Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατο 1 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2268

ΤΑ ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΟΜΙΛΩΝ ΑΓΡΟΤΟΠΑΙΔΩΝ
Κατά τας γενομένας αρχαιρεσίας των Μορφωτικών Συλλόγων Αγροτοπαίδων δια την ανάδειξιν νέων Συμβουλίων εξελέγησαν οι εξής:
Σύλλογος Παραδεισίου: Ε. Αντωνάς, Κ. Λαμπρακοπούλου, Ε. Ζαχαρίου, Σ. Χ”Καντής, Π” Κωνσταντίνου, Β. Αφεντούλη, Β. Τσίμπος.
Κρεμαστής: Ν. Λεριάς, Μ. Ζανετή, Κ. Βόλα, Δ. Κατσουράκης, Β. Κατσαρός, Σ. Κοντάρη, Α. Χαραλάμπους.
Παστίδος: Ν. Καλαγρής, Ε. Φωταράς, Ι. Πάττας, Ε. Αυγενικός, Γ. Πάττας, Ε. Παπασάββας, Σ. Κούλαρος.
Φανών: Χ. Σκουλής, Λ. Ευσταθίου, Ε. Ευσταθίου, Ν. Χ”Αποστόλου, Γ. Αρφαράς, Α. Σκλαβούρης, Γ. Νικολίτης
Θολού: Σ. Καρακατσάνης, Σ. Στρατής, Ν. Νικολάου, Γ. Βασιλείου, Μ. Παπαυγερινού, Χ. Κασταμούλα, Χ. Γ. Κασταμούλα.
Σαλάκου: Μ. Κρητικός, Σ. Καρασάββας, Γ. Κορκίδας, Γ. Παπαγιάννης, Α. Πεταυράκης, Ε. Πεταυράκης, Ε. Πεταυράκης, Α. Πεταυράκης.
Απολλώνων: Γ. Διακοαντωνίου, Ι. Λεριός, Μ. Κορκίδας, Σ. Σεντονάς, Γ. Πολιάς, Τσελεπής, Β. Σεντονάς.

ΤΗΝ 20ην ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ ΑΡΧΙΖΕΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟΝ ΕΛΑΙΟΚΛΑΔΕΥΜΑΤΩΝ ΘΑ ΔΕΧΘΗ ΜΟΝΟΝ 20 ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΣ
Κατόπιν εγκριτικής αποφάσεως του Υπουργείου Γεωργίας, ενεκρίθη η σύστασις και η λειτουργία Σχολείου Βραχείας διαρκείας εκπαιδεύσεως τεχνιτών Ελαιοκλαδευτών εις το πρακτικόν Γεωργικόν Σχολείον Καλαμώνος.
Η διάρκεια του εν λόγω Σχολείου θα είναι 30 ημερών, θα αρχίση δε από της 20ης Νοεμβρίου.
Ο αριθμός των αγροτοπαίδων που θα φοιτήσουν θα είναι μόνον 20, και από ηλικίας 18 ετών και άνω.
Το Σχολείον τούτο θα λειτουργήση δαπάναις της Δ/νσεως Γεωργίας Δωδεκανήσου.  Οι επιθυμούντες να φοιτήσουν οφείλουν να δηλώσουν τούτο εις τους γεωπόνους ή εις την Διεύθυνσιν Γεωργίας μέχρι της 10ης Νοεμβρίου.

ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΒΛΗΣ ΣΥΜΗΣ
Μεταδίδεται εκ Σύμης ότι ήρχισαν εκεί αι εργασίαι της επισκευής της προβλήτος.  Δια της επισκευής αυτής θα διευκολυνθή πολύ η κίνησις δια του λιμένος Σύμης.

ΕΚΟΜΙΣΘΗ ΜΕΛΑΣΣΑ
Χθες δια του φορτηγού “Λιβύη” εισήχθησαν εξ Αλεξανδρείας εις Ρόδον 867 τόννοι μελάσσης.
Επίσης δια του μότορσιπ “Μαρία” εισήχθησαν εκ της νησίδος Γυαλί της Ρόδου 6 τόννοι ελαφρόπετρας.

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΑ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ ΞΥΛΟΒΙΟΤΕΧΝΑΣ
Υπό του Κεντρικού της Αγροτικής Τραπέζης εδόθησαν οδηγίαι προς τα υποκαταστήματά της, δια την υποβοήθησιν των μικροξυλοβιοτεχνών, προς αγοράν της κατεργαζομένης παρ’α υτών πρώτης ύλης, ήτοι της ξυλείας, κυρίως της εγχωρίου της προερχομένης εκ Δασικών κατά προτίμησιν Συνεταιρισμών.
Η υποβοήθησις των μικροξυλοβιοτεχνών, θα γίνη δια βραχυπροθέσμων δανείων.

ΟΙ ΚΑΛΥΜΝΙΟΙ ΕΞΕΦΡΑΣΑΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΝ
Κατά πληροφορίας εκ Καλύμνου προχθές το εσπέρας, ευθύς ως εγνώσθη ότι διετέθη ποσόν 200.000 δραχμών δια το έργον ηλεκτροφωτισμού της Καλύμνου, συνήλθε το Δημοτικόν Συμβούλιον αυτής και απεφάσισε την αποδοχήν της δωρεάς.  Εν συνεχεία τα μέλη του Συμβουλίου επεσκέφθησαν τον Έπαρχον Καλύμνου κ. Γαβαλάν και εξέφρασαν τας εγκαρδίους ευχαριστίας του Καλυμνιακού λαού προς την Κυβέρνησιν.

Ο κ. ΧΑΡΙΤΟΣ ΕΙΣ ΚΑΛΥΜΝΟΝ
Μεταδίδεται εκ Καλύμνου, ότι ο ευρισκόμενος εκεί βουελυτής Δωδεκανήσου κ. Χαρίτος, αναχωρεί σήμερον επιστρέφων εις Ρόδον.  Κατά την εις Κάλυμνον παραμονήν του ο κ. Χαρίτος, εξήτασε διάφορα ζητήματα, επ’ ευκαιρία δε παρεκλήθη υπό του δημοτικού συμβουλίου της νήσου να εκφράση προς τον κ. Πρωθυπουργόν τας ευχαριστίας του Καλυμνιακού λαού, δια το υπέρ της Καλύμνου ενδιαφέρον της Κυβερνήσεως.

ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΣΤΑΙ ΤΗΣ Σ.Τ.Ε.Ρ.
Χθες οι σπουδασταί και αι σπουδάστριαι της Σχολής Τουριστικών Επαγγελμάτων εξέδραμον ανά τα αξιοθέατα της υπαίθρου.