ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 23025.500 ΠΛΑΙΣΙΑ ΘΕΡΜΟΦΥΤΩΡΙΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΙ ΗΔΗ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΔΙΑ ΤΑ ΠΡΩΙΜΑ ΚΗΠΕΥΤΙΚΑ

Ως αναγγέλεται διά του δελτίου της Αγροτικής Τραπέζης Ελλάδος, ήρχισεν εις Ρόδον η κατασκευή πλαισίων, κυρίως ξυλίνων, εις αριθμόν αυτών 5.500. Τα εν λόγω πλαίσια θα χρησιμεύσουν προς εγκατάστασιν θερμοσπορείων και θερμοφυτωρίων.
Τα πλαίσια ταύτα, θα χορηγηθούν παρά της Αγροτικής Τραπέζης εις τους καλλιεργητάς πρωΐμων κηπευτικών, υπολογίζεται δε να καλύψουν συνεχή έκτασιν 6.000 τετραγωνικών μέτρων. Εξ άλλου, τα εντός των θερμοφυτωρίων παραχθησόμενα φυτά τομάτας και αγγουριού, θα καταλάβουν εις την ύπαιθρον, έκτασιν 5.000 έως 5.500 στρεμμάτων.

ΕΝΤΟΣ ΜΗΝΟΣ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑΙ
ΑΝΕΓΕΡΣΕΩΣ ΤΩΝ 50 ΕΡΓ. ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΘΑ ΔΙΑΝΕΜΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΑΙ ΕΤΟΙΜΟΙ 12

Υπό της Τοπικής Επιτροπής του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας υπεβλήθησαν προς τον Οργανισμόν αι προσφοραί διά την πώλησιν οικοπέδων εν Ρόδω προς ανέγερσιν 50 εργατικών κατοικιών.
Εντός μηνός υπολογίζεται ότι θα αφιχθούν εις Ρόδον ο Πρόεδρος του ΑΟΕΚ κ. Σταματόπουλος και ειδικός τεχνικός για την πρόκρισιν του καταλληλοτέρου οικοπέδου.
Επ’ ευκαιρία θα διανεμηθούν εις δικαιούχους και αι ήδη αποπερατωθείσαι 12 εργατικαί κατοικίαι.

ΟΜΟΓΕΝΗΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΑΣ ΕΞ ΑΦΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΝΕΙΜΕΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΕΙΣ ΜΑΘΗΤΑΣ

Ο επανακάμψας εξ Αφρικής ομογενής κ. Νικόλαος Κωλιάδης του Αναστασίου εκ Λίνδου παρουσιάσθη χθες εις το 2ον Δημοτικόν Σχολείον Πόλεως Ρόδου και διένειμε 36 ζεύγη υποδημάτων και 36 ζεύγη καλτσών εις απόρους μαθητάς.

ΕΜΗΝΥΣΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟΝ Ε.Κ.Δ.
Επεβεβαιώθη χθες, ότι ο Πρόεδρος της Ενώσεως Διοικητικών Υπαλλήλων ΑΗΕΡ κ. Β. Ολυμπίτης, εμήνυσε τον πρόεδρον του ΕΚΔ κ. Λαμπριανόν επί εξυβρίσει.

ΤΟ ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟΝ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΣ
Μεταδίδεται εκ Χάλκης ότι ήρχισαν αι εργασίαι διά την λειτουργίαν τυροκομείου, προς αξιοποίησιν του παραγομένου εις την νήσον γάλακτος. Ως αναφέρεται η λειτουργία του τυροκομείου έχει ιδιάζουσαν οικονομικήν σημασίαν διά την νήσον δεδομένου ότι αύτη είναι βραχώδης και άνυδρος.

ΑΡΙΣΤΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ 
ΑΦΗΚΕΝ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΜΑΣ 
ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΝ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ (Ιδ. ανταπόκρισις)- Αρίστην εντύπωσιν ενεποίησε εις Αλεξάνδρειαν ο Μητροπολίτης Ρόδου κ. Σπυρίδων, ο οποίος εξεπροσώπησε το Πατριαρχείον Κωνσταντινουπόλεως κατά τον εορτασμόν της 50ετίας του Πατριάρχου Αλεξανδρείας Χριστοφόρου Ομιλία, παράστημα, ύφος όλα ετίμησαν την Ρόδον και τον Μητροπολίτην της.

4.507 ΠΑΙΔΙΑ ΕΧΟΥΝ ΕΜΒΟΛΙΑΣΘΗ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΦΘΕΡΙΤΙΔΟΣ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ Ο ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΣ

Ως πληροφορύμεθα εκ του Υγειονομικού Κέντρου Ρόδου, μέχρι σήμερον έχουν εμβολιασθή κατά της διφθερίτιδος εις την Επαρχίαν Ρόδου 4.507 παιδιά, οι εμβολιασμοί δε συνεχίζονται.
Συμφώνως προς ανακοίνωσιν του Υπουργείου Προνοίας, τονίζεται ότι η ανάγκη όπως άπαντες οι γονείς προβούν εις τον αντιδιφθεριτικόν εμβολιασμόν των τέκνων των, ο οποίος διενεργείται δωρεάν είναι δε εκ του νόμου υποχρεωτικός.

ΔΙΑΚΡΙΣΙΝ ΑΘΛΗΤΟΥ
Ως εγνώσθη ανεχώρησε εις Αθήνας ο αθλητής του ΑΟΝ Πεισιρόδου Λουκάς Κυραμαριός προσκληθείς υπό του ΣΕΓΑΣ διά να μετάσχη της προεθνικής ομάδος στίβου εφήβων.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Υπό του Κέντρου Κοινωνικής Προνοίας ανεκοινώθη ότι ο της προσεχούς Δευτέρας θα αρχίση η διανομή της 6ης αποστολής των δεμάτων της Αμερικανικής Οργανώσεως ΚΕΑΡ, εις απόρους.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
Ως ανεκοινώθη ήρχισαν αι εργασίαι διά την συντήρησιν της οδού από Αρχαία Κάμειρον μέχρι της Σκάλας. Επίσης εντός του μηνός θα αρχίσουν αι εργασίαι διά την εγκατάστασιν “κολωνών” από της τοποθεσίας Πεταλούδες μέχρι της Καμείρου.