Προσλήψεις στη ΔΕΗ στη Ρόδο

Ο Κλάδος ΑΗΣ Ρόδου της ΔΕΗ, ανακοινώνει την πρόσληψη ανειδίκευτου προσωπικού (εργατών) για εξήντα (60) ημερομίσθια, τριών (3) ατόμων για την κάλυψη εποχικών και παροδικών αναγκών του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) που εδρεύει στην Κατταβιά.

Όσοι προσληφθούν θα απασχοληθούν σε βαριές χειρωνακτικές εργασίες του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς). Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία θα διανέμεται από τη Γραμματεία του ΑΗΣ Ρόδου, από 11-12-2018 μέχρι 19-12-2018 και να την υποβάλουν αυτοπροσώπως με συνημμένα τα δικαιολογητικά στα γραφεία της Υπηρεσίας του ΑΗΣ Ρόδου στη Σορωνή.

Δικαιολογητικά με την υποβολή της Αίτησης :
1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (Εντοπιότητα)
2. Πρόσφατο εκκαθαριστικό σημειώματος Εφορίας (Εισοδηματικό κριτήριο)
3. Βεβαίωση Χρόνου Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης υποβολής της αίτησης (Χρόνος Ανεργίας)
4. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Πιστοποιητικό ΑΣΠΕ κ.λ.π. (Στοιχεία κοινωνικής και οικογενειακής κατάστασης του αιτούντος - άγαμος, έγγαμος, αριθμός τέκνων, τέκνο πολύτεκνης οικογένειας, μονογονεική οικογένεια)
5. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
6. Υπεύθυνη Δήλωση απασχόλησης κατά το τελευταίο 12μηνο με 60 ημερομίσθια στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της.