Διάκριση νεαρής Καστελλοριζιάς στη Νέα Υόρκη

ΕΙΣ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΝ

ΔΙΑΚΡΙΣΙΣ ΝΕΑΣ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΙΑΣ ΕΙΣ ΝΕΑΝ ΥΟΡΚΗΝ
ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (του ανταποκριτού μας)- Από τους πρωτοπόρους ομογενείς τους εγκαταστηθέντας εις την πόλιν μας, είναι και ο Νικόλαος Κ. Σπυρίδης από το Καστελλόριζον Δωδεκανήσου, ιατρός το επάγγελμα, ηλικίας 70 περίπου ετών.

Ο πρεσβύτης ιατρός κ. Σπυρίδης έχει επτά παιδιά, ήτοι τέσσαρα αγόρια και τρεις θυγατέρες. Δύο από τους υιούς του ο Μιχαήλ και ο Κωνσταντίνος, είναι πλοίαρχοι του εμπορικού ναυτικού και οι δύο άλλοι σπουδάζουν.

Αξίζει όμως να σημειωθή η εξαίρετος πρόοδος μιας κόρης του κ. Σπυρίδη, της Ελένης, η οποία απεφοίτησε από την Νομικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου της Βραζιλίας εις νεαρωτάτην ηλικίαν και ήδη ασκεί ευδοκίμως το δικηγορικόν επάγγελμα.

Το δικηγορικόν όμως επάγγελμα, δεν είναι δια την Ελένην Σπυρίδου η τελική επιδίωξις. Η νεαρά ομογενής επιστήμων, έχει επιδοθή εις μελέτας του Διεθνούς Δικαίου και ετοιμάζει μάλιστα επ’ αυτού συγγράμματα.

Αξιοσημείωτον δε είναι επίσης, ότι η Δις Ελένη Σπυρίδου εξελέγη από ένα μεγάλον αριθμόν υποψηφίων επιστημόνων και εστάλη εις Νέαν Υόρκην με κρατικήν υποτροφίαν δια μετεκπαίδευσιν. Ομολογουμένως η νεαρά Δωδεκανησία επιστήμων τιμά την εν Βραζιλία ομογένειαν και το εληνικόν όνομα.
Δ. ΝΙΟΚΑΣΤΡΙΤΗΣ

ΑΦΙΚΕΤΟ Ο κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ
Χθες δια του αεροπλάνου της γραμμής αφίκετο εις Ρόδον ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης.
Ο κ. Κωτιάδης θα παραμείνη εις την πόλιν μας μέχρι της ενάρξεως των εργασιών της Βουλής.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ Ο κ. ΠΑΡΘΕΝΙΑΔΗΣ
Σήμερον αναχωρεί εκ Ρόδου εις Κω ο βουλευτής κ. Παρθενιάδης.
Ο κ. Παρθενιάδης είχεν αφιχθή εις Ρόδον εξ Αθηνών προς προώθησιν ζητημάτων της περιφερείας του.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΩΝ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ
Το νεοεκλεγέν Συμβούλιον του Συλλόγου Αρτοποιών συνελθόν εις την πρώτην του συνεδρίασιν κατηρτίσθη εις σώμα ως κάτωθι.
Πρόεδρος Στ. Παπαντωνίου Αντιπρόεδρος Μ. Αθανασίου Γ. Γραμματέας Ανδ. Νικολαΐδης Ταμίας Παν. Αγγέλου και Σύμβουλοι Ν. Βερέβης, Μ. Μαρινάκης και Ι. Καρακαμένος.

ΦΘΑΝΟΥΝ 400 ΝΕΟΙ ΕΙΣ ΛΕΡΟΝ
Υπό του Βασιλικού Εθνικού Ιδρύματος εκλήθησαν δια την 6ην Νοεμβρίου 400 νέοι δια να εκπαιδευθούν εις τας Βασιλικάς Τεχνικάς Σχολάς Λέρου.

ΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΑΙ ΤΩΝ ΚΑΡΠΑΘΙΩΝ ΝΕΩΝ
Κατά πληροφορίας εκ Πειραιώς την 2αν Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθή Γενική Συνέλευσις του Ομίλου Καρπαθίων Νέων, κατά την διάρκειαν της οποίας θα διεξαχθούν αρχαιρεσίαι δια την ανάδειξιν νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

ΤΟ “ΕΣΠΕΡΙΑ”
Την 9ην Νοεμβρίου θα καταπλεύση το τουριστικόν ατμόπλοιον “Εσπέρια” με ξένους περιηγητάς.

ΕΒΥΘΙΣΘΗ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΝΟΙΚΤΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο λιμενάρχης Καλύμνου ανέφερεν τηλεγραφικώς εις το υπουργείον Εμπορικής Ναυτιλίας ότι το σπογγαλιευτικόν πετρελαιοκίνητον “Πανορμίτης” νηολογίου Καλύμνου 26, επιστρέφον εκ Μάρσα Ματρούχ εβυθίσθη την 9.1.58 εις απόστασιν 90 μιλλίων προ του ακρωτηρίου Σίδερο-Κρήτης. Το πλήρωμα διεσώθη.