Πρόστιμο σε όσους κατασκευάζουν κοσμήματα χωρίς τα προβλεπόμενα

Πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν όσοι κατασκευάζουν κοσμήματα ή διάφορα άλλα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, και δεν καταθέσουν στο επιμελητήριο Δωδεκανήσου τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τις εργασίες αυτές, όπως προβλέπουν οι νόμοι.

Οι επαγγελματίες  λοιπόν που δραστηριοποιούνται σε αυτό τον τομέα έχουν περιθώριο να προχωρήσουν στις διαδικασίες που απαιτούνται, μέχρι και το τέλος του χρόνου, ώστε να πάρουν τους κωδικούς που προβλέπονται και τις αντίστοιχες σφραγίδες για να συνεχίσουν την κατασκευαστική τους δραστηριότητα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το επιμελητήριο θα παραδώσει στον εισαγγελέα και την αρμόδια διεύθυνση της περιφέρειας σχετικό κατάλογο με όσους δε συμμορφώθηκαν και δεν ανανέωσαν την άδειά τους ώστε να προβούν σε ελέγχους
Σχετικά με το επιμελητήριο Δωδεκανήσου, σε ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής: «Καλούνται όλοι οι κατασκευαστές κοσμημάτων και συναφών αντικειμένων από πολύτιμα μέταλλα, αποκλειστικά και μόνο,  που έχουν  εργαστήριο ή έδρα, αντίστοιχα,  στη Δωδεκάνησο, και  είναι εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο που τηρείται στο Επιμελητήριο Δωδεκάνησου, να  προβούν στις διαδικασίες ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης του κωδικού αριθμού, για την επόμενη τριετία 2019-2021,  όπως ορίζεται στο κεφάλαιο 6, ενότητα  απαιτούμενα 6.1 άρθρα 53-59 «ΠΟΛΥΤΙΜΑ ΜΕΤΑΛΛΑ / ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ» της με αρ. 91354 Απόφασης «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.» [ΦΕΚ 2983/Β’ /2017].

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν στο Επιμελητήριο, έως   31/12/2018, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την κατασκευαστική δραστηριότητα της επιχείρησής τους.

Όσοι έχουν κάνει διακοπή των σχετικών εργασιών της επιχείρησης ή μετέφεραν την έδρα του εργαστηρίου σε άλλη Επιμελητηριακή Περιφέρεια, ή αποδήμησαν  στο εξωτερικό κ.λ.π., οφείλουν να  επιστρέψουν τη μεταλλική σφραγίδα  και να  υποβάλουν  εγγράφως αίτηση ακύρωσης του  Κωδικού ή υπεύθυνη Δήλωση απώλειας. Σε περίπτωση θανάτου ο κωδικός αριθμός εξαφανίζεται οριστικά και απαγορεύεται η χορήγησή του σε άλλον κατασκευαστή, προς αποφυγή σύγχυσης (άρθρο 53 παραγρ. 2Β).
 
Επισημάνσεις - Συνέπειες μη ανανέωσης:
Σε περίπτωση μη ανανέωσης της έγκρισης χρησιμοποίησης της μεταλλικής σφραγίδας, η σφραγίδα επιστρέφεται αμέσως από τον κάτοχο στο Επιμελητήριο.

Με τη λήξη της ανά τριετίας προθεσμίας ανανέωσης των κωδικών αριθμών, το Επιμελητήριο στέλνει στον Εισαγγελέα κατάσταση ονομάτων των υπόχρεων προς ανανέωση, που δεν ανανέωσαν αλλά και δεν παρέδωσαν στο Επιμελητήριο τη σφραγίδα. Η παραπάνω κατάσταση κοινοποιείται και στην αντίστοιχη Διεύθυνση Ανάπτυξης Περιφέρειας προκειμένου αυτή να ελέγχει την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση της σφραγίδας μετά τη λήξη της προθεσμίας ανανέωσης.
Ανανέωση μετά τη λήξη της προθεσμίας, μπορεί να γίνεται με παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας.

Στους παραβάτες επιβάλλεται, με την επιφύλαξη του άρθρου 59, πρόστιμο δύο χιλιάδων ευρώ (2.000€), για μη υποβολή αίτησης έγκρισης ή ανανέωσης όπως αυτό απαιτείται, ή για χρήση μη εγκεκριμένης σφραγίδας ή για χρήση σφραγίδας που έπρεπε να έχει επιστραφεί.
Σφραγίδες που έχουν χορηγηθεί σε εισαγωγείς ή υπεύθυνους διάθεσης (πρώτους διανομείς προϊόντων από κράτη-μέλη της ΕΕ), δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται και επιστρέφονται από τους κατόχους στο Επιμελητήριο (άρθρο 55 παράγρ. 7)
Περισσότερες πληροφορίες, αιτήσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση, εγγραφή  και ακύρωση του κωδικού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν στο δικτυακό τόπο του Επιμελητηρίου www.ebed.gr και στα τηλέφωνα  

ΡΟΔΟΣ: 22410 44216
ΚΩΣ: 2242026179 ΚΑΙ
ΚΑΛΥΜΝΟΣ: 22430 28317.