Εξετάστηκαν τα αιτήματα των παραγωγικών τάξεων της Δωδεκανήσου από τον βουλευτή Στ. Κωτιάδη

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΒΑΠΤΙΣΕΙΣ
Εις τον Ιερόν Ναόν Ταξιαρχών Νεοχωρίου ο κ. Νάσος Μυλωνάς ανεδέξατο εκ της ιεράς κολυμβήθρας το τέκνον του κ. Ιωάννου Τσίγκου ονομάσας αυτός Νικόλαος Νά τοις ζήση.

ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ
Αναστασία Μερκούρη και Σταύρος Στρατής ηρραβωνίσθησαν. Θερμά συγχαρητήρια.

ΓΑΜΟΙ
Ανδρέας Παπαδόπουλος και Σιμόνη Κουτσούρη, ετέλεσαν τους γάμους των.
Θερμά συγχαρητήρια.

Αγγέλα Ρωμαίου και Κοσμάς Κουγιουμζόγλου ετέλεσαν τους γάμους των. Θερμά συγχαρητήρια.

Χρήστος Τριομμάτης και Ειρήνη Χαρτερού ετέλεσαν τους γάμους των.
Θερμά συγχαρητήρια.

ΕΥΧΕΤΗΡΙΟΝ
Είς τους τελέσαντας προχθές τους γάμους των Ανδρέαν Παπαδόπουλον και Σιμόνη Κουτσούρη ευχόμεθα τον βίον ρόδινον και ευδαίμονα.
Οικ. Σ. ΚΑΛΑΜΠΙΧΗ
Οικ. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

ΕΞΗΤΑΣΘΗΣΑΝ ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΔΩΔ/ΣΟΥ
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΙ ΤΟΥ κ. ΚΩΤΙΑΔΗ ΜΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΟΧΟΑ κ. ΓΑΛΑΝΗ


Ο Βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης έσχε χθες μακράν συνεργασίαν μετά του Προέδρου του
Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Οικονομικής Αναπτύξεως και Υποδιοικητικού της Τραπέζης της Ελλάδος κ. Δημ. Γαλάνη.

Ο κ. Κωτιάδης έθεσεν υπ’ όψει του κ. Γαλάνη και υπό την ιδιότητά του του μέλους της Νομισματικής Επιτροπής τα κάτωθι αιτήματα των παραγωγικών τάξεων της Δωδεκανήσου.

1ον) Την απλούστευσιν των διατυπώσεων διά την επιστροφήν είς τους εισαγωγείς του προπληρωθέντος ποσοστού δασμών 20% συνεπεία των τελευταίων μέτρων περιστολής των εισαγωγών.

Ο κ. Υποδιοικητής έδωσεν ήδη σχετικάς οδηγίας είς τα εν τη πόλεια μας υποκαταστήματα της Τραπέζης Ελλάδος διά να ρυθμίση το θέμα κατά τρόπον εξυπηρετούντα τους εισαγωγείς.

2ον) Εί δυνατόν την μείωσιν έτι περαιτέρω του ποσοστού προπληρωμής δασμών επί των εισαγωγών από 20% είς 10%, δεδομένου ότι το ισχύον επίπεδον δασμών είς την Δωδεκάνησον κατά μέσον όρον αντιπροσωπεύει 7-10% της τιμολογιακής αξίας των εισαγομένων εμπορεύματων.

Ο κ. Γαλάνης διεβέβαιωσε τον κ. Κωτιάδην ότι θα θέση το αίτημα τούτο υπ’ όψει και των άλλων μελών της Νομισματικής Επιτροπής και θα εισηγηθή ευμενώς.

3ον Την παρά του ΟΧΟΑ χρηματοδότησιν ξενοδοχειακών επιχειρήσεων εν Δωδεκανήσω λαμβανομένης υπ’ όψιν της αλματώδους τουριστικής αναπτύξεως της Ρόδου, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συντόμου ανεγέρσεως νέων ξενοδοχείων ή εκσυγχρονισμού των παλαιών και προσθήκης νέων κλινών.

Ως γνωστόν ο ΟΧΟΑ χορηγεί δάνεια είς ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις διά των εμπορικών Τραπεζών προς 6% εξοφλητέα εντός δεκαπενταετίας. Ο κ. Γαλάνης διεβεβαίωσεν ότι θα ενισχύση τάς εν Ρόδο ωργανωμένας ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις προς αξιοποίησιν του τουρισμού της νήσου.

4ον Την επιμήκυνσιν του χρόνου εξοφλήσεως των βιοτεχνικών δανείων. Και ως προς το σημείον τούτο ο κ. Γαλάνης διεβεβαίωσε ότι θα πράξη πάντο δυνατόν.

5ον Την ενίσχυσην των Παντοπωλών δι’ επαγγελματικών δανείων προς αγοράν ψυκτικών μηχανημάτων. Ο κ. Γαλάνης ανεγνώρισε το δίκαιον αίτημα των παντοπωλών και θα μεριμνήση διά την χορήγησιν των ανωτέρω δανείων.

6ον Την ενίσχυσιν των κρεοπολών διά δανείων προς αγοράν σφαγίων. Δεδομένου ότι είς την Δωδεκάνησον δεν υπάρχει οργανωμένη τάξις ζωεμπόρων οι κρεοπώλαι ασκούν και το ζωεμπόριον και ως εκ τούτου επιβάλλεται η ενίσχυσίς των.

Ο κ. Γαλάνης διαβεβαίωσε τον κ. Κωτιάδην ότι θα φροντίση ώστε η Νομισματική Επιτροπή να εγκρίνη όπως αί εμπορικαί Τράπεζαι είς ωρισμένας περιόδους αίχμης χρηματοδοτούν εξ ιδίων διαθεσίμων τους κρεοπώλας προς αγοράν σφαγίων.

Κατά την ανωτέρω μακράν και εγκάρδιαν συνεργασίαν εξητάσθη επίσης η πορεία της Δωδεκανησιακής Οικονομίας και διεπιστώθη ότι αυτή εσημείωσεν από της Απελευθερώσεως σοβαράν ανάπτυξιν μετά πεποιθήσεως δέ δύναται να ατενίζη, ο Δωδεκανησιακός λαός προς εν μέλλον προόδου και ευημερίας.