Άγνωστος έκλεψε αυτοκίνητο στη Ρόδο, έκανε βόλτα και το... άφησε

ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ 24 ΞΕΝΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 

ΕΔΟΘΗ ΓΕΥΜΑ ΕΙΣ ΤΟ “ΡΟΔΟΝ”

Χθες την πρωΐαν δια του ατμοπλοίου “Σεμίραμις” αφίκοντο εις Ρόδον 24 ξένοι δημοσιογράφοι, φιλοξενούμενοι της Ελληνικής Κυβερνήσεως.

Προς τιμήν των ξένων δημοσιογράφων παρετέθη γεύμα εις το ξενοδοχείον των Ρόδων, υπό της Νομαρχίας, εις το οποίον παρεκάθησαν ο Νομαρχών κ. Βόνδας, ο Δήμαρχος κ. Πετρίδης και η Διευθύντρια του Γραφείου του ΕΟΤ κ. Σισμάνη. Τους δημοσιογράφους εχαιρέτισε δια συντόμου ομιλίας του ο Νομαρχών κ. Βόνδας.

Οι ξένοι δημοσιογράφοι ανεχώρησαν χθες δια του ιδίου σκάφους.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΙ’ ΕΠΙΣΚΕΨΙΝ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ-ΚΑΣΟΝ
Προχθές το απόγευμα δια του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν εις Κάρπαθον ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου, προκειμένου να εξετάση τα ζητήματα της εν λόγω νήσου. Επ’ ευκαιρία, ο κ. Νομάρχης θα επισκεφθή προς τον αυτόν σκοπόν και την Κάσον.

ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ “ΧΥΜΑ”
Δι’ αποφάσεως του Υπουργού Γεωργίας επιτρέπεται η εξαγωγή κατά την τρέχουσαν εξαγωγικήν περίοδον εσπεριδοειδών χύμα υπό τον όρον ότι τα πορτοκάλια και λεμόνια θα ευρίσκωνται εντός κιβωτίων περιεκτικότητος ουχί άνω των 30 κιλών τα δε μανδαρίνια εις κιβώτια μέχρι 20 κιλών.

Η εξαγωγή των πρώτων επιτρέπεται μέχρι τέλους της εξαγωγικής περιόδου των δε μανδαρινιών μέχρι τέλους Δεκεμβρίου.

ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΕΚΛΕΨΕΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΝ ΕΚΑΜΕ ΒΟΛΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΦΗΣΕ
Από της 7ης εσπερινής της 13ης τρέχοντος μέχρι της 7ης πρωινής της 14ης άγνωστος αφήρεσε το εσταθμευμένον αυτοκίνητον αμερικανού του “κούριερ”. Το αυτοκίνητον ευρίσκετο έξωθι της οικίας του Αμερικανού, υπό του αγνώστου δε εγκαταλείφθη εις την διασταύρωσιν των οδών Λίνδου-Μόντε Σμίθ, ανευρεθέν χθες. Υπό του Τμήματος Ασφαλείας ενεργούνται σύντομοι προσπάθειαι δι’ ανακάλυψιν του δράστου.

Ο “ΔΙΑΓΟΡΑΣ” ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ ΔΙΑ 50.000 ΥΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΞΩΣ. ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
Κατά την τελευταίαν συνεδρίασιν της Ολομελείας του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου Εξωσχολικού Αθλητισμού, ενεκρίθη βάσει εισηγήσεων των αρμοδίων Ομοσπονδιών ο β’ πίναξ ενισχύσεως αθλητικών σωματείων υπό της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Ούτος περιλαμβάνει και τον “Διαγόρα” ο οποίος ενισχύεται δια 50.000 δραχμών. Η τελική έγκρισις του ποσού θα περιβληθή δι’ αποφάσεως του κ. Προέδρου της Κυβερνήσεως εντός των ημερών και εν συνεχεία θα εκδοθή χρηματικόν ένταλμα εν ονόματι του “Διαγόρα”.

ΟΙ ΡΟΔΙΑΚΟΙ ΟΙΝΟΙ ΕΠΕΔΕΙΧΘΗΣΑΝ ΕΙΣ ΕΚΘΕΣΙΝ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
Εξαιρετικόν ενδιαφέρον προεκάλεσεν η επίδειξις Ελληνικών οίνων μεταξύ των οποίων και Ροδιακοί, επί του υπερωκεανείου “Βασίλισσα Φρειδερίκη” εις Νέαν Υόρκην. Τούτο μεταδίδεται εκ Νέας Υόρκης, προστίθεται δε ότι παρέστησαν υπερτρακόσιοι Αμερικανοί εισαγωγείς του είδους εκπρόσωποι Αμερικανικών Επιμελητηρίων και οι αρχαί της Νέας Υόρκης. Χαρακτηριστικά του ενδιαφέρονος που συνεκέντρωσαν οι Ροδιακοί οίνοι είναι διάφορα δημοσιεύματα του Αμερικανικού τύπου και εκπομπαί από ραδιοσταθμούς της Ν. Υόρκης.

ΑΠΟΝΕΜΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Το Γεν. Επιτελείον Ναυτικού δια διαταγής του εγνωστοποίησεν ότι το Ανώτατον Ναυτικόν Συμβούλιον ενέκρινε την απονομήν αναμνηστικών μεταλλίων εις τους υποβάλλοντας δικαιολογητικά, Μιχαήλ Τσακκίρην εκ Παραδεισίου, Βασίλειον Καραγιάννην εκ Σύμης, Νικόλαον Λεβέντην ή Γιαννά και Ιωάννην Πατατούκον αφμοτέρους εκ Ρόδου.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΣΚΑΦΗ
Ως πληροφορούμεθα, την 14ην Νοεμβρίου θα καταπλεύσουν εις Ρόδον 2 Αμερικανικά πολεμικά, τα οποία θα παραμείνουν ενταύθα μέχρι της 21ης Νοεμβρίου.