Απεργία από 118 μαθήτριες του Καζούλλειου Γυμνασίου Ρόδου

ΑΙ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΟΙ ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΝ ΑΙΤΗΜΑ ΤΩΝ 118 ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ ΧΘΕΣ ΚΑΤΗΛΘΟΝ ΕΙΣ ΑΠΕΡΓΙΑΝ

ΔΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΝ “ΠΡΩΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ” - ΕΙΣΗΚΟΥΣΘΗ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ

118 μαθήτριαι της 6ης και της 5ης τάξεως του Καζουλλείου Γυμνασίου Ρόδου, απήργησαν χθες εκ των μαθημάτων, με μοναδικόν αίτημα την καθιέρωσιν πρωινών μαθημάτων. Ως γνωστόν ελλείψει χώρου εις το κτίριον του Καζουλλείου Γυμνασίου, αι μαθήτριαι της 6ης και 5ης υποχρεούνται να παρακολουθούν μαθήματα τα απογεύματα, επιστρέφουσαι εις τας οικίας των νύκτα.

Κατά σχετικάς πληροφορίας, αι μαθήτριαι χθες ολίγονπ ρο της εισόδου των εις το πρώτον μάθημα, συνεζήτησαν το θέμα και ομοφώνως απεφάσισαν να απεργήσουν, «δια να επιτύχουν την καθιέρωση εκ νέου πρωινών μαθημάτων».

ΚΑΘΙΕΡΟΥΝΤΑΙ ΠΡΩΙΝΑ
Το απόγευμα ανεκοινώθη εκ του Καζουλλείου Γυμνασίου, ότι απότ ης προσεχούς Τετάρτης αι μαθήτριαι των δύο τελευταίων τάξεων, οι οποίοι μετέβαινον δια μαθήματα το απόγευμα ελλείψει αιθουσών, θα παρακολουθούν πρωινά μαθήματα εις τας αιθούσας παρακειμένου κτιρίου του Δήμου Ρόδου.

ΑΓΓΕΛΙΑ
Αγγέλλεται εξ Αθηνών ο θάνατος του Δημητρίου Μπίλλη του Αντωνίου εκ Ρόδου, κάτοικος Κάφρ-Ελ-Ζαγιάτ Αιγύπτου θανών την 13-10-58 εις Νοσοκομείον Ευαγγελισμού.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Ο υιός Δημ. Μπίλλη, Αντώνιος Μπίλλης, κάτοικος Αθηνών Αγγέλου Πιρή 7 ευχαριστεί θερμώς άπαντας οίτινες καθ’ οιονδήποτε τρόπον συμμετείχον εις το πένθος.

ΠΡΟΤΥΠΟΝ ΚΛΕΙΣΤΟΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΝ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΡΟΔΟΝ
Ως ανεκοινώθη κατηρτίσθη μελέτη και απεστάλη προς έγκρισιν εις το αρμόδιον Υπουργείον δια την ανέγερσιν εις τον χώρον ο οποίος ευρίσκεται μεταξύ του Βενετοκλείου Γυμνασίου και του Αεροπορικού Αποσπάσματος, προτύπου κλειστού γυμναστηρίου.

Το εν λόγω Γυμναστήριον το οποίον θα είναι διαστάσεων 130 επί 100μ. θα περιλαμβάνη ένα γήπεδον Αντισφαίρσεως, ένα Καλαθοσφαίρας, ένα Πετοσφαίρας και χώρον όπου θα εγκατασταθούν όργανα Σουηδικής Γυμναστικής. Επίσης εντός αυτού θα προπονούνται οι αθληταί στίβου κατά την χειμερινήν περίοδον. Το Γυμναστήριον ένεκα του περιωρισμένου χώρου, δεν θα έχη κερδκίδας.

Επίσης ανεκοινώθη ότι εντός των προσεχών ημερών θα ανατεθή εις τον Μηχανικόν κ. Γ. Σαρζετάκη η συντήρησις του γηπέδου καλαθοσφαίρας του Βενετοκλείου. Το δάπεδον του εν λόγω γηπέδου θα κατασκευασθή εξ ειδικής ασφάλτου ακι ούτω δια πρώητν φοράνε ις την Δωδεκάνησον θα έχωμεν συγκρονισμένον γήπεδον καλαθοσφαίρας.

Επίσης υπό του καθηγητικού Συλλόγου του Γυμνασίου απεφασίσθη η αγορά ειδικών οργάνων και “στρωμμάτων” τα οποία θα χρησιμοποιηθούν εις τον όπισθεν του Σχολείου χώρον. Εξ άλλου κατ’ αυτάς διεμορφώθη καταλλήλως η αίθουσα (50x30μ.) όπου οι μαθηταί κατά τον χειμώνα εκτελούν την γυμναστικήν των.

Τέλος μας παρεσχέθη η πληροφορία ότι η βαθμολόγησις των μαθητών όλων των τάξεων γίνεται βάσει Σκανδηναβικού πίνακος εις το τέλος δε εκάστου έτους εις τους βραβευομένους μαθητάς θα απονέμωνται ειδικά αναμνηστικά διπλώματα και μετάλλια.

ΕΟΡΤΗ ΕΙΣ ΤΟ ΒΕΝΕΤΟΚΛΕΙΟΝ
Την προσεχή Δευτέραν και ώραν 9ην πρωινήν θα λάβη χώραν εις αίθουσαν του Βενετοκλείου Γυμνασίου Σχολική Εορτή, επι τη Εθνική Επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Επ’ ευκαιρία της εορτής θα γίνη και η απονομή των επαίνων και βρβείων εις τους αριστεύσαντας μαθητάς.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
Σήμερον την εσπέραν ο Πρωτοσύγκελλος κ. Αλέξανδρος θα τελέση τον Εσπερινόν εις τον Ιερόν Ναόν του Αγίου Δημητρίου. Επίσης αύριον την πρωΐαν θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν.

Η ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ
Την 4ην μ.μ. της προσεχούς Δευτέρας θα λάβη χώραν εις το γήπεδον αθλοπαιδιών του Πεισιδόρου αγών καλαθοσφαίρας μεταξύ των μαθητριών της ΣΤ’ και Ε’ τάξεως του Καζουλλείου Γυμνασίου.