ΦΛΑΣ  στο παρελθόν


Εν Ρόδω
Κυριακή 9 Νοεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2275


ΕΠΙΣΤΟΛΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ “ΡΟΔΙΑΚΗΝ” ΜΕΡΙΚΑ ΕΡΩΗΜΑΤΑ
Ελάβομεν και εκ δημοσιογραφικού καθήκοντος δημοσιεύουμεν την  ακόλουθον επιστολήν.
“Κύριε Διεθυντά,
Εις τέσσερας αθηναϊκάς εφημερίδας ανέγνωσα ότι απενεμήθη ο Χρυσούς Σταυρός του Βασιλικού Τάγματος Γεωργίου εις τον συμπολίτην μας Σάββαν Μαμαλίγκαν δι’ εξαιρέτους πράξεις του κατά την Κατοχήν. Ερωτώ ίνα πληροφορηθώ και μετ’ εμού και πληροφορηθώσιν όσοι

ενδιαφέρονται:
1) Μόνον ο Σάββας Μαμαλίγκας παρέμεινε υπήκοος; Εν αρνητική απαντήσει, πώς απονέμεται μόνον εις αυτόν ένα των μεγαλυτέρων ελληνικών παρασήμων και δεν απονέμεται εις πάντας του  λοιπούς Έλληνας υπηκόους οι οποίοι ηρνήθησαν να λάβουν την ιταλικήν  υπηκοότητα και ενεκλείσθησαν ομαδικώς ως και αυτός εις το Στρατόπεδον Συγκεντρώσεως:

2) Πώς κρίνεται άξιος μόνον αυτός όστις συνελήφθη απλώς και απελύθη εντός δεκαημέρου υπό των Γερμανών, ενώ δεν κρίνονται άξιοι μιας οιασδήποτε ηθικής αμοιβής οι μετ’ αυτού συλληφθέντες και καθ’ όν χρόνον πλέον ούτος περιεφέρετο ελεύθερος - εκτελεσθέντες Γιώργος Κωσταρίδης, Κλεόβουλος Χατζηγεωργίου, Στέφανος Γέροντας, Ιωάννης Δενδρινός και ο υιός μου Μιχάλης; Υπάρχει μεγαλυτέρα προσφορά εις μίαν υπόθεσιν από αυτήν την ζωήν;

3) Πώς απονέμεται ο Χρυσούς Σταυρός εις προφυλακισθέντα επί επτάμηνον και αθωωθέντα διά τριών ψήφων κατά δύο υπό του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών; (απόφ. 2593 β) 1952).
4) Διατί ενώ οι Αθηναϊκαί εφημερίδες εδημοσίευσαν την είδησιν τούτην, αι τοπικαί αποφεύγουν επί δεκαήμερον να τας μιμηθούν;

Εάν υπάρχει κανείς που γνωρίζει, ας δώσει μίαν απάντησιν εις τας ανωτέρω απορίας μου.
Μετά τιμής
ΝΙΚΟΛ. Κ. ΒΡΟΥΧΟΣ
Γαλλίας 7, Ρόδος.

ΗΡΧΙΣΕΝ Η Β’ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΕΡΑΝ ΜΟΝΗΝ ΠΑΤΜΟΥ
Επανήλθεν εκ Πάτμου, όπου είχε μεταβεί προς εβδομάδος, ο Έφορος Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου κ. Κοντής, συνοδευόμενος υπό του επιμελητού κ. Κωνσταντινοπούλου. Ο κ. Κοντής είχε μεταβεί εις Πάτμον επ’ ευκαιρία της υπάρξεως των έργων αναστηλώσεως τα οποία είχον προγραμματισθεί διά την β’ περίοδον του 1958.
Ηδη ήρχισεν η θεμελίωσις της δυτικής πλευράς της Ιεράς Μονής Πάτμου εις την οποίαν θα εγκατασταθούν το θησαυροφυλάκιον και η Βιβλιοθήκη, παραλλήλως δε εκτελούνται διάφορα έργα ευπρεπισμού και βελτιώσεως της Μονής.

ΕΙΡΗΝΗΣ ΓΕΝΝΑ
Πιά δεν κτυπούνε τα βαρειά κανόνια την οδύνη
Αναζητούμε την χαρά να βρούμε οι κολασμένοι
Ο πόλεμος πια πέθανε. Να ζήσει η Ειρήνη!..
Ας μη πληγώνουν τις καρδιές πόνοι καταραμένοι
και ας βαρέσουν τα βιολιά νειοσύνθετες σονάτες
στης ευτυχίας τις στράτες...

Ζητούμε λίγη συντροφιά στης μουσικής τις νότες...
Να τραγουδούμε στη ζωή, με τις χαρές τις πρώτες
Ας μη κτυπήσουν τώρα πια, οβίδες και κανόνια,
γιατί η αγάπη κυβερνά κάθε ψυχή αιώνια!..
Κι η αγάπη μεγαλόπρεπη ας δείξει στον καθένα
ότι η χαρά μες στην ζωή είναι Ειρήνης γέννα.
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΝΕΤΤΑΣ

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΤΩΝ 3 ΟΠΛΩΝ ΘΑ ΠΑΡΑΣΤΟΥΝ ΕΙΣ ΤΑ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΗΡΙΑ
Υπό της Ανωτέρας Διοικήσεως Χωροφυλακής ανεκοινώθη ότι κατά την τελετήν των αποκαλυπτηρίων του Ανδριάντος του ήρωος Αλεξάνδρου Διάκου θα παραστούν ανώτεροι αξιωματικοί του ΓΕΣ, ΓΕΝ και ΓΕΑ οι οποίοι θα αφιχθούν εις Ρόδον την προσεχή Τρίτην. Επίσης ανεκοινώθη ότι θα παραστούν άπαντες οι αξιωματικοί της Φρουράς Ρόδου.
Τέλος εντός του ναϊδρίου του Δήμου, όπου θα εναποτεθούν τα οστά του ήρωος θα τοποθετηθεί μικτή ένοπλος τιμητική φρουρά, εναλλασσομένη ανά τρίωρον.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΕΙΣ ΜΑΣΣΑΡΙ
Χθες επέστρεψεν εκ Πανορμίτου η Α.Σ. ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων. Σήμερον την πρωίαν η Α.Σ. θα τελέσει την Θείαν Λειτουργίαν εις τον Ιερόν Ναόν της Κοινότητος Μάσσαρι.