ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Τρίτη 4 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2270

ΕΝΩ ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΩΤΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΝΩ ΤΩΝ 1500 ΤΟΝΝΩΝ ΜΑΝΔΑΡΙΝΙΩΝ
ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΘΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ (Του ανταποκριτού μας).

Υπό της ΑΓΡΕΞ ανεκοινώθη ότι αρχίζει η κοπή και παραλαβή μανδαρινιών της περιφερείας Βαθέος, την προσεχή δε Κυριακήν, διά του μότοροντ «Ισίδωρος» θα φορτωθούν πρός εξαγωγήν οι πρώτοι 30 τόννοι οίτινες θα σταλούν είς Δυτικήν Γερμανίαν.
Ως πιστεύεται, η εφετεινή εσοδεία εσπεριδοειδών θα είναι εξαιρετικώς καλή, θα εξαχθούν δε άνω των 1500 τόννων μανδαρινίων είς το Εξωτερικόν.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ
ΑΡΡΑΒΩΝΕΣ

Είς τους τελέσαντας εν Ψίνθω τους αρραβώνας των Ιωάννην Κ. Καρίκαν μετά της Εύας Χρ. Φέσσα. Ευχόμεθα τον αρραβώνα αραγή και ταχείαν την στέψιν.

Οικογένεια
ΜΑΝΤΙΚΟΥ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΟΝ
Θεωρώ επιβεβλημένον να ευχαριστήσω θερμότατα τον διακεκριμμένον δικηγόρον κ. Γεώργιον Βησσαρίδην, διότι χάρις  είς τάς νομικάς του ικανότητας, κατώρθωσε να απαλλάξη από ενοικιοστασιακήν δέσμευσιν την οικίαν μου ή οποία κατείχετο από του 1944.
Δοκία Νικ. Σεβαστιανού.

ΑΙ ΤΙΜΑΙ ΑΡΤΟΥ
Υπό της Αγορανομικής Επιτροπής Ρόδου καθωρίσθησαν αί τιμαί του άρτου διά την τρέχουσαν εβδομάδα, ως εξής: Άρτος λευκός κατά κιλόν 5.20 δραχμάς, Άρτος πιτυρούχος, κατά κιλόν 3.10 δραχμάς

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΔΙ’ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙΣ
Την προσεχή Παρασκευή θα αφιχθή είς Ρόδον αεροπορικώς ο Γενικός Διευθυντής του γραφείου της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας κ. Λιάκης προκειμένου να διδάξη τους απογραφείς της 15ης Νοεμβρίου.
Αί διδασκαλίαι θα λάβουν χώραν το προσεχές Σαββατοκύριακον.

ΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΙΣ ΚΡΕΜΑΣΤΗΝ
Ως εγνώσθη επερατώθησαν αί εργασίαι της διευθύνσεως και ασφαλτοστρώσεως της κεντρικής οδού της κοινότητος Κρεμαστής.

Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ κ. ΚΩΤΙΑΔΗΣ ΕΠΕΣΚΕΦΘΗ
ΠΡΟΧΘΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

Προχθές ο βουλευτής Δωδεκανήσου κ. Στέλιος Κωτιάδης επεσκέφθη τάς κοινότητας Σορωνής, Φανών, Διμηλιάς, Ελεούσης, Αρχιπόλεως, Πλατανίων, Απολλώνων, Έμπωνας και Κρητηνίας και κατετοπίσθη επί των απασχολούντων τους κατοίκους ζητημάτων. Ο κ.Κωτιάδης επεσκέφθη επίσης το Σανατόριον.

ΑΝΑΧΩΡΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ
Ο κ. Κωτιάδης αναχωρεί σήμερον αεροπορικώς είς Αθήνας, θα επιστρέψη δε την προσεχή Παρασκευήν.