Υπεγράφη συμφωνία  για το κτίριο του παλιού ΙΚΑ

Υπεγράφη χθες στην Αθήνα, το συμφωνητικό μεταξύ της διοίκησης του ΕΦΚΑ και τεχνικής εταιρείας, για το παλιό κτίριο του ΙΚΑ, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Μεγάλου Κωνσταντίνου και Κων. Παλαιολόγου.

 

Το συμφωνητικό προβλέπει τη διενέργεια επιτόπιων και εργαστηριακών ελέγχων, την αποτίμηση επάρκειας και τη μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου.


Το συγκεκριμένο κτίριο, έχει εγκαταλειφθεί πριν από 25 περίπου χρόνια, λόγω ζημιών που είχε υποστεί από τον σεισμό και έκτοτε αφέθηκε στην τύχη του, με αποτέλεσμα να έχει σχεδόν ερειπωθεί.


Κατά καιρούς, ύστερα από πιέσεις κυρίως των τοπικών παραγόντων υπήρξαν σκέψεις και προτάσεις για την αξιοποίηση του ακινήτου χωρίς περαιτέρω συνέχεια.


Με τα νέα δεδομένα, για πρώτη φορά θα γίνει μελέτη έτσι ώστε να διαπιστωθεί εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα επισκευής, με ενίσχυση του κτιρίου κ.λπ., ενώ στο τραπέζι είναι και το ενδεχόμενο πώλησης του ακινήτου για να αξιοποιηθεί αλλιώς.


Σύμφωνα με το συμφωνητικό, η ανάδοχος εταιρεία, αναλαμβάνει την εκτέλεση της τεχνικής υπηρεσίας: «Επιτόπιοι και εργαστηριακοί έλεγχοι, αποτίμηση επάρκειας και μελέτη ενίσχυσης του κτιρίου επί των οδών Μ. Κων/νου και Παλαιολόγου στη Ρόδο, ιδιοκτησίας Ε.Φ.Κ.Α.», σύμφωνα με τους όρους της Διακήρυξης της Δημοπρασίας η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος συμφωνητικού και ενιαίο με αυτό κείμενο.


Η ανάδοχος εταιρεία, αναλαμβάνει την εκτέλεση των εργασιών με το συνολικό τίμημα των εξήντα ένα χιλιάδων τριακοσίων ογδόντα ευρώ (#61.380,00# €). Η πίστωση συνολικού ποσού 61.380,00€ θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0439 του προϋπολογισμού του Ε.Φ.Κ.Α. και καλύπτεται από την υπ. αριθμ. Μ280/20-06-2017 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με ΑΔΑ: 7Ι87465ΧΠΙ-ΝΤ1.


Η διαμόρφωση της αμοιβής ανά επιμέρους μελέτη/τεχνική υπηρεσία και ανά μέλος της ένωσης των οικονομικών φορέων, παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:


Τίτλος Υπηρεσίας/Μελέτης    Ποσό (χωρίς ΦΠΑ)
Αποτύπωση φέροντος οργανισμού    4.500,00 €
και βλαβών/φθορών αυτού

.
Τεκμηρίωση ποιότητας και         9.000,00 €
μηχανικών χαρακτηριστικών
υλικών


Αποτίμηση υπάρχοντος και         12.000,00 €
προμελέτη ενίσχυσης


Εκπόνηση οριστικής μελέτης     12.000,00 €
ενίσχυσης


Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής     12.000,00 €
ενίσχυσης

Όλες οι πληρωμές θα γίνονται με την προσκόμιση των νόμιμων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής και σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων.


Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού πλέον του χρόνου των τμηματικών εγκρίσεων από την αρμόδια υπηρεσία του Ε.Φ.Κ.Α..


Επιπλέον ορίζονται και οι κάτωθι τμηματικές προθεσμίες:
• Εντός σαράντα (40) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος υποβάλλει τον Φάκελο Προμελέτης (παραδοτέο Α).


:• Εντός είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την έγκριση της Προμελέτης ο ανάδοχος υποβάλλει τον Φάκελο Οριστικής Μελέτης (παραδοτέο Β).
:• Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την έγκριση «Φακέλου Οριστικής Μελέτης» ο ανάδοχος υποβάλλει τον Φάκελο Μελέτης Εφαρμογής (παραδοτέο Γ).


Σύμφωνα με τα παραπάνω συντάχθηκε αυτό το συμφωνητικό, που αφού αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους σε πέντε (5) αντίγραφα. Από τα αντίγραφα αυτά, τρία (3) κατατέθηκαν στο Αρχείο της Διεύθυνσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. και δύο (2) πήρε ο δεύτερος από τους συμβαλλόμενους.