Συνεδριάζει τη Δευτέρα  το δ.σ. του Λιμενικού Ταμείου

Την ερχόμενη Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου, πρόκειται να συνεδριάσει το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου.

Τα θέματα που θα συζητηθούν σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη είναι τα εξής:

1. Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών.

2. Έγκριση  πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών - προμηθειών εργασιών  του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

3. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού

4. Ορισμός προϊσταμένου Δ/νσης της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

5. Έγκριση 3ου Λογαριασμού του έργου: “Πυρασφάλεια τουριστικού λιμένα και κρηπιδωμάτων Μανδρακίου Ρόδου” της αναδόχου εταιρείας ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.›.

6. Έγκριση 1ου λογαριασμού και τελικού της μελέτης «ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΚΤΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» που συνέταξε η ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ, αμοιβή 24.552,00 € (με ΦΠΑ) ΚΑΕ:10-7412.001.  

7. Έγκριση της μελέτης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ TΗΣ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ», που συνέταξε η Γεωλόγος  Κρητικού Ελένη με αμοιβή 9.769,96 € με Φ.Π.Α.

8. Έγκριση 1ου λογαριασμού και τελικού της μελέτης ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ TΗΣ ΠΡΟΣΑΜΜΩΣΗΣ ΣΤΟ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΛΗΜΜΥΡΙΟΥ ΝΟΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ»,. που συνέταξε η Γεωλόγος Κρητικού Ελένη, με αμοιβή 9.769,96 € με Φ.Π.Α (ΚΑΕ 10-7419).

9. Έγκριση χωροθέτησης ελλιμενισμού των σκαφών επικινδύνων φορτίων στο λιμάνι Φρυ της  Κάσου.    

10. Έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή κινητών  κιγκλιδωμάτων λιμένων Ν. Δωδεκανήσου» με προϋπολογισμό εργασιών  32.000,00 € (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%) και θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους  Κ.Α.Ε. 30-7329.240.

11. Έγκριση της τοπογραφικής και βυθομετρικής αποτύπωσης που αφορά τη μελέτη “ΒΥΘΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΛΙΜΕΝΟΣ Ν. ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟΥ ” που συντάχθηκε από τον Παναγιώτη Τσιράκο Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό.

12. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής  του έργου:  «Γενική Εκσκαφή Αλιευτικού Καταφυγίου Φανών Ρόδου» Αναδόχου εταιρείας ΙΜΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΕ.

13. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Ρόδου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου για την εκτέλεση του έργου:  "Τμήμα παραλιακού πεζοδρομίου - ποδηλατόδρομου από το λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα - οδικός κόμβος και χώρος στάθμευσης στην περιοχή σφαγεία περιοχής Κόβα - Δήμου Ρόδου", προϋπ: 2.820.000,00€.

14. Έγκριση της μελέτης κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των ζημιών (από θεομηνία) του τμήματος πρόσβασης προς τη νέα αποβάθρα στο Πέταλο Σύμης» Β. Έγκριση της διενέργειας της κατασκευής του έργου με τίτλο «Αποκατάσταση των ζημιών (από θεομηνία) του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο Σύμης» προϋπολογιζόμενης  αξίας 70.000,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%,  με την προσφυγή  στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης  προσφορά . Γ. Ορισμός της επιτροπής διενέργειας της ανάθεσης.

15. Έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που είναι τμήμα της μελέτης  με τίτλο: «ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΤΩΝ  ΑΚΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ ΡΟΔΟΥ» που ανατέθηκε στην ΥΔΡΟΑΚΤΟΤΕΧΝΙΚΗ ΙΚΕ  συνολικής αμοιβής 19.716,00 €  (με 24% Φ.Π.Α.).

16. Έγκριση 1ου Λογαριασμού του έργου: “Συντήρηση περίφραξης και μεταλλικού εξοπλισμού λιμένων Πόλης Ρόδου”  ποσού 5.187,79 € με ΦΠΑ 24% υπό της αναδόχου εταιρείας Λεριάς Γρηγόρης & ΣΙΑ ΕΕ.

17. Σχετικά  με την χορήγηση γενικής παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση περίφραξης και μεταλλικού εξοπλισμού λιμένων Πόλης Ρόδου»,  μετά από σχετική αίτηση στις 03-10-18 (αρ. πρωτ. εισερχ. 2801/03-10-18) της αναδόχου εταιρείας  ΛΕΡΙΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ.