Ορίσθηκαν οι επιτροπές των 13ων Πανδωδεκανησιακών αγώνων στίβου

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ

Θεωρώ καθήκον μου επιβεβλημένον όπως και δημοσία εκφράσω την ευγνωμοσύνη και τας απείρους μου ευχαριστίας προς τους διακεκριμένους επιστήμονας ιατρούς Κωστήν Μιχαλάκην και Νικόλαον Τηλιακόν διότι προσβληθείς εκ βαρυτάτης νόσου (ημιπληγίας) μοι παρέσχον τας πρώτας πολυτίμους των βοηθείας.

Επίσης, τον διευθυντήν του Παθολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου Εμμ. Παπαβασιλείου εις του οποίου την επιστημονικήν κατάρτισιν και τας όλας εξαιρετικάς φροντίδας κατά την διάρκειαν της διμήνον νοσηλείας μου οφείλω την πλήρη αποκατάστασιν της υγείας μου.

Ευχαριστώ την βοηθόν  ιατρόν δ/δα Καραμπάση, τον κ. διευθυντήν του Νοσοκομείου, την κ. Παντέλλη, τας προϊσταμένας αδελφάς και νοσοκόμους της Γ’ θέσεως διά το επιδειχθέν προς εμέ άκρως ευγενές και προθυμότατον ενδιαφέρον των.

Επίσης τον προϊστάμ. τοπ. αυτοδ/σεως και πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου κ. Ναπ. Ξανθούλλην, τους συγγενείς και πολυπληθείς φίλους μου διά την στοργήν και την αγάπην που με επέδειξαν κατά την νοσηλείαν μου.

Ευχαριστώ επίσης τον κ. διευθυντή και τους αρμοδίους ιατρούς του Ι. Κ. Α. Ροδου διά το ενδιαφέρον των και την συμβολήν των εις την πλήρη θεραπείαν μου.

Ο ευγνωμονών και ευχαριστών
Μιχαήλ Π. Γρηγοράς
κοινοτικός Γραμματεύς Κρεμαστής


ΩΡΙΣΘΗΣΑΝ ΑΙ ΕΠΙΤΡΟΠΑΙ ΤΩΝ 13ων ΠΑΝΔΩΔΕΚΑΝΗΣΙΑΚΩΝ
Υπό της Τ.Ε. ΣΕΓΑΣ, ανεκοινώθησαν τα ονόματα επιτροπών των 13ων Πανδωδεκανησιακών αγώνων στίβου της 26ης και 28ης τρέχοντος αι οποίαι κατηρτίσθησαν ως εξής:

Επίτιμος Επιτροπή των αγώνων θα είναι ο νομάρχης Δωδεκανήσου κ. Α. Παπακωνσταντίνου, ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο δήμαρχος Ρόδου κ. Μ. Πετρίδης, ο πρόεδρος Εφετών κ. Κ. Κουρούκλης, ο ανώτερος διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος, ο Γ. επιθεωρητής Μ. Εκπαιδεύσεως κ. Χρ. Παπαχριστοδούλου, ο επιθεωρητής Σωματικής Αγωγής κ. Α. Δημητριάδης και ο πρόεδρος εφορίας Σταδίου κ. Ν. Φώκιαλης.

Επόπτης αγώνων ο κ. Δημητριάδης. Ελλανόδικος επιτροπή: οι κ.κ. Ευ. Σταματίου, Θ. Παπαθανάσης, Σ. Μπαρδόπουλος, Αλυτάρχης ο κ. Ε. Σταματίου. Γυμνασίαρχος ο κ. Ν. Σταμάτογλου, έφοροι αγώνων οι κ.κ. Μ. Σαρούκος, Σ. Κοντός, Χ. Τραυλός, Ν. Νεοφύτου, Γ. Παπαϊωάννου, Ν. Φώκιαλης, Κ. Τζωρτζάκης. Αφέται οι κ.κ. Χ. Παλαιολόγου, Χ. Τραυλός, γραμματείς οι κ.κ. Α. Καταβενάκης, Κ. Γιανναράς, Ι. Πολίτης, Β. Ιωαννίδης, Θ. Καραζόπουλος, Δ. Μανούσος, Θ. Βεργωτής. Κριταί αγώνων Δ. Παπαδόπουλος, Ι. Κανταρζής, ευλογημένος, Γ. Μόσχος, Ν. Πολίτης, Θ. Καρατζόπουλος, Στ. Γληνός, Γ. Μανιά-Λιβανού, Σ. Γιαννάς, Ε. Θερμός, Κ. Χρυσοχοΐδης, Α. Δουκάκης, Γ. Εξαδάκτυλος. Ιατρός αγώνων ο κ. Μ. Μελάς. Εκφωνηταί οι κ.κ. Π. Παυλίδης και Ν. Φώκιαλης.
 

ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΝΑ ΖΗΤΗΘΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ ΕΚ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ
Ως πληροφορούμεθα υπό του ΕΒΕΔ κατόπιν σχετικών εισηγήσεων του εμπορικού κόσμου απεφασίσθη να ζητηθή όπως μη ισχύση εις Ρόδον το μέτρον κλεισίματος των καταστημάτων καθ’ εκάστην Τετάρτην κατά την περίοδον του χειμώνος.
 

ΕΡΓΟΝ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθησαν οι όροι δημοπρασίας, διενεργηθησομένης υπό του δήμου Σύμης, διά την ανάδειξιν μειοδότου προς κατασκευήν τμήματος τας οδού Σύμης, Αγίου Κωνσταντίνου. Η δαπάνη διά το εν λόγω έργον προϋπελογίσθη εις 200.000 δραχμάς.

Ο ΑΝΩΤ. ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΕΙΣ Β’ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ
Χθες διά του ατμοπλοίου της γραμμής ανεχώρησεν εις το Βόρειον Συγκρότημα της Δωδεκανήσου ο ανώτερος Διοικητής Χωροφυλακής Δωδεκανήσου κ. Ν. Παναγιωτακόπουλος.