128.166 δρχ. συγκεντρώθηκαν στον έρανο της Ρόδου για το Κυπριακό

ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΟΥΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΑΝΑΛΟΓΑ ΕΤΗ ΔΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΕΩΣ

 Δι’ εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών κοινοποιηθείσης πρός την Νομαρχίαν γνωστοποιείται ότι υπάλληλοι των κοινοτήτων καταλαμβανόμενοι υπό του ορίου ηλικίας και μή συμπληρώσαντες τα απαραίτητα έτη διά την συνταξιοδότησίν των δύνανται να παραμείνουν εις την υπηρεσίαν εφ’ όσον το επιθυμούν, μέχρις ότου συμπληρώσουν τον προβλεπόμενον αριθμόν ετών.

Διά του μέτρου τούτου, ευεργετούνται πολλοί υπάλληλοι υπηρετούντες εις την Δωδεκάνησον, οι οποίοι έχουν υπηρεσίαν ολιγοτέρων από τα προβλεπόμενα ετών και ήδη θα δυνηθούν να παραμείνουν μέχρις ότου είναι εν τάξει διά την συνταξιοδότησίν των.

 


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΕΧΩΡΗΣΕ ΠΡΟΧΘΕΣ
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ

Ανεχώρησε εις Αθήνας αεροπορικώς ο Δήμαρχος Ρόδου κ. Πετρίδης προκειμένου να προωθήση διάφορα ζητήματα του Δήμου. Κατά την διάρκειαν της εις Αθήνας παραμονής του ο κ. Δήμαρχος θα έχη επαφάς μετά των αρμοδίων υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας επί του θέματος της ενάρξεως λειτουργίας Σχολής Ηλεκτροτεχνιτών εις Ρόδον.
Ο κ. Δήμαρχος θα επανέλθη εις Ρόδον περί τα τέλη της εβδομάδος.

128.166 ΔΡΧ. ΣΥΝΕΛΛΕΓΗΣΑΝ ΗΔΗ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΝ ΡΟΔΟΥ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ
Υπό της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ανεκοινώθη ότι εις την Επαρχίαν Ρόδου διά τον Έρανον υπέρ του Κυπριακού αγώνος συνελλέγησαν συνολικής 128.166 δρχ. Συγκεκριμένως εις την πόλιν της Ρόδου συνελέγησαν 66.591 δρχ., εις τάς κοινότητας της Ρόδου 40.390 δρχ., εις τάς νήσους της Επαρχίας 11.381 δρχ. και τέλος διάφοροι 9.804 δρχ.

ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΟΙ
Κατά γενομένην ανακοίνωσιν του Γραφείου Ευρέσεως Εργασίας Ρόδου καλούνται άπαντες οι απόφοιτοι Μέσης Εκπαιδεύσεως ήτοι Εμπορικών Σχολών, Γυμνασίων και συναφών όπως οίτινες τυγχάνουν άνεργοι όπως δηλώσουν τούτο εις την εν λόγω υπηρεσίαν αφ’ ενός μέν πρός συγκέντρωσιν του συνολικού αριθμού μου τούτων αφ’ ετέρου δέ πρός λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων διά την εξεύρεσιν είς αυτούς σχετικής απασχολήσεως.

Η ΚΛΗΡΩΣΙΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
ΑΘΗΝΑΙ, 8.

Κατά την σημερινήν δεκάτην ημέραν των διαδοχικών κληρώσεων της 47ης εκδόσεως του Εθνικού Λαχείου, εξήχθησαν εκ της κληρωτίδος οι κάτωθι αριθμοί, κερδίζοντες τα αντίστοιχα ποσά:
Ο αριθμός 59103 κερδίζει 300.000 δρχ.
Ο αριθμός 1692 κερδίζει 50.000 δρχ.
Ανά 20.000 δρχ. κερδίζουν οι αριθμοί: 62681, 81699.
Ο αριθμός 25867 κερδίζει 6.000 δρχ.
Ανά 4.000 δραχμάς κερδίζουν οι αριθμοί: 9717, 28207, 47170, 53821.
Ανά 3.000 δρχ. κερδίζουν οι αριθμοί: 3772,15877, 16036,18822, 21308, 21521, 30615, 34107, 39907, 43108, 55183, 65669, 68123, 79786.