Ο Φαναριώτης και ο Βαυαρός

Γράφει ο Αντώνης Ν. Βενέτης


Εσχάτως ο υπουργός Εσωτερικών της Γερμανίας, ο Βαυαρός Χορστ Ζεεχόφερ αναφέρθηκε, μάλλον χαριεντιζόμενος, στην διακυβέρνηση της Ελλάδας από τους Βαυαρούς του Όθωνα, ειπών: “Οι Βαυαροί κυβέρνησαν την Ελλάδα για ένα χρονικό διάστημα. Ίσως θα ήταν καλύτερο αν δεν ήταν προσωρινό”.

Ξεφυλλίζοντας όμως στην Παπαχαραλάμπειο βιβλιοθήκη της Ναυπάκτου την αθηναϊκή εφημερίδα “Η ΕΛΠΙΣ”, βρήκα μια “είδηση” η οποία δεν συνάδει με την αντίληψη του Βαυαρού πολιτικού και την οποίαν παραθέτω:
Η ΕΛΠΙΣ, 10.4.1848 – Την 8 τρ. προσεκλήθη ο κ. Μαυροκορδάτος εις τ’ ανάκτορα ο βασιλεύς τω επρότεινε να υπάγη εις Μόναχον να συγχαρή τον νέον βασιλέα της Βαυαρίας δια την εις τον θρόνον ανάβασίν του.

Ο κ. Μαυροκορδάτος τω απήντησεν, ότι αι οικιακαί του περιστάσεις δεν τω συγχωρούσι την απαιτουμένην δια την τοιαύτην αποστολήν δαπάνην· επί τη παρατηρήσει του βασιλέως, ότι η τοιαύτη δαπάνη θέλει γενή εκ του εθνικού ταμείου, ο κ. Μαυροκορδάτος απήντησεν ότι, ως φίλος της πατρίδος, οφείλει να παρατηρήση εις τον βασιλέα ότι η ελεεινή κατάστασις του εθνικού ταμείου, αμηχανούντος να πληρώση τους μισθούς των υπαλλήλων, δεν συγχωρεί τοιαύτην έκτακτον δαπάνην […]

Πάντως θα προσέθετα ότι το πνεύμα οικονομίας, που φαίνεται να διέκρινε τον Φαναριώτη πολιτικό Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο (1791-1865), καλόν θα το να το ενστερνιστούν και οι σύγχρονοι Έλληνες πολιτικοί…

Τέλος, σημειώνω ότι ο νέος βασιλεύς της Βαυαρίας ήτο ο μεγαλύτερος αδελφός του Βασιλέως Όθωνος, ο Μαξιμιλιανός Β’ (1848-1865) και ο παραιτηθείς ήτο ο Βασιλεύς Λουδοβίκος Α’ ένθερμος και σπουδαίος φιλέλλην, ο οποίος είχε ερωτευθεί παράφορα την χορεύτρια Λόλα Μοντέζ και έτσι, συνεπεία του σκανδάλου τούτου, παρητήθη.