Ευρωπαϊκός Κανονισμός φέρνει  τα πάνω - κάτω στις κρατήσεις στα ξενοδοχεία

Νέος ευρωπαϊκός κανονισμός, που τέθηκε σε ισχύ, φέρνει τα πάνω - κάτω στις ξενοδοχειακές κρατήσεις, καθώς απαγορεύει ρητά τη διαφοροποίηση των τιμών ανά εθνικότητα.

Για παράδειγμα, αν ένας Ρώσος ή Ιταλός αγοράσει πακέτο από έναν Tour Operator, o ξενοδόχος δεν μπορεί να απαιτήσει ή να αρνηθεί την κράτηση επειδή έχει διαφορετικό τιμοκατάλογο ανά αγορά.

Η σχετική ευρωπαϊκή ρύθμιση, σε αντίθεση με την ευρωπαϊκή οδηγία, δεν μεταφέρεται στην εθνική νομοθεσία αλλά εφαρμόζεται απευθείας σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αναλυτικά, ο κανονισμός στοχεύει στην πρόληψη της διακριτικής μεταχείρισης λόγω της ιθαγένειας, του τόπου διαμονής ή του τόπου εγκατάστασης των πελατών, συμπεριλαμβανομένου του αδικαιολόγητου γεωγραφικού αποκλεισμού, στις διασυνοριακές εμπορικές συναλλαγές μεταξύ ενός εμπορευόμενου και ενός πελάτη οι οποίες αφορούν την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών εντός της Ένωσης. Ο κανονισμός επιδιώκει να αντιμετωπίσει την άμεση και την έμμεση διακριτική μεταχείριση.

Ως εκ τούτου, επιδιώκει επίσης να καλύψει τις αδικαιολόγητες διαφορές στη μεταχείριση βάσει άλλων κριτηρίων τα οποία οδηγούν στο ίδιο αποτέλεσμα, όπως η εφαρμογή κριτηρίων που σχετίζονται άμεσα με την ιθαγένεια, ή τον τόπο διαμονής, ανεξάρτητα από το αν ο ενδιαφερόμενος πελάτης είναι παρών, σε μόνιμη ή προσωρινή βάση, σε άλλο κράτος μέλος, ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών. Τέτοια άλλα κριτήρια μπορεί να βασίζονται στις πληροφορίες που δείχνουν τη φυσική τοποθεσία των πελατών, π.χ. η διεύθυνση πρωτοκόλλου Ίντερνετ (IP) που χρησιμοποιείται κατά την πρόσβαση σε επιγραμμική διεπαφή, η διεύθυνση που υποβάλλεται για την παράδοση των αγαθών, η επιλογή της γλώσσας ή το κράτος μέλος στο οποίο εκδόθηκε το μέσο πληρωμών του πελάτη.

Ο κανονισμός θα πρέπει να μην θίγει τους κανόνες που ισχύουν στον τομέα της φορολογίας, δεδομένου ότι η Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) προβλέπει ειδική βάση για την ανάληψη δράσης σε επίπεδο Ένωσης όσον αφορά φορολογικές υποθέσεις.

Για να μπορούν οι πελάτες να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με τις πωλήσεις αγαθών και την παροχή υπηρεσιών μέσα στην εσωτερική αγορά και να αυξηθεί η διαφάνεια, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις τιμές, οι εμπορευόμενοι θα πρέπει να μην εμποδίζουν, διά της τεχνολογίας ή άλλως, την πλήρη και ισότιμη πρόσβαση των πελατών σε επιγραμμικές διεπαφές, συμπεριλαμβανομένων των εφαρμογών για φορητές συσκευές, με βάση την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης των πελατών. Τα τεχνολογικά μέτρα που παρεμποδίζουν την πρόσβαση αυτή μπορεί να περιλαμβάνουν τεχνολογίες προσδιορισμού της φυσικής θέσης του πελάτη, π.χ. μέσω διεύθυνσης πρωτοκόλλου Ιντερνέτ (IP) ή συντεταγμένων που λαμβάνονται μέσω παγκόσμιου δορυφορικού συστήματος πλοήγησης. Εντούτοις, η απαγόρευση διακριτικής μεταχείρισης όσον αφορά την πρόσβαση σε επιγραμμικές διεπαφές θα πρέπει να μην εκλαμβάνεται ως παράγοντας που υποχρεώνει τον εμπορευόμενο να συναλλάσσεται με πελάτες.

Για να διασφαλιστεί η ίση μεταχείριση των πελατών και να αποφευχθεί η διακριτική μεταχείριση, όπως απαιτεί ο κανονισμός, οι εμπορευόμενοι δεν θα πρέπει να σχεδιάζουν την επιγραμμική τους διεπαφή ή να χρησιμοποιούν τεχνολογικά μέσα με τρόπο που πρακτικώς απαγορεύει στους πελάτες από άλλα κράτη μέλη να ολοκληρώνουν εύκολα τις παραγγελίες τους.

Ο εμπορευόμενος παρέχει υπηρεσίες τις οποίες ο πελάτης λαμβάνει σε κάποιο τόπο, όπως οι εγκαταστάσεις του εμπορευόμενου ή σε άλλη συγκεκριμένη τοποθεσία όπου ο εμπορευόμενος προσφέρει την παροχή των υπηρεσιών του στο έδαφος κράτους μέλους στο οποίο δραστηριοποιείται, δεν δικαιολογείται επίσης η εφαρμογή διαφορετικών γενικών προϋποθέσεων πρόσβασης για λόγους που σχετίζονται με την ιθαγένεια, τον τόπο διαμονής ή τον τόπο εγκατάστασης του πελάτη. Αυτές οι περιπτώσεις αφορούν την παροχή υπηρεσιών, διαφορετικών από τις ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως διαμονή σε ξενοδοχεία, αθλητικές εκδηλώσεις, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και εισιτήρια εισόδου σε μουσικά φεστιβάλ ή πάρκα αναψυχής. Σε τέτοιες περιπτώσεις δεν απαιτείται εγγραφή του εμπορευόμενου για τον ΦΠΑ σε άλλο κράτος μέλος ούτε μέριμνα για τη διασυνοριακή παράδοση των αγαθών.
Πηγή: tornosnews.gr