Ένα αεροπλάνο θα προσγειώνεται καθημερινά τον χειμώνα στη Ρόδο

ΑΥΡΙΟΝ Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΘΑ ΠΡΟΒΗ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΝ ΕΙΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
Αύριον την πρωΐαν ο κ. Νομάρχης θα συνεχίση την περιοδείαν του ανά τάς κοινότητας της Ρόδου. Ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή κατά σειράν τάς κοινότητας Καλαβάρδων, Σαλάκου, Απολλώνων, Πλαττανίων, Διμηλιάς, Αρχιπόλεως, Ψίνθου, Μαριτσών, Δαματριάς, Παστίδας, Καλυθιών και Κοσκινού επ’ ευκαιρία δέ θα επισκεφθή και το Σανατόριον.

ΝΕΑ ΑΤΜΟΠΛΟΪΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΘΑ ΣΥΝΔΕΗ ΒΕΝΕΤΙΑΝ-ΠΡΙΝΤΕΖΙ ΚΑΙ ΡΟΔΟΝ
Δι’ αποφάσεως του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας, ενεκρίθη από τούδε η εγκαινιαζόμενη υπό της Εταιρείας Τυπάλδου νέα ατμοπλοϊκή γραμμή της προσεχούς θερινής περιόδου, διά του ατμοπλοίου «Μεντιτερράνεαν», μεταξύ Βενετίας, Πρίντεζι, Κέρκυρας, Πειραιώς, Μυκόνου και Ρόδου.
Ως τονίζεται σχετικώς η τοιαύτη απ’ ευθείας και διά του ιδίου πλοίου συνδέσις λιμένων της χώρας μας, θα συντελέση είς την έτι περαιτέρω ανάπτυξιν της τουριστικής κινήσεως.

ΕΝ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΣ ΘΑ ΠΡΟΣΓΕΙΟΥΤΑΙ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ
Μέχρι της 2ας Νοεμβρίου θα συνεχισθούν τά εκτελούμενα δρομολόγια «Ολυμπιακής Αεροπορίας», συμφώνως πρός το θερινόν πρόγραμμα της Εταιρείας, διά την αεροπορικήν συγκοινωνίαν Ρόδου. Μετά την 2αν Νοεμβρίου, ως εδηλώθη σχετικώς θα προσγειούται είς τον αερολιμένα Ρόδου εν αεροπλάνον ημερησίως.

ΣΗΜΕΡΟΝ ΚΑΙ ΑΥΡΙΟΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΙ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χθες την 9.30 εσπερινήν, είς τά πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων επ’ ευκαιρία του Διεθνούς Συνεδρίου διά την Ελευθερίαν της Σκέψεως, εδόθη είς το Εθνικόν Θέατρον ρεσιτάλ τραγουδιού της Δωδεκανησίας υψιφώνου Κας Κικίτσας Δημητράκη-Αγιακάτσικα, με σύμπραξιν είς το πιάνο της επίσης Δωδεκανησίας Κας Κλικλής Λαμπαδαρίου. Το πρόγραμμα περιελάμβανε έργα Μόζαρτ, Καλομοίρη, Λιστ, Βέρντι, Μασκάνι και Ροσσίνι. Σήμερον την 9ην εσπερινήν θα δοθή είς το ξενοδοχείον των Ρόδων δείπνον προς τιμήν των Συνέδρων, αύριον δέ την 8ην εσπερινήν, είς το λιμένα Μανδρακίου θα παρουσιασθή το νησιωτικό Γλέντι, με καλλιτεχνικάς εμφανίσεις και με πυροτεχνήματα.

ΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ
Καθ’ α πληροφορούμεθα εντός της τρεχούσης εβδομάδος υπό την προεδρίαν του Νομάρχου Δωδεκανήσου κ. Παπακωνσταντίνου θα συνέλθη η Επιτροπή Λαϊκής Στέγης η οποία θα λάβη τελικάς αποφάσεις διά την αντιμετώπισην του στεγαστικού προβλήματος.

ΑΓΡΟΦΥΛΑΞ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΩΛΙΣΘΗΣΕ ΚΑΙ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΗΝ
Κατ’ αναφορά του Σταθμού Χωροφυλακής Κρητηνίας την 8-10/1958 και ώραν 3.30 μ.μ. ο Αγροφύλαξ Κρητηνίας Πιτροπάκης Κωνσταντίνος του Κυρήλου, καθ’ ήν εξετέλη υπηρεσίαν παρά την θέσιν «Παλαιωχώρα» Κρητηνίας συνεπεία ολισθήσεώς του λόγω του πετρώδους εδάφους κατέπεσεν είς Χαράδραν βάθους τριών περίπου μέτρων τραυματισθείς σοβαρώς είς την κεφαλήν και τον δεξιόν πόδα.

Ο ανωτέρω τραυματισθείς μεταφέρθη πάραυτα παρά του συναδέλφου του Μυριαλάκη Ηλία του Κυριάκου εξ Έμπωνας εκτελούντος και τούτου υπηρεσίαν αί πρώται βοήθειαι.

Ούτος ευρίσκεται εκτός κινδύνου. Υπό του ανωτέρω Σταθμού ενεργούνται δέοντα.

ΑΙ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑΙ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ
Την προσεχήν Τρίτην η Α. Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων θα τελέση την θεία λειτουργίαν είς την κοινότητα Μεσαναγρού όπου και θα ωμιλήση.

Το πρώτον μέρος της περιοδείας της Α.Σ. θα λήξη την προσεχή Τετάρτη, πιθανόν δέ η δευτέρα περιοδεία να αρχίση την προσεχή εβδομάδα.