Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2275

 

ΚΑΤ’ ΑΥΤΑΣ
70 ζεύγη νεονύμφων φιλοξενούνται εις Ρόδον
Είς τα ξενοδοχεία της Ρόδου, φιλοξενούνται κατ’ αυτάς περί τα 70 ζεύγη νεονύμφων εκ Παλαιάς Ελλάδος, τα οποία επροτίμησαν την νήσον του Ηλίου, διά τάς ωραιοτέρας ημέρας της ζωής των.
Πέρυσι ως γνωστόν, είχε σημειωθή ζωηροτάτη κίνησις ζεύγων νεονύμφων είς Ρόδον, πιστεύεται δέ ότι η Ρόδος, η οποία θεωρείται ιδέωδης τόπος διά τάς πρώτας ημέρας του εγγάμου βίου, θα συγκεντρώση και κατά την επικειμένην εξαιρετικήν κίνησιν νέων ζευγών.


ΟΛΑ ΤΑ ΚΑΛΥΜΝΙΑΚΑ ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΥΤΙΚΑ ΑΠΕΠΛΕΥΣΑΝ ΕΚ ΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ
Η ΣΠΟΓΓΑΛΙΕΙΑ ΑΝΩΤΕΡΑ ΤΗΣ ΠΕΡΥΣΙΝΗΣ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ 8 (του ανταποκριτού μας)-Τηλεγραφήματος εξ Αιγύπτου πρός τον διευθυντήν της ΑΤΕ Καλύμνου, αναφέρουν ότι απέπλευσαν εκ του λιμένος της Αλεξανδρείας κατευθυνόμενα πρός Κάλυμνον, όλα τα σπογγαλιευτικά συγκροτήματα των οποίων αί εργασίαι έληξαν.
Είς σχετικήν ερώτησίν μας, περί της αποδόσεως της εργασίας ο διευθυντής της ΑΤΕ κ. Ουρανός απήντησεν ότι, καίτοι δεν έχει επαρκή στοιχεία είς χείρας του, διά την εφετεινήν σπογγαλιείαν έναντι της αλιείας 1957 ηλιεύθησαν 45.100 οκάδες σπόγγων.
Σ. Ν. ΑΛΑΧΟΥΖΟΣ

ΕΤΕΛΕΣΘΗ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΩΣ ΧΘΕΣ
Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΡΜΙΤΟΥ ΣΥΜΗΣ

Μεταδίδεται εκ Σύμης ότι χθες την πρωίαν είς την Ιερά Μονήν του Ταξιάρχου Μιχαήλ του Πανορμίτου ετελέσθη η θεία λειτουργία χοροσταντούντος του Μητροπολίτου Ρόδου κ. Σπυρίδωνoς συμπαραστατουμένου υπό των Ιερέων της νήσου παρουσία του Νομάρχου κ. Παπακωνσταντίνου και των βουλευτών κ.κ. Κωτιάδη και Χαρίτου.
Την Πανήγυριν της Ιεράς Μονής παρηκολούθησαν 1.500 προσκυνηταί εκ Ρόδου και Σύμης οι οποίοι μετέσχον της λιτανείας και της τελετής καταθέσεως στεφάνων είς τον ήρωον της Μονής.
Οι εκ Ρόδου προσκυνηταί επανήλθον χθες διά διαφόρων μέσων. Επίσης χθες επανήλθον είς Ρόδον ο κ. Νομάρχης και αί βουλευταί.


Επέστρεψαν χθες οι τρείς νεαροί
Χθες την 6ην μ.μ. αφίκοντο εκ Μαρμαρά διά τουρκικού σκάφους οι 3 νεαροί Μερκ. Μακράκης, Σωτ. Λεβάκης και Μιχαήλ Λεβάκης.
Ούτοι αφέθησαν ελεύθεροι, διότι ως κατέθεσαν είχαν επιβή την Κυριακή της λέμβου ΣΕΒΑ διά μίαν βόλταν είς Ακαντιάν, άνευ κουπιών, αλλά παρεσύρθησαν υπό της θαλάσσης προς Ανατολάς.
«Μόνον οι Μύλοι Σουλούνια διεκρίνοντο» είπε ο είς. Την νύκτα της Κυριακής παρέμεινον είς την θάλασσαν και καθ’ όλην την Δευτέραν, παλαίοντες και χρησιμοποιούντες σανίδας αντί κουπιών.
Την πρωΐαν της Τρίτης εξήλθον είς ερημονησίδα, κατά καλήν τύχην δέ αργότερον διήλθε τουρκικόν πετρελαιοκίνητον, το οποίο εκάλεσεν είς βοήθειαν ο Μαυράκης, όστις εγνώριζε τουρκικά.
Πράγματι οι Τούρκοι τους παρέλαβον και τους μετέφερον είς Μαρμαράν.
Εκεί ανεκρίθησαν και μετά ανεκρίθησαν και είς Μούγλα. Οι Τούρκοι τους εφέρθησαν καλά, διά την τροφήν των δεν επλήρωσεν είς εστιατόριον ο Ρόδιος μουσουλμάνος Σαρίκας, ευρισκόμενος είς Μαρμαρά.
Ούτοι ανεχώρησαν εκ Μαρμαρά την 2αν μ.μ. χθες.

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ «ΕΣΠΕΡΙΑ»
Σήμερον αναμένεται να καταπλεύση είς Ρόδον το Ιταλικόν τουριστικόν ατμόπλοιον «Εσπέρια» με 200 ξένους περιηγητάς οι οποίοι θα παραμείνουν ενταύθα καθ’ όλη την ημέραν και θα επισκευθούν αρχαιολογικούς χώρους και τοπεία της νήσου. Το «Εσπέρια» θα αποπλεύση αυθημερόν.