Ειδήσεις από το παρελθόν

Toυ Αντώνη Ν. Βενέτη


Aς σχολιάσουμε κάποιες από τις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» του παρελθόντος, αλιευμένες από εφημερίδες του 19ου αιώνα, που βρίσκονται στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου.

Ένας άγριος ξυλοδαρμός στην Άνδρο, για λόγους πολιτικούς. Ένα χωριό στη Μανωλάδα, ηπειρωτικής προέλευσης. Εν όψει ρύθμισης των συνόρων μεταξύ Ελλάδος και οθωμανικής αυτοκρατορίας, τα Γιάννενα αποτελούν το μήλο της έριδος, μεταξύ των δύο ενδιαφερομένων μερών.

Ο Τζότζεφ Τσάμπερλαιν, που επισκέπτεται την Ελλάδα το 1886, είναι ο πατέρας του Νέβιλ Τσάμπερλαιν (1869-1940), που συνέδεσε το όνομά του, ως πρωθυπουργός της Αγγλίας, με την συνθήκη του Μονάχου το 1938.

Στη Ναύπακτο ερίζουν για την ετήσια εμποροπανήγυρη του Αγίου Δημητρίου. Ο ένθερμος φιλέλληνας Άγγλος πρωθυπουργός Ουίλιαμ Γλάδστων αποδεικνύεται δεινός ελληνιστής και ομηριστής. Ένα τηλεγράφημα διακεκριμένων οικογενειών του Αγρινίου, με το οποίο συλλυπούνται συμπολίτη τους, για τον θάνατο της συζύγου του.

Ξεχωρίζουν οι οικογένειες του Ι. Χατζόπουλου, γυιός του οποίου είναι ο γνωστός λογοτέχνης Κ. Χατζόπουλος (1868-1920).

Για έναν απόγονο του Κ. Ν. Στεροδήμα βρήκα τα εξής στο βιβλίο του Αγρινιώτη Νώντα Ανδρικόπουλου, ο ΛΟΦΟΣ, έκδοση 1984, για το Αγρίνιο του μεσοπολέμου: «…ο Θανάσης Γεράκης έστησε μια ωραία θεατρική παράσταση την “Γκόλφω” του Περεσιάδη…

Πρωταγωνιστής στο ρόλο του Τάσου, ήταν ένας ωραιότατος νέος, ο Σπύρος Στεροδήμας από παλιά και πολύ καλή βραχωρίτικη οικογένεια… Έγινε γιατρός… Στην κατοχή ίδρυσε τη φιλοφασιστική οργάνωση ΕΣΠΟ. Και όπως είναι γνωστό βρήκε το θάνατο μέσα στα γραφεία της προδοτικής εκείνης οργάνωσης, στη γωνία των οδών Γλάδστωνος και Πατησίων, που ανετίναξε μια ομάδα νεαρών και παράτολμων πατριωτών στις 22.9.1942». Η οργάνωση που ανετίναξε τα γραφεία της ΕΣΠΟ ήταν η ΠΕΑΝ με αρχηγό τον Κώστα Περρίκο.

Οι ειδήσεις

- Καρτερία, 23-5-1845 – ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. Εξακολούθησις των συζητηθεισών αναφορών. ΚΗ’. Αικατερίνη Τάσσου Κοντογεωργοπούλου εκ του Αγίου Βλάσση της Ευρυτανίας, εξηκοντούτης, αναφέρει ότι απώλεσε μαχόμενον εις την δευτέραν πολιορκίαν του Μεσολογγίου τον υιόν της Δημήτριον Τασσόπουλον, υπαξιωματικόν διό εξαιτείται να τη χορηγηθή ανάλογος σύνταξις.

- Καρτερία, 24-8-1845. Γράφουν από Άνδρον, ότι ο εκεί υγειονομοφύλαξ κ. Α. Νικάνωρ, τον οποίον ο φίλος του κ. Καμπάνη ενόμισεν ως συντάκτην των κατα του Βουλευτού τούτου διατριβών καταχωρησθεισών εις τον “Αίολον”, ευρίσκεται εις κίνδυνον. Εις τας 9 τρέχοντος τέσσαρες οπαδοί του αρχοντοπούλου αυτού σπάσαντες την θύραν του υγειονομείου, επέπεσαν επ’ αυτού ευρισκομένου εις την κλίνην, τον εμαστίγωσαν δε τοσούτον ώστε νομίσαντες αυτόν νεκρόν απήλθον. Λέγεται ότι ο ενταύθα Εισαγγελεύς έλαβεν ήδη την είδησιν. (εκ του Αιόλου).

- Στοά, 14-8-1879. Η παρά το χωρίον Μανωλάδα της Ηλείας αποικία των εξ Ιταλίας Ελληνοαλβανών εβαπτίσθη κατ’ αίτησιν τούτων υπό της Εφορείας του Φιλ. Συλλόγου «Παρνασσού» Νέα Πικέρνη, διότι εκ του ηπειρωτικού χωρίου Πικέρνη ωρμήθησαν το πλείστον οι εις την Ιταλίαν εξ Ηπείρου καταφυγόντες Ελληνοαλβανοί. […]- Στοά, 2-9-1879. Εξ Ιωαννίνων απεστάλησαν δύω τηλεγραφήματα λέγει ο «Λαός» προς την Α.Μ. τον βασιλέα και το υπουργικόν συμβούλιον. Αμφότερα δε ταύτα ανακινούσιν, ότι αντιπρόσωποι και των τριών εθνικοτήτων, των οικουσών εν Ιωαννίνοις ήτοι των Ελλήνων, Τούρκων και Εβραίων, απέστειλαν αναφοράν προς την Υ. Πύλην, δι’ ής καταγγέλλονται ως σφετερισταί του τίτλου της αντιπροσωπεύσεως, δήθεν της πόλεως Ιωαννίνων οι εις Κων/πολιν μεταβάντες Μουσταφά βέης, Κιαμήλ Εφέντης και Μεχμέτ βέης, οίτινες, ως γνωστόν, παρέστησαν εις την Υ. Πύλην ψευδείς και επιπλάστους τους των Ιωαννιτών πόθους υπέρ της ενώσεως της Ηπείρου μετά την Ελλάδος, διαβεβαιούνται δε ό,τε ο Βασιλεύς των Ελλήνων και το υπουργικόν συμβούλιον, ότι οι κάτοικοι της πόλεως των Ιωαννίνων ένα μόνον πόθον διατρέφουσι να ενωθώσιν μετα της μητρός αυτών Ελλάδος.

-  ΑΙΩΝ, 19-11-1886. Τον Άγγλον πολιτευόμενον κ. Τσάμπερλαιν, μεταβαίνοντος εις επίσκεψιν των Δελφών, προσεφώνησεν ο δήμαρχος Κρίσσης κ. Ευθύμιος Πολίτης ειπών, ότι η αγγελία της μεταβάσεως αυτού εις τα μέρη εκείνα ενέπλησε χαράς τους κατοίκους γιγνώσκοντες τα φιλελληνικά φρονήματα του διαπρεπούς πολιτευτού, εύχονται δε η Θεία Πρόνοια καθοδηγή εσαεί τους πολιτικούς της Αγγλίας, επ’ αγαθώ της ανθρωπότητος και ιδίως των λαών της ανατολής. Απαντών εις την προσφώνησιν ταύτην ο κ. Τσάμπερλαιν ηυχαρίστησε τω δημάρχω επί τη γενομένη εις αυτόν υποδοχή, διετράνωσε τας προς την Ελλάδα συμπαθείας αυτού και είπεν ότι θεωρεί εαυτόν ευτυχή, διότι περιηγηθείς την Ελλάδα, ηδυνήθη ιδίας αντιλήψεσι να πεισθή περί της μεγάλης αυτής προόδου, υπισχνουμένης μέγα μέλλον. Εν Αμφίση αι μαθήτριαι εξελθούσαι εις δεξίωσιν του κ. Τσάμπερλαιν, προσήνεγκον εις την αδελφήν και την κόρην αυτού, ωραίας ανθοδέσμας.

- ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 14-6-1888. Εκ Ναυπάκτου 2 Ιουνίου 1888… Ο περί καταργήσεως της πανηγύρεως του Αγίου Δημητρίου αγών, προσέλαβεν οξύτερον χαρακτήρα, […] Τοσαύτη δε αγανάκτησις επήλθεν, ιδίως εις τον εργατικόν λαόν, κατά των συνταξάντων την διατριβήν (περί καταργήσεως της πανηγύρεως), ώστε προχθές ο Θεοδ. Κολοκύθας μεταβάς εις το μαγαζείον του υπογράψαντος την διατριβήν Λ. Πανταζή, ερράπισε τούτον και φόβος υπάρχει μήπως συμβώσι και άλλα χείρονα. […] Εκτός της εντεύθεν, προς το υπουργείον αναφοράς υπέρ της διατηρήσεως της πανηγύρεως, απεστάλη και άλλη τοιαύτη εκ Πατρών φέρουσα άνω των χιλίων υπογραφάς εμπόρων κλπ. Χάρις τη αόκνω ενεργεία του προέδρου της ενταύθα Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ανδρέου Σκουπίτσα, προσήγαγον δελτία συμμετοχής εν τη εκθέσει περί τους 20 εκθέτας πολλών και διαφόρων προϊόντων του τόπου μας.

- ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 15-6-1888. Ιδού και ένας εκτιμών την ζωήν ενός μανδροσκύλου ανωτέραν του ανθρώπου. Ο Στάικος Ρομπούλας εκ Κατοχής του δήμου Οινιάδος ετραυμάτισε διά πιστολίου τον Δημ. Ιωάννου, εξ Ηπείρου, διότι ο παθών ημύνετο κατά των κυνών του ποιμνίου του δι’ αξίνης και δεν επέτρεψεν αυτοίς να τον καταξεσχίσωσιν.

- ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 23-6-1888. Ο γηραιός πολιτικός της Αγγλίας Γλάδστων προς τινα φίλον, ευχηθέντα αυτώ εσχάτως υγείαν και ευημερίαν επί πολλά έτη, απεκρίνατο: «εύχομαι και εγώ να ζήσω τουλάχιστον μέχρις ού να κατωρθώσω δύο μεγάλους σκοπούς, την επίλυσιν του Ιρλανδικού ζητήματος και την συμπλήρωσιν των ομηρικών μελετών μου, […]

- ΝΕΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ, 5-7-1888. Εκτός των άλλων συλλυπητηρίων τηλεγραφημάτων, άτινα απεστάλησαν εις την οικογένειαν επί τω θανάτω της Καλλιρόης Στάικου απεστάλη προχθές και το κάτωθι τηλεγράφημα εξ Αγρινίου προς τον έμπορον κ. Φώτην Παπαφώτην εις Πειραιά.

«Φώτην Παπαφώτην

- Μετάβηθι Αθήνας, κατέθεσον στέφανον επί σορώ Καλλιρόης Γ. Στάικου εκ μέρους πόλεως Αγρινίου επί ακούσματι θανάτου».

Τηλεμ. Μπέλλος, Ι. Χατζόπουλος, αδελφοί Παπαφώτη, Γ. Καστάνης, αδελφοί Κέντρου, Λαζ. Ιωαννίδης, Ι. Τζωρτζόπουλος, αδελφοί Σαγιώργη, αδελφοί Παπαγαλάνη, Ηλ. Κατερινόπουλος, Χ. Χρυσανθόπουλος, Β. Σκίφας, Γ.Δ. Αργίτης, Γ. Καμμένος, αδελφοί Τριανταφυλλίδου, Α. Αθανασίου, Σπανόπουλος, Αντ. Σταθόπουλος, Αθ. Ρόκας, Κατσάνης, Κ. Παπαγιάννης, Κ. Γ. Πετρόπουλος, Γ. Παπασαράκης, Γ. Τριανταφυλλίδης, Ι. Θεοφανίδης, αδελφοί Χ. Σπυρόπουλου, Κ. Ν. Στεροδήμας, Αθ. Μαρίτσης.

- ΑΙΩΝ, 13-1-1888. Η αγγλική Κυβέρνησις εκτιμώσα τας υπηρεσίας, ας επί μακρά έτη παρέχει δωρεάν ως διερμηνεύς και υποπρόξενος εις το εν Χανίοις αγγλικόν Προξενείον ο κ. Ερρίκος Μοάτσος, απέστειλεν αυτώ δώρο χιλίας λίρας στερλίνας.