Φλας στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2303

 

ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΟΛΑΙ ΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Θ’ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΔΑΣΗ
Το δασαρχείον θα συντάξη μελέτας δημιουργίας δασών εις Δωδεκάνησον

Δι’ εγκυκλίου του υφυπουργείου Γεωργίας προς το Δασαρχείον Ρόδου γνωστοποιείται ότι απεφασίσθη υπό του υπουργείου όπως διά της δασικής υπηρεσίας υποβοηθηθούν όλαι οι κοινότητες να αποκτήσουν δάση. Διά της εγκυκλίου ορίζεται ότι η δασική υπηρεσία δέον όπως συντάξη μελέτας δημιουργίας κοινοτικών, δασών δι’ όλας τας κοινότητας της περιφέρειας, αρχομένης της προσπαθείας από κοινότητας αι οποίαι έχουν ανάγκην δάσους.
Σκοπός της δημιουργίας των κοινοτικών δασών είναι η κάλυψις των αναγκών όλων των κοινοτήτων η αναδάσωσις δέ θα κλιμακωθή εις περίοδον 5 έως 20 ετών αναλόγως του μεγέθους του δημιουργηθησομένου δάσους και των αναγκών της κτηνοτροφίας.
Διά την δημιουργίαν του κοινοτικού δάσους η δασική υπηρεσία θα έλθη αρωγός προς τας κοινότητας ως εξής: 1ον) Θα παραχωρήση δωρεάν την έκτασιν εις την κοινότητα 2ον θα αναλάβη τας δαπάνας περιφράξεως 3ον) θα χορηγήση δωρεάν τα φυτά παραδοτέα εις τον τόπον της αναδασώσεως και 4ον) θα αναλάβη την τεχνικήν επίβλεψιν της όλης εργασίας διά των υπαλλήλων της. Παραλλήλως η κοινότης θα αναλάβη: 1oν την εργασίαν της φυτεύσεως διά προσωπικής εργαασίας των κατοίκων της και 2ον την περιποίησιν, συντήρησιν και φύλαξιν των νέων δασών.

Ο ΕΡΑΝΟΣ ΤΗΣ “ΦΑΝΕΛΛΑΣ” ΘΑ ΓΙΝΗ ΤΗΝ 17ην ΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ 21 ΕΙΣ ΧΩΡΙΑ
Κατ’ ανακοίνωσιν του Παραρτήματος Ρόδου της “Φανέλλας” του Στρατιώτου, ο Έρανος υπέρ της Φανέλλας θα διεξαχθή εις τας πόλεις την 17ην τρέχοντος, εις την ύπαιθρον δέ την 21ην τρέχοντος. Ήδη επερατώθη η διανομή των κουπονίων του εράνου εις όλας τας νήσους και τας κοινότητας της Δωδεκανήσου.

ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ Ρ.Ο.Δ.Α. ΠΥΚΝΟΥΝΤΑΙ
Ως εγνώσθη, αποφάσει του Ρ.Ο.Δ.Α. ένεκα των επικειμένων εορτών, τα δρομολόγια εντός της πόλεως επυκνώθησαν.
Ούτω λεωφορείον πόλεως θα εκτελή δρομολόγια μέχρι του μεσονυκτίου και το λεωφορείον του Ροδινίου θα εκτελή δρομολόγια μέχρι της 1ης πρωϊνής.

ΚΑΤΕΠΛΕΥΣΕΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ
Κατέπλευσε χθες εις τα ροδιακά ύδατα το αμερικανικόν αντιτορπιλλικόν “Τζών Πήρς”. Το εν λόγω σκάφος θα παραμείνη ενταύθα μέχρι της 18ης τρέχοντος. Εξ’ άλλου, την 19ην τρέχοντος, θα καταπλεύση εις Ρόδον έν οπλιταγωγόν.

ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟΝ ΕΙΣ ΜΑΣΑΡΗ
Ενεκρίθη απόφασις του Κοινοτικού συμβουλίου Μασσάρων περί κατασκευής μηχανοστασίου εις την θέσιν “Αλώνια” δαπάνης 19.900 δραχμών.

Η ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ
Χθες την εσπέραν ο Πρωτοσύγγελος της Ιεράς Μητροπόλεως Ρόδου ετέλεσε τον εσπερινόν εις τον εορτάζοντα Ιερόν Ναόν του Αγίου Σπυρίδωνος εις την Κοινότητα Θολού. Επίσης σήμερον την πρωΐαν ο Πρωτοσύγγελος θα τελέση την Θείαν Λειτουργίαν επί τη εορτή του Αγίου Σπυρίδωνος εις τον Ιερόν Μητροπολιτικόν Ναόν.

ΑΝΕΥΡΕΘΗ ΝΕΚΡΟΣ ΕΙΣ ΤΟ Μ. ΧΩΡΙΟ ΤΗΣ ΤΗΛΟΥ 47ΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓΟΣ
Κατά πληροφορίας εκ Μεγάλου Χωρίου Τήλου την παρελθούσαν Δευτέραν ανευρέθη νεκρός εντός της οικίας του ο Καμμάς Αντώνιος ετών 47 άγαμος, γεωργός. Κατόπιν ιατρικής εξετάσεως διεπιστώθη ότι ούτος υπέστη εμβολήν καρδίας. Κατόπιν σχετικών ερευνών της Αστυνομίας της νήσου, αίτια εγκλήματος απεκλείσθησαν.

ΥΠΕΡΠΡΩΪΜΟΣ ΠΑΤΑΤΟΣΠΟΡΟΣ “ΦΙΝΑ” ΕΦΘΑΣΕ ΠΡΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΝ ΕΙΣ ΡΟΔΟΝ
Εκομίσθη χθες εις παραλαβήν της ΕΓΣΔ, ποσό της 1500 οκάδων υπερπρωΐμου πατατοσπόρου ποικιλίας “Φίνα” Ο εν λόγω πατατόσπορος θα διανεμηθή εις τους συνεταιρισμούς.

ΒΟΗΘΗΜΑ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΟΡΤΑΣ ΔΙΔΕΤΑΙ ΕΙΣ ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥΣ
Υπό του υπουργείου Εργασίας κατηρτίσθη η απόφασις, διά της οποίας παρέχεται επ’ ευκαιρία των εορτών έκτακτος οικονομική ενίσχυσις εις τους μη επιδοτουμένους ανέργους. Ως εγνώσθη η οικονομική ενίσχυσις η οποία θα δοθή, θα είναι 300 δρχ. διά τους εγγάμους μετά τέκνων και 250 διά τους αγάμους.

Ο ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΘΕΣΕΝ 25.000 ΔΡΧ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΕΡΑΝΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟΝ
Υπό της Νομαρχίας ενεκρίθη απόφασις του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί χορηγήσεως εισφοράς του Δήμου εις τον Έρανον υπέρ της Κύπρου. Συμφώνως προς την απόφασιν, ο Δήμος διέθεσεν ως εισφοράν υπέρ του εράνου 25.000 δραχμάς.