ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2272

ΑΦΟΥ ΕΞΑΦΑΝΙΣΘΗΣΑΝ ΑΠΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ
ΟΙ ΤΡΕΙΣ ΝΕΑΡΟΙ ΕΚΛΕΨΑΝ ΛΕΜΒΟΝ ΚΑΙ
ΗΝΟΙΧΘΗΣΑΝ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑΝ ΕΙΣ ΤΟ ΠΕΛΑΓΟΣ
Η λέμβος εγένετο αντιληπτή ανοικτά της Σύμης
ΠΑΡΕΣΥΡΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΤΩΝ ΑΝΕΜΩΝ ΕΙΣ ΤΟΥΡΚΙΑΝ

Διεπιστώθη χθες ότι μία λέμβος είχε κλαπή εκ του καρνάγιου Ρόδου και πιστεύεται ότι οι τρεις νεαροί εξαφανισθέντες επέβησαν αυτής και ηνοίχθησαν εις το πέλαγος. Εκ του στοιχείου ότι είχον ενδιαφερθή οι τρεις νέοι δια τον Πανορμίτην, εζητήθησαν πληροφορίαι εκ Σύμης (ως εκτίθεται κατωτέρω), αι οποίαι όμως έφθασαν την νύκτα αρνητικαί.

Η κλαπείσα λέμβος, ευρισκομένη εις το καρνάγιο της Ακαντιάς, είναι η υπ’ αριθμόν 255 λεμβολογίου ΡΟΔΟΥ, ονόματι ΣΕΒΑ και ιδιοκτησίας του κ. Σακελλαρίου Ταμπουρά.
Εν τω μεταξύ την νύκτα εγνώσθη ότι η λέμβος η οποία ήτο λευκού χρώματος εγένετο αντιληπτή υπό διερχομένων πετρελαιοκίνητων με κατεύθυνσιν προς τον Πανορμίτην, την Δευτέρα το απόγευμα. Οι ναυτικοί της Σύμης ανέφερον επιπροσθέτως ότι ο καιρός ήτο βορειοδυτικός.

Κατόπιν τούτου και δεδομένου ότι δεν ευρέθησαν εις Σύμην, το Λιμεναρχείον έστρρεψε τας υπονοίας του προς την Τουρκίαν όπου θα πρέπη να παρεσύρθη η λέμβος. Προς τούτο εζητήθησαν πληροφορίαι από τον Λιμενάρχην Μαρμαρά, αι οποίαι αναμένονται σήμερον περί την μεσημβρίαν.

ΕΙΣ ΜΑΡΜΑΡΑΝ
Κατά νυκτερινάς πληροφορίας, οι ναύται καταπλεύσαντος χθες αργά τουρκικού πετρελαιοκινήτου, ανέφερον ότι εις τον έξοδον του διαύλου Μαρμαρά, συνήντησαν έτερον πετρελαιοκίνητον το οποίον έσυρε λευκήν λέμβον η οποία «δεν ήτο δική του».
Κατ’ άλλας πληροφορίας, οι τρεις νεαροί ευρίσκονται εις Μαρμαράν.

ΟΛΗ Η ΕΛΛΑΣ ΕΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΘΗ
Ολόκληρος η Ελλάς είχεν ειδοποιηθή και διεξήγεν ερεύνας δια την ανακάλυψιν των 3 παιδιών που εξηφανίσθησαν από του απογεύματος της παρελθούσης Κυριακής. Καθώς δε συνεπληρούντο χθες 4 ημέραι, από της εξαφανίσεως των Μερκουρίου Μαυράκη, Σωτηρίου Λεβάκη και Μιχαήλ Λεβάκη, αι έρευναι εις την περιοχήν της Ρόδου είχον ενταθή. Λιμενικά όργανα εις ολόκληρον την χώραν και την Δωδεκάνησον, είχον κινητοποιηθή, κατόπιν σημάτων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου. Αστυνομικοί Σταθμοί και λιμενοσταθμαρχεία, παρηκολούθουν κάθε ύποπτον κίνησιν εις την περιοχήν των.

ΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΦΥΛΑΣΣΟΝΤΟ
Παραλλήλως υπό του Λιμεναρχείου είχον διαταχθή όλαι αι λιμενικαί αρχαί των ακτών της Ρόδου να παρακολουθούν, ενώ Αστυνομικαί Αρχαί, από της Διοικήσεως Ασφαλείας μέχρι του τελευταίου φυλακίου διεξήγον ερεύνας εις τα δάση και τα όρη. Όλοι επίστευον ότι τα παιδιά είχαν κρυφθή είτε εις τα δάση, είτε εις άλλην νήσον, λόγω της εξημμένης φαντασίας των.

ΠΑΡΗΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΟ ΤΑ ΠΛΟΙΑ
Προχθές το βράδυ, κατά την προσέγγισιν του ατμοπλοίου “Άνδρος” εις Ρόδον, χωροφύλακες εν πολιτική περιβολή και άνδρες του Λιμεναρχείου είχον λάβει θέσεις εις διάφορα σημεία του Τελωνείου και εις τας προσβάσεις αυτού και παρηκολούθουν τους διερχομένους νεαρούς δια να ανεύρουν τα παιδιά, βάσει των δοθέντων υπό των οικείων των χαρακτηριστικών.
Παρομοία παρακολούθησις εγένετο και χθες κατά τον απόπλουν του ατμοπλοίου “Μιαούλης”.
Επίσης ειδικός λιμενικός υπαξιωματικός διεξήγε λεπτομερειακάς ερεύνας εις τα κύτη όλων των αποπλεόντων εκ Ρόδου πετρελαιοκινήτων και λοιπών σκαφών, δια την ανακάλυψιν τυχόν λαθρεπιβιβάσεως των παιδιών εις αυτά. Ουδέν σκάφος απέπλεεν εάν δεν είχεν ερευνηθή.

ΕΡΕΥΝΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΣΥΜΗΝ
Χθες την πρωΐαν επίσης, δια σήματός του το Λιμεναρχείον προς τον Λιμενάρχην Σύμης διέταξε την αιφνιδιαστικήν διεξαγωγήν ερεύνης εις την Ιεράν Μονήν Πανορμίτου, δια το ενδεχόμενον της τυχόν μεταβάσεως εκεί των νεαρών, παρά τα ληφθέντα μέτρα.

Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

ΕΠΑΝΕΥΡΕΘΗ Η ΠΗΓΗ ΤΩΝ ΣΙΑΝΝΩΝ
Κατόπιν προσπαθειών της κοινότητος Σιαννών, επανευρέθη η πηγή του Αγίου Παντελεήμονος της περιφερείας της κοινότητος, ούτω δε η ύδρευσις επανεύρε τον κανονικόν της ρυθμόν.
Η εν λόγω πηγή, είχεν παύσει προ πολλών μηνών να δίδη ύδωρ, πιθανώς λόγω γεωργικών μετατροπών αι οποίαι ήλλαξαν υπογείως τον ρουν των υδάτων, ήδη όμως επανευρέθη ύδωρ πλησίον της παλαιάς πηγής.