Σε προσλήψεις 26 ατόμων  προχωρά η ΔΕΗ στη Ρόδο

Στην πρόσληψη 26 ατόμων για συνολική διάρκεια 8 μηνών, αποφάσισε να προχωρήσει η ΔΕΗ, προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες σε προσωπικό που υπάρχουν στο νέο εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Κατταβιά.

Ο αριθμός, οι ειδικότητες και οι Μονάδες απασχόλησης του ως άνω προσωπικού θα είναι οι εξής σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της ΔΕΗ η οποία υπογράφεται από τον διευθυντή κο Μιχάλη Μπαρδακά:
 

Τόπος απασχόλησης

Ειδικότητα

Αριθμός ατόμων

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (ημερήσιοι)

4

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ (βάρδια)

3

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών–Υποσταθμών (ημερήσιοι)

3

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών–Υποσταθμών (βάρδια)

3

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε. Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές στο σύστημα Κατεργασίας Ύδατος) (ημερήσιοι)

2

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε.Τεχνικός Επιμελητής

1

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε. Υπαλλήλων Γραφείου (Διοικητικών – Γραμματέων)

1

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Δ.Ε. Φύλακες (βάρδια)

4

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Υ.Ε. Προσωπικό Κυλικείου/Τραπεζοκόμος

1

Κατταβιά - Νότιας Ρόδου (δ. Ρόδου) Ν. Δωδεκανήσου

Υ.Ε. Εργάτες/τριες

4


Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Τα απαιτούμενα προσόντα πρόσληψης, τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έγκυρη συμμετοχή τους στη διαδικασία επιλογής, καθώς  και οποιεσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες, αναφέρονται λεπτομερώς στην Ανακοίνωση ΣΟΧ υπ. αριθ. ΔΕΗ 2/2018, και στα σχετικά  Παραρτήματα τα οποία αναρτώνται στη Μονάδα της υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι ανωτέρω θέσεις καθώς και στο χώρο ανακοινώσεων των δημοτικών καταστημάτων του δήμου όπου αυτές εδρεύουν.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της ανακοίνωσης στον τύπο ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της Υπηρεσίας που προκηρύσσονται οι θέσεις καθώς και στο δημοτικό κατάστημα του Δήμου όπου αυτή εδρεύει.