Ειδήσεις από το παρελθόν

Του Αντώνη Ν. Βενέτη


Παρελαύνουν και στις δημοσιευόμενες «ειδήσεις» διάσημοι ελληνιστές της εποχής τους, οι οποίοι καταγίνονται με την αρχαία ελληνική γραμματεία, μεταξύ των οποίων ο τετράκις χρηματίσας πρωθυπουργός της κραταιάς Μ. Βρετανίας, Γουΐλιαμ Γλάδστων.

Ηπειρώτες της διασποράς, οι οποίοι δεν ξεχνούν τις ιδιαίτερες πατρίδες και το ελεύθερο μικρό Ελληνικό βασίλειο, Έλληνες στην Οθωμανική αυτοκρατορία καταλαμβάνουν υψηλές διοικητικές θέσεις.
Στην Πελοπόννησο, ληστές απαγάγουν τον Υπουργό Σωτήριο Σωτηρόπουλο, ο οποίος μετά 36 ημέρες αιχμαλωσίας και καταβολή σημαντικών λύτρων, απελευθερώνεται.

Ακόμα καρατομήσεις ληστών και πειρατικά Τούρκων μεταξύ Κέρκυρας και Θεσπρωτίας.

 Οι ειδήσεις
ΑΛΗΘΕΙΑ, 8-8-1866. Εις των αρχαίων φιλελλήνων Γερμανών ο κ. Βίλκεν όστις επί πολλά έτη υπήρξε καθηγητής των λατινικών, της Ιστορίας και της γερμανικής γλώσσης, διατρίβει ενταύθα, προελθών εκ Κωνσταντινουπόλεως, όπου διετήρει πάντοτε ακμαίον εν τη ψυχή του τον αγνόν φιλελληνισμόν του. Εν Αθήναις αφήκεν τας αγαθοτέρας και γλυκυτέρας αναμνήσεις ο κ. Βίλκεν μεταξύ των τότε μαθητών και γνωρίμων του.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 12-8-1866. Ετελεύτησεν κατ’ αυτάς εν Λονδίνω ο διάσημος εκκλησιαστικός συγγραφεύς κ. Neele, πολλά και σοφά γράψας υπέρ της Ανατολικής Εκκλησίας, κατ’ εξοχήν δε εκδούς πολύτομον και πολύτιμον ιστορίαν των Πατριαρχών της Αλεξανδρείας.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 5-9-1866. Ο κύριος Σωτηρόπουλος ηλευθερώθη χθες διά της πληρωμής δρχ. 60.000 λύτρων. Οι λησταί τον είχον κεκρυμμένον εις το χωρίον Ψάρι του δήμου Ηραίας της Γορτυνίας, απέχον μίαν σχεδόν ώρα από του Παλούμπα, και μετά την απελευθέρωσιν του απήλθεν εις Παλούμπα. Μένει δε ήδη εις τας αρμοδίας αρχάς να ζητήσωσι να μάθωσιν από τον κύριον δήμαρχον Ηραίας περί της εν τω δήμω του και εγγύς της έδρας του αποκρύψεως του κυρίου Σωτηροπούλου, αφού περί τούτου πληροφορηθώσι τα καθέκαστα.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 11-11-1866. Ο τέως εν Καΐρω Πρόξενος της Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Λογοθέτης μετά πολλής προσπαθείας κατώρθωσεν επί τέλους να εισπράξη το από πολλών ετών καθυστερούμενον από τους κληρονόμους του εν Καΐρω αποβιώσαντος Αθανασίου Τρύφωνος κληροδότημα εκ 2.000 φράγκων προς το οφθαλμοΐατρείον Αθηνών, το οποίον εξαπέστειλεν εις την διευθύνουσα το φιλανθρωπικόν τούτο κατάστημα επιτροπήν. […]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 27-12-1866. Απέθανεν εν Οδησσώ ο φιλογενέστατος Δούμας… Εν περιλήψει όμως σημειούμεν ώδε, ότι διέθετο ογδοήκοντα χιλιάδας δραχμών εις το Αθήνησιν «Ορφανοτροφείον Χατζή… Κώστα» και μικρότερα ποσά εις τα λοιπά αγαθοεργά και εκπαιδευτικά των Αθηνών καθιδρύματα και εκατόν είκοσι χιλιάδας δραχμών διά τα σχολεία της ιδιαιτέρας του πατρίδος Ηπείρου.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 17-2-1869. Την νύκτα της 1 ισταμένου εις τα ελληνικά ύδατα, έξωθεν της Λευκίμης, δύο πειρατικοί λέμβοι τουρκικαί απήγαγον εις τα παράλια της απέναντι Ηπείρου δύο πλοιάρια με σημαίαν ελληνικήν, άτινα είχον αποπλεύσει εκ Παξών δι’ ενταύθα, αφήρεσαν το χρηματικόν και τα έπιπλα των πληρωμάτων και των επιβατών, και εβασάνισαν ένα των πλοιάρχων, μετά δε ταύτα τα εγκατέλειψαν.
(«Η φωνή» της Κερκύρας)

ΑΛΗΘΕΙΑ, 18-2-1869. Ο πρώτος γραμματεύς της εν Αθήναις Οθωμανικής Πρεσβείας κ. Φώτιος Φωτιάδης Εφένδης, προεβιβάσθη εις βαθμόν Μουτεμαήζ, ήτοι δευτέρας τάξεως πρώτης κλάσεως υπάλληλος· ωσαύτως προεβιβάσθησαν εις τον αυτόν βαθμόν ο εν Αθήναις Γενικός Πρόξενος της Υψ. Πύλης κ. Μιλτιάδης Αξελός Εφένδης· […]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 21-2-1869. Ο κ. Cartwright εξέδοτο εν Λονδίνω αγγλιστί πλείστον λόγου άξιον φυλλάδιον, επιγραφόμενον «η τουρκική διοίκησις εν Ευρώπη από της Παρισινής συνθήκης του 1856». Το φυλλάδιον τούτο, προϊόν ελληνικωτάτου καλάμου, τιμά τον κ. Cartwright, όστις και δι’ άλλων παραπλησίν έργων εγένετο προ πολλού προσφιλής εις το Πανελλήνιον.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 1-7-1869. Απεβίωσε προχθές και ετάφη προσηκόντως ο Αναστάσιος Μπέτσος εξ Ηπείρου. Νεώτατος ελθών εις την Ελλάδα ήτον ήδη κάτοχος της αρχαίας ελληνικής γλώσσης, ως εις των τελειοτέρων σπουδαστών της πόλεως των Ιωαννίνων. Επιδοθείς δε εις την εκμάθησιν των νομικών εν αρχή της συστάσεως του Πανεπιστημίου ευδοκίμησεν εν αυτή,… Διετέλεσεν ακολούθως εισαγγελεύς Πρωτοδικών και αντιεισαγγελεύς Εφετών εν Αθήναις και επιτέλους δικηγόρος παρ’ άπασι των εν Αθήναις δικαστηρίοις. […]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 10-7-1869. Η εν Παρισίοις υπάρχουσα εταιρία υπέρ των ελληνικών γραμμάτων απένειμε το υπό του φιλογενούς κ. Ζωγράφου προταθέν άθλον εις την περί ελληνικών και λατινικών ριζών συγγραφήν του Anatole Bailly, καθηγητού εν Αυρυλία. […]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 10-7-1869. Το νέον σύγγραμμα του κ. Γλάδστωνος, πραγματευόμενου την πανάρχαιαν της Ελλάδος μυθολογίαν, επαινείται ως πλείστον λόγου άξιον.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 15-7-1869. Εκ Μεσολογγίου επιστέλουσιν ημίν από 7 Ιουλίου. «Χθες απεβίωσε και ετάφη σήμερον προσηκόντως ο συμπολίτης ημών Αθαν. Ορεινός εξ Ηπείρου,… Διετέλεσε πολλά έτη εις την δημοσίαν υπηρεσίας, και υπήρξε πάντοτε πιστός και τίμιος υπηρέτης, […]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 24-7-1869. Εις Χαλκίδα εκαρατομήθησαν προχθές οκτώ λησταί καταδικασμένοι προ πολλού εις θάνατον· […] Οι καρατομηθέντες ήσαν ο Οθωμανός αρχιληστής Απδούλ Ιουσούφ μετά των οπαδών του.
ΑΛΗΘΕΙΑ, 24-7-1869. Ο αιδέσιμος κ. Ουάδδιγκτον ο πολλά γράψας προ πολλών ετών περί Ελλήνων και περί της Ορθοδόξου εκκλησίας, απεβίωσεν εν Αγγλία.

ΑΛΗΘΕΙΑ, 1-8-1869. Εν Ιένη εκδίδεται προσεχώς ο πρώτος τόμος νέας μεθοδικής γραμματείας της Ελληνικής γλώσσης, υπό Ροδόλφου Βέστφαλ, ήτις ερειδομένη επί φιλοσοφικών αρχών προώρισται, ως λέγουσι να εγκαινιάση εποχήν νέου γραμματικού συστήματος. Προς ταύτη εκδίδονται ελληνιστί και γερμανιστί υπό του καθηγητού Σμιτ τα επινίκια του Πινδάρου μετά μακρών προλεομένων… Εν Λειψία εξεδόθη προ μικρού αξιόλογον σύγγραμμα του δανού φιλολόγου Nulzhoru περί του ομηρικού ζητήματος, [...]

ΑΛΗΘΕΙΑ, 7-8-1869. Η κατάστασις της Πελοπονήσσου είναι οικτρά· ο αριθμός των φυγοδίκων επληθύνθη επί τοσούτον, ώστε μανθάνομεν, ότι και αυτόν τον αρχιερέα Τριπόλεως, εξελθόντα εις περιοδείαν συνέλαβον και απήλαξαν από του χρηματικού, όπερ έφερεν επάνω του.