Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2266

 

ΤΑ ΡΟΔΙΤΙΚΑ ΙΔΙΩΜΑΤΑ
Εξεδόθη και εκυκλοφόρησε το βιβλίον: Χ. ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ μορφολογία των Ροδίτικων Ιδιωμάτων, ανάτυπον εκ του Γ’ τόμου και περιοδικού «Δωδεκανησιακόν Αρχείον» (1958) της εν Αθήναις Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας σχήμα 8ον σελ. 110. Το έργον είναι διατριβή επί διδακτορία του συγγραφέως εις το Πανεπιστήμιον της Πίζης ήτις έτυχε του ανωτάτου βαθμού και επαίνου. Η αρχική μορφή περιελάμβανε 3 μέρη εκ των οποίων το 3ον εδημοσιεύθη εν τω ΙΒ’ τόμο του Δωδεκανησιακού Αρχείου (1957) με τον τίτλον Παραγωγικές καταλήξεις στα διαλεκτικά ιδιώματα της Ρόδου ως αναφέρεται εν τη εισαγωγή. Η σημερινή μελέτη περιλαμβάνει την εισαγωγήν και χωρίζεται εις δύο μέρη: α’ το «Όνομα» το οποίον εξετάζει ιστορικώς την γλωσσικήν εξέλιξιν από της αρχαίας ελληνικής γλώσσης μέχρι σήμερον των ονομάτων εις τα ροδιακά ιδιώματα και την κλίσι αυτών εις το στόμα του λαού β’. Το «Ρήμα» με την αυτήν ιστορικήν εξέλιξην. Συμπληρωματικώς από της σελ. 92-106 εξετάζει τα άκλιτα με την σημερινήν των χρήσιν εις την κοινήν ομιλίαν.

Η εργασία έχει γίνει επί τη βάσει ενός πλουσίου Γλωσσαρίου, δηλ. Λεξικού των Ροδιακών ιδιωμάτων (7.000 λέξεις) Α’ βραβείον της Γλωσσικής Εταιρείας Αθηνών και είναι συλλογή εξ όλων των χωρίων της νήσου και της πόλεως Ρόδου, η δε επεξεργασία του υλικού, ακολουθεί τας γλωσσολογικάς εργασίας Ελλήνων και ξένων συγγραφέων εν συγκρίσει με τα ιδιώματα των άλλων νήσων της Δωδεκανήσου, της Κύπρου, της Κρήτης και με άλλας αναλόγους εργασίας δια την λοιπήν Ελλάδα, ως εμφαίνεται εκ της σχετικής βιβλιογραφίας.

Ο κ. Παπαχριστοδούλου είναι άξιος συγχαρητηρίων διότι μετά το «Τοπωνυμικόν της Ρόδου» το οποίον έτυχε τόσον ευμενών κρίσεων εκ μέρους ειδικών επιστημόνων μας παρουσιάζει την εργασίαν αυτήν, αποτέλεσμα μακράς και εμπεριστατωμένης μελέτης, εν συνεχεία των τόσων άλλων άρθρων και μελετών του εις διάφορα περιοδικά και τον τύπον Ρόδου, Αθηνών και Αιγύπτου.

Μια άλλη σειρά εργασιών εμφαίνεται εν τω ειδικώ πίνακι ελπίζομεν να ίδη το φως της δημοσιότητας πολύ συντόμως.

 

ΠΥΡΚΑΪΑ ΕΙΣ ΚΑΡΠΑΘΟΝ ΑΠΕΤΕΦΡΩΣΕ
30 ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΥ ΕΚΤΑΣΕΩΣ

Κατ’ αναφοράν της Διοικήσεως Καρπάθου προς την Ανωτέραν Διοίκησιν Χωροφυλακής Δωδεκανήσου, τας πρώτας πρωινάς ώρας της 27ης Οκτωβρίου εξερράγη πυρκαϊά εις την θέσιν Ένεση Μεσοχωρίου Καρπάθου με αποτέλεσμα να αποτεφρωθούν 30 στρέμματα πευκοφύτου εκτάσεως.

Το πυρ εντοπισθέν κατεσβέσθη την 3ην απογευματινήν της ιδίας ημέρας. Υπό της Διοικήσεως ενεργούνται δέοντα.

 

ΑΠΕΒΛΗΘΗΣΑΝ ΑΙ 118 ΜΑΘΗΤΡΙΑΙ
ΤΟΥ ΚΑΖΟΥΛΛΕΙΟΥ

Ως πληροφορούμεθα, υπό του Καζουλλείου Γυμνασίου απεβλήθησαν 118 μαθήτριαι της ΣΤ’ και Ε’ τάξεως, επί τριήμερον. Αι αποβολαί αύται εσχολιάσθησαν ποικιλοτρόπως δεδομένου ότι ενδεχομένως και αι απουσίαι και η διαγωγή θα έχουν σημασίαν επί της σταδιοδρομίας των μαθητριών, ιδία της τελευταίας τάξεως.

Ως γνωστόν, οι μαθήτριαι είχον αποχωρήσει του σχολείου προ ημερών, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας δια τας ακαταλλήλους νυκτερινάς ώρας κατά τας οποίας υποχρεούνται να προσέρχωνται εις τα μαθήματα.

Κατ’ άλλας πληροφορίας, Επιτροπή Γονεών εζήτησε την παρέμβασιν του κ. Νομάρχου, προς ματαίωσιν της ποινής και προς ρύθμισιν του προβλήματος στέγης του Καζουλλείου.

 

ΔΩΡΕΑΙ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΙΜΕΝΟΒΡΑΧΙΟΝΑ
ΤΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

Δια τα απαραίτητα συμπληρωματικά έργα του λιμένος Καρπάθου, ο εν Αμερική Σύλλογος Οθεϊτών απέστειλεν εις την Λιμενικήν Επιτροπήν Δωδεκανήσου 100 δολλάρια. Επίσης ο εν Ροδεσία Σύλλογος Οθεϊτών, εψήφισε την διάθεσιν ποσού 200 λιρών προς τον αυτόν σκοπόν.