Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 8 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2273

 

MIA ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
ΣΥΝΕΛΕΞΑΝ 400 ΔΡΑΧΜΑΣ
ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΦΑΝΕΛΛΑΣ ΤΟΥ ΚΥΠΡΙΟΥ
Η προσφορά 6 εργατών συνεργείου επισκευών

Το Συνεργείον επισκευής των κρηπιδωμάτων του Εμπορικού Λιμένος Ρόδου εις τα πλαίσια πρωτοβουλίας της  “Ροδιακής” ειργάσθη μίαν ημέραν και θα διαθέσει το αντίτιμον της εργασίας του υπέρ της Φανέλλας του Κυπρίου Κρατουμένου. Συγκεκριμένως διά των συγκεντρωθέντων χρημάτων της συγκινητικής αυτής προσπάθειας θα αγορασθούν μάλλινα τα οποία θα σταλούν εις τους Κυπρίους κρατούμενους.
Το εξαμελές συνεργείον προσέφερε τα εξής ποσά: Μερκούριος Αρφαράς δρχ. 100, Γεώργιος Γκαζέττης 60 δρχ., Νικόλαος Μαλλιάκας 60 δρχ., Αναστάσιος Καρατσακκίρης 60 δρχ., Ηλίας Ροδίτης 60 δρχ. και Εμμανουήλ Μαλλιάκας 60 δρχ.

ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
Υπό ειδικών συνεργείων ήρχισαν αι εργασίαι διά την κατασκευήν πεζοδρομίων εις τας οδούς Παλαιών Πατρών Γερμανού και Κωνσταντίνου Παλαιολόγου. Επίσης ήρχισαν αι εργασίαι διά την πλακόστρωσιν της οδού Λάχητος.


ΘΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ 500 ΤΟΝΝΟΙ
ΟΙΝΩΝ ΡΟΔΟΥ

Σήμερον αναμένεται να καταπλεύσει εις Ρόδον το τάνκερ “Φρύνη” το οποίον θα φορτώσει την 2αν παρτίδα οίνων εκ 500 τόννων, διά την Γαλλίαν.


ΑΦΙΚΟΝΤΟ ΧΘΕΣ 15 ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΑΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ
Χθες διά του αεροπλάνου της γραμμής αφίκοντο εις Ρόδον 15 Γιουγκοσλάβοι ξενοδόχοι ιδιοκτήται των μεγαλυτέρων ξενοδοχείων της Γιουγκοσλαβίας ως και εις βουλευτής.
Οι αφιχθέντες είναι προσκεκλημένοι του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου της Ελλάδος, εκλήθησαν δε εις ανταπόδοσιν επισκέψεως Ελλήνων ξενοδόχων εις Γιουγκοσλαβίαν.
Οι Γιουγκοσλάβοι ξενοδόχοι θα παραμείνουν εις Ρόδον μέχρι της Κυριακής επισκεπτόμενοι τα αξιοθέατα της Ρόδου.

ΕΞΕΚΑΘΑΡΙΣΘΗ ΕΚ ΤΩΝ ΒΛΗΜΑΤΩΝ
Η ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΜΑΝΔΡΑΚΙΟΥ

Το προ δεκαημέρου αφιχθέν ενταύθα κατόπιν ενεργειών του Κεντρικού λιμεναρχείου Ρόδου ειδικόν συνεργείον περισυλλογής εκρηκτικών εν γένει όλων του Βασιλικού Ναυτικού, επεράτωσε χθες τας εργασίας του περισυλέξαν ικανόν αριθμόν βλημάτων και λοιπών εκρηκτικών ειδών. Ούτω εξεκαθαρίσθη τελείως η είσοδος του λιμένως Μανδρακίου και ο προ του Φάρου Αγίου Νικολάου και ΝΟΡ θαλάσσιος χώρος.


ΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ Κ.Λ.Π. ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΩΝ
Εντός των ημερών η Δυτική Γερμανία θα δηλώσει προς τας Κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών τον τρόπον αποζημιώσεως των υπηκόων των εν λόγω χωρών οι οποίοι υπέφερον κατά την διάρκειαν της κατοχής εις στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Γερμανός εκπρόσωπος εδήλωσε σχετικώς ότι δεν συνεφωνήθει εισέτι η καταβληθησομένη εις εκάστην χώραν αποζημίωσις.


ΔΙΕΥΘΥΝΤΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΤΗΣ ΣΚΑΝΔΙΝΑΒΙΑΣ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΕΙΣ ΡΟΔΩΝ
Κατά πληροφορίας μας εξ’ Αθηνών  σήμερον αφικνούνται εκεί Διευθυνταί Τουριστικών Γραφείων των Σκανδιναβικών κρατών οίτινες είναι προσκεκλημένοι του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Ούτοι εντός της προσεχούς εβδομάδας θα επισκεφθούν την Ρόδον.  


ΟΙΚΟΝ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθει απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, διά την οικονομικήν ενίσχυσιν της Εκκλησιαστικής Επιτροπής Αγίας Αναστασίας διά 10.000 δραχμών, προς αποπεράτωσιν των εργασιών επισκευής του ιερού ναού. Επίσης ενεκρίθη απόφασις διά την οικονομικήν ενίσχυσιν του ΣΕΓΑΣ, διά 5.000 δραχμών.