήματος της Αγροτικής Τραπέζης εγένετο η προαναγγελθείσα σύσκεψις πρωϊμοκαλλιεργητών της περιφερείας, με συμμετοχήν 14 αντιπροσώπων πρωιμοκαλλιεργητών, του Διευθυντού του υποκαταστήματος, του Τεχνικού Επιθεωρητού της ΑΤΕ μετά των γεωπόνων, του Διευθυντού Γεωργίας Δωδεκανήσου, των Εποπτών Συνεταιρισμών και του Προέδρου και του Διευθυντού της Ενώσεως Συνεταιρισμών.

Ως ανεκοινώθη σχετικώς, εξήχθησαν τα εξής συμπεράσματα:

1ον) Να ζητηθή όπως τα βραχυπρόθεσμα δάνεια εις μετρητά, λιπάσματα και φάρμακα χορηγούνται απαραιτήτως από 15ης Αυγούστου.

2ον) Να ζητηθή όπως αί εις μετρητά χορηγήσεις αυξηθούν από 500 εις 1000 δραχμάς κατά στρέμματα.

3ον) Η διάθεσις των πρωΐμων κηπευτικών να ενεργείται μέσω της Ενώσεως Γεωργικών Συνεταιρισμών Δωδεκανήσου.

Προς τούτους εξουσιοδότησαν το Διοικητικόν Συμβούλιον της Ενώσεως ΓΣΔ ίνα έλθη εις επαφήν με τους πρωϊμοκαλλιεργητάς εκάστου χωρίου εν Γενική Συνελεύσει των Συνεταιρισμών, να αναπτύξη και συζητήση το σοβαρώτατον θέμα της από κοινού συγκεντρώσεως και πωλήσεως μέρους ή του όλου της παραγωγής μέσω Ενώσεως, εις τρόπον ώστε ο παραγωγός να έρχεται εις άμεσον επαφήν με την κατανάλωσιν και να καρπούται αυτός πλέον την τεραστίαν διαφοράν μεταξύ τιμών πωλήσεως από τον παραγωγόν και των τιμών τάς οποίας πληρώνει η κατανάλωσις.

ΠΟΛΛΟΙ ΡΟΔΙΟΙ ΕΚΕΡΔΙΣΑΝ ΤΟΝ Γ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΤΟΥ ΛΑΪΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
Κατά την τελευταίαν κλήρωσιν του Λαϊκού Λαχείου ο Γ’ αριθμός 15631 ο οποίος είχε πωληθεί υπό του Πρακτορείου «Γούρικο» Ρόδου εκέρδισεν 20.000 δραχμάς. Μέχρι στιγμής όμως δεν έχουν εμφανισθεί όλοι οι κερδίσαντες. Πάντως ως ανεκοίνωσε το Πρακτορείον μεταξύ των κερδισάντων είναι κ.κ. Τριάντος, Θεοφ. Κομήτης, Θεοκρ. Σαμαράς και Εμμ. Σωτηράκης.

ΕΠΙΤΥΧΕΣ ΤΟ “ΛΑΪΚΟ ΠΑΝΗΓΥΡΙ”
Την 7ην εσπερινήν χθές εγένετο εις τάς εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου το «Λαϊκό Πανηγύρι» το οποίον οργανώθη υπό του Καλλιτεχνικού Οργανισμού του Δήμου Ρόδου επ’ ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου διά την Ελευθερίαν της Σκέψεως.

Κατά την διάρκειαν της εν λόγω εκδηλώσεως εις τάς διαρρυθμισθείσας καταλλήλως εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου οι 250 περίπου προσκεκλημένοι εκτός των άλλων παρηκολούθησαν χορευτικάς επιδείξεις νεανίδων με τοπικάς ενδυμασίας. Η εν λόγω εκδήλωσις ήτο επιτυχής.