ΦΛΑΣ  στο παρελθόν

Εν Ρόδω
Σάββατον 13 Δεκεμβρίου 1958
Αριθ. Φύλλου 2304

ΤΡΑΓΙΚΟΝ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ ΠΛΗΣΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΛΑΚΚΙΑΣ
ΕΦΟΝΕΥΘΗ ΑΛΙΕΡΓΑΤΗΣ
ΠΡΟΧΘΕΣ ΕΠΙ ΤΟΥ “ΞΙΦΙΑ”
Εκτυπήθη είς την κεφαλήν από σιδηρούν
«καπόνι» μετακινηθέν τυχαίως----

Τραγικόν δυστύχημα έλαβε χώραν το μεσονύκτιον της Πέμπτης επί της ανεμότρατας «Ξιφίας», αλιευούσης πλησίον της Απολακκιάς, είς το νοτιώτατον άκρον της Ρόδου. Θύμα του δυστυχήματος υπήρξεν ο Γρηγόριος Κατσαράς, ετών 68, όστις εύρεν ακαριαίον τον θάνατον, κτυπηθείς είς την κεφαλήν υπό σιδηρού καπονίου του σκάφους.

ΤΟ ΔΥΣΤΥΧΗΜΑ
Ως προέκυψε εκ των διεξαχθεισών υπό της Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου ανακρίσεων, προχθές το μεσονύκτιον, το αλιευτικόν «Ξιφίας» ευρίσκετο πλησίον των ακτών της Απολακκιάς, όπου ηλίευε. Η ανεμότρατα «Ξιφίας«,  ως γνωστόν, τροφοδοτεί τακτικώτατα την αγορά της Ρόδου δι’ ιχθύων.
Περί το μεσονύκτιον και ενώ ανεσύρετο η τρίτη «καλάδα», με την βοήθειαν τροχαλιών, ανηρτημένων επί των καπονιών της δεξιάς πλευράς του σκάφους αιφνιδίως ηκούσθη μυστηριώδης ο κρότος, ο οποίος προήρχετο εκ της «κουβέρτας» είς το μέσον περίπου του σκάφους.
Πάραυτα, οι άλλοι αλιεργάται, οι οποίοι ευρίσκοντο εις άλλα σημεία του σκάφους, ασχολούμενοι με τα δίκτυα, έσπευσαν πρός το μέρος όπου ηκούσθη ο κρότος, παρά να επικρατούν δε σκότο, αντίκρυσαν εν φρικιάστικον θέαμα.
Ο συνάδελφος των Γρηγόριος Κατσαράς του Νικολάου, ο 68ετής γέρος του σκάφους, ευρίσκετο ακίνητος επί του καταστρώματος.
Ευθύς αμέσως, προσεπάθησαν να παράσχουν πρώτας βοηθείας, αλλά ματαίως. Ο Κατσαράς ήτο ήδη νεκρός.

ΜΙΑ ΕΚΔΟΧΗ
Κατά τας ιδίας απόψεις ο θάνατος του Κατσαρά προήλθεν από κτύπημα είς την κεφαλήν, από το σίδηρον του καπονιού.
Πιθανώτατα, καθ’ όν χρόνον ο Κατσαράς διήερχεττο εκ της δεξιάς πλευράς του καταστρώματος του σκάφους, τα δίκτυα συνήντησαν αντίστασιν περιπλακέντα είς βράχον ή ναυάγιον. Συνεπεία δε της αντιστάσεως αυτής, εθραύσθη η μετεκινήθη το σίδηρουν «καπόνι» και εκτύπησε το διερχόμενον αλιεργάτην είς την κεφαλήν, με αποτέλεσμα να εύρη ακαριαίον τον θάνατον.

ΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΤΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ
Αμέσως ως διεπιστώθη ο θάνατος του Κατσαρά ο πλοίαρχος του σκάφους διέταξεν επάνοδον ολοταχώς είς Ρόδον, όπερ και εγένετο. Το σκάφος κατέπλευσε τάς πρώτας πρωϊνάς ώρας. Είς Ρόδον, μέλη του πληρώματος, ανέφερον πάραυτα το συμβάν είς το αξιωματικόν υπηρεσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ρόδου, ο νεκρός δέ μετεφέρθη είς το Νοσοκομείον αφού εγένετο αυτοψία υπό του Υπολιμενάρχου κ. Κατεβαίνη. Χθες την πρωΐαν ο Προϊστάμενος της Αστυνομίας Ρόδου, παρουσία και του Κεντρικού Λιμενάρχου πλωτάρχου Γελαδάκη, ενήργησεν ανακρίσεις, κατά την διάρκειαν των οποίων, εξητάσθησαν όλα τα μέλη του πληρώματος του «Ξιφία», τα οποία κατέθεσαν πάν ότι εγνώριζον.

Γ. ΜΑΡΤΙΝΗΣ

 

ΠΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ
Προχθές το εσπέρας εις τα Γραφεία της  Τοπικής Εφορείας Προσκόπων επραγματοποιήθη συγκέντρωσις όλων των βαθμοφόρων των προσκοπικών τμημάτων της πόλεως, επί τη αναχωρήσει του Τοπικού Εφόρου κ. Λαγούρου, λόγω μεταθέσεως.
Ο Τοπικός Έφορος των Προσκόπων Ρόδου ηυχαρίστησεν άπαντας τους παρισταμένους διά την συμβολήν των και τους προέτρεψε να συνεχίσουν τάς προσπαθείας των διά την διαπαιδαγώησιν της νεολαίας.