Πέντε τραυματίες σε σύγκρουση Ι.Χ. με πούλμαν στ' Αφάντου

ΚΛΕΙΣΤΑ ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΟΝ ΔΙΑ ΝΑ ΥΠΟΜΝΗΣΘΗ ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟΝ “ΟΧΙ”
Το Διοικητικόν Συμβούλιον του Εμπορικού Συλλόγου Ρόδου απεφάσισεν όπως άπαντα τα Εμπορικά καταστήματα παραμείνουν κλειστά σήμερον καθ’ όλην την ημέραν.  Κατόπιν των εν λόγω αποφάσεων, το Συμβούλιον του Εμπορικού Συλλόγου δι’ ανακοινώσεώς του εκάλεσε τον εμπορικόν κόσμον της Ρόδου να μετάσχη του εορτασμού της επετείου του “Όχι” ίνα υπομνησθή εις τους μεγάλους της Γης η συμβολή της χώρας μας εις τους αγώνας δια την Ελευθερίαν, την οποίαν σήμερον αρνούνται δια την Μεγαλόνησον Κύπρον.

ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 30% ΕΦΕΤΟΣ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΩΝ ΕΙΣ ΚΩ
ΚΩΣ (Του ανταποκριτού μας).  Η εφετεινή παραγωγή δημητριακών εις την Κω, ήτο ηυξημένη κατά 30% περίπου έναντι της περυσινής.  Ούτω παρήχθησαν 700.000 οκάδες σίτου έναντι 500.000 του 1957, 1.700.000 οκάδες κριθής έναντι 1.400.000 του 1956 και 700.000 οκάδες βρώμης έναντι 500.000 του 1957.

Σ. ΠΙΣΣΑΡΗΣ


ΕΞ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ ΕΤΡΑΥΜΑΤΙΣΘΗΣΑΝ ΠΕΝΤΕ ΠΡΟΣΩΠΑ
Εξ αντικανονικής πορείας επιβατικού αυτοκινήτου οδηγουμένου υπό του Δημ. Ρήγα, ετών 46, επέπεσε τούτο επί αντιθέτως ερχομένου πούλμαν πλησίον του Αφάντου, με αποτέλεσμα να τραυματισθή σοβαρώς ο Σάββας Καραγιάννης ετών 78 και ελαφρότερον οι Δέσπoινα Θεοδωρή, ετών 53, Ιωάννης Θεοδωρής ετών 7 και Μιχαήλ Δράκος ετών 26, επιβάται του αυτοκινήτου.

Το πούλμαν υπέστη μόνον ζημίας. Εις το σημείον του ατυχήματος, είχον συναντηθή το πούλμαν και εν λεωφορείον, ο βαίνων δε αντικανονικώς Ρήγας, έρριψε το επιβατικόν επί του πούλμαν, τραυματισθείς και αυτός ελαφρότατα.

ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ “ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ” ΑΜΕΡΙΚΗΣ ΕΚΑΛΕΣΑΝ ΤΟΥΣ ΓΕΡΟΥΣΙΑΣΤΑΣ ΤΩΝ ΝΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΟΥΝ ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟΝ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ (Ιδ. ανταπόκρισις).  Κατόπιν εγκυκλίου της Κεντρικής Έδρας του Παρροδιακού “Απόλλων” Αμερικής όλα τα εις διαφόρους πολιτείας τμήματα του Συλλόγου και αι Γυναικείαι Στοαί, απέστειλαν προς τους γερουσιαστάς της περιφερείας των μηνύματα υπέρ του Κυπριακού. Δια των μηνυμάτων εκτίθεται το ιστορικόν του αγώνος του Κυπριακού λαού υπέρ της Ελευθερίας τονίζεται η καταπληκτική πλειοψηφία του Ελληνικού έθνους εις την Κύπρον καθώς και η από αρχαιοτάτων χρόνων ιστορία της νήσου και καλούνται οι γερουσιασταί να ενασκήσουν την επιρροήν των εις τους Κυβερνήτας εις τα ομοσπονδιακά Σώματα δια την επίλυσιν του Κυπριακού προβλήματος συμφώνως προς τας αρχάς του Καταστατικού Χάρτου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.

ΟΙ ΟΙΝΟΙ ΡΟΔΟΥ ΕΚΡΙΘΗΣΑΝ ΩΣ “ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΟΛΩΝ” ΕΙΣ ΓΑΛΛΙΑΝ
Δι’ επιστολής του ο Γαλλικός οίκος Γκωτιέ προς την “Καϊρ” εγνωστοποίησεν ότι οι οίνοι Ρόδου είναι οι καλύτεροι και παρελήφθησαν κατά το 1958 εις Γαλλίας. Επίσης εγνωστοποίησεν ότι τον Νοέμβριον θα αφιχθούν εις Ρόδον αντιπρόσωποι του Οίκου δια να συζητήσουν επί ευρυτέρας εισαγωγής Ροδιακών οίνων εις Γαλλίαν.

ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ
Την προσεχή Κυριακήν θα λάβη χώραν Γενική Συνέλευσις αντιπροσώπων των Συμβουλίων του Εργατικού Κέντρου Δωδεκανήσου, προς συζήτησιν διαφόρων σοβαρών θεμάτων της Εργατικής τάξεως.

ΕΠΕΣΤΡΕΨΕΝ Ο κ. ΝΟΜΑΡΧΗΣ
Επέστρεψε χθες εκ της εις Κάλυμνον, Αστυπάλαιαν και Κω περιοδείας του ο Νομάρχης κ. Παπακωνσταντίνου.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ Ο.Δ.Α.Π.Δ.Δ.
Την προσεχή Πέμπτην θα συνέλθη εις συνεδρίασιν το Διοικητικόν Συμβούλιον του Οργανισμού Δημοσίας Περιουσίας Δωδεκανήσου, υπό την προεδρίαν του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου, προς συζήτησιν διαφόρων θεμάτων τρεχούσης φύσεως της αρμοδιότητός του.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΡΙΧΟΦΥΤΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΕΙΣ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝ
Ως πληροφορούμεθα, κατόπιν ενεργειών του Διοικ. Συμβουλίου του Νοσοκομείου, από τινών ημερών η θεραπεία του τριχοφύτου γίνεται εις το Γενικόν Νοσοκομείον Ρόδου επιτυχώς. Σημειωτέον ότι μέχρι τούδε οι πάσχοντες εκ τριχοφύτου παίδες, μετεφέροντο εις Αθήνας.